Quyết định 61/2015/QĐ-UBND

Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 351/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 105/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 31.738.960.856.988 đồng (ba mươi mốt ngàn bảy trăm ba mươi tám tỷ chín trăm sáu mươi triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn chín trăm tám mươi tám đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 11.150.017.133.450 đồng (mười một ngàn một trăm năm mươi tỷ không trăm mười bảy triệu một trăm ba mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 13.853.482.375.645 đồng (mười ba ngàn tám trăm năm mươi ba tỷ bn trăm tám mươi hai triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014 là 3.440.709.180.858 đồng (ba ngàn bn trăm bốn mươi tỷ bảy trăm lẻ chín triệu một trăm tám mươi ngàn tám trăm năm mươi tám đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 2.582.256.729.995 đồng (hai ngàn năm trăm tám mươi hai tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn chín trăm chín mươi lăm đồng), ngân sách cấp huyện là 761.289.597.906 đồng (bảy trăm sáu mươi mốt tỷ hai trăm tám mươi chín triệu năm trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm lẻ sáu đng), ngân sách cp xã là 97.162.852.957 đồng (chín mươi bảy tỷ một trăm sáu mươi hai triệu tám trăm năm mươi hai ngàn chín trăm năm mươi bảy đồng).

Điều 2. Giao Sở Tài chính công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2014 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-B
tư pháp;
- TTTU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung
tâm Công báo;
- LĐVP, CV
, TH, Web, HC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực02/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực02/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2015/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách Bình Dương