Quyết định 61/2013/QĐ-UBND

Quyết định 61/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2013/QĐ-UBND trình tự lập thẩm định phê duyệt phát triển KTXH chủ yếu cấp Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CHỦ YẾU CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tại Khoản 4, Điều 5, Chương I của Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh như sau:

“4. Sau khi quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Phân cấp cho Sở Tài chính phê duyệt quyết toán kinh phí quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, cấp huyện; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ngoài việc bổ sung các nội dung tại Quyết định này, các nội dung khác tại Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2013
Ngày hiệu lực 27/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2013/QĐ-UBND trình tự lập thẩm định phê duyệt phát triển KTXH chủ yếu cấp Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 61/2013/QĐ-UBND trình tự lập thẩm định phê duyệt phát triển KTXH chủ yếu cấp Bình Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Lê Tiến Phương
Ngày ban hành 17/12/2013
Ngày hiệu lực 27/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 61/2013/QĐ-UBND trình tự lập thẩm định phê duyệt phát triển KTXH chủ yếu cấp Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2013/QĐ-UBND trình tự lập thẩm định phê duyệt phát triển KTXH chủ yếu cấp Bình Thuận

  • 17/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực