Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2011/QĐ-UBND quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định 23/2012/QĐ-UBND và 13/2014/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 28/2011/QĐ-UBND

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/8/2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG-AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN; QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2012/QĐ-UBND NGÀY 29/5/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2014/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2011/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 26/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ văn bản số 4792/UBND-TH ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền điều hành, xử lý công việc của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3721/TTr-STC ngày 09/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND .

Lý do: Nội dung các văn bản nêu trên không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. Thời gian áp dụng kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, Ngan.
QĐ_BAI BO QĐ 28.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người ký***
        Ngày ban hành29/11/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 61/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Long An

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Long An