Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Văn hóa Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT
. Tỉnh uỷ; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu;
-
TT. UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo
tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
: 61 /2017/QĐ-UBND ngày 17 /10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

1.Quy định này quy định điều kiện và tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Gồm các chức danh cụ thể như sau:

a) Chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng đoàn, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

b) Chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên môn, Phó Trưởng đoàn, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh quy định tại Khoản 1 điều này làm cơ sở thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công chức, viên chức.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở là công chức lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về mọi hoạt động của phòng, đơn vị được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo thẩm quyền được giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Việc lựa chọn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của phòng, đơn vị sự nghiệp và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực, sở trường của công chức, viên chức để lựa chọn, bố trí các chức danh lãnh đạo phù hợp với cơ cấu, nhiệm vụ, bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

3. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm

1. Về Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

b) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thể hiện rõ tinh thần tận tụy, trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Có tác phong làm việc khoa học; có khả năng tập hợp, đoàn kết, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công của tổ chức.

c) Gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng; có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm. Kiên quyết ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, thiếu tinh thần đồng chí trong cơ quan, đơn vị.

d) Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; sâu sát cơ sở, được đảng viên công chức, viên chức và Nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước nơi cư trú.

2. Về Năng lực công tác.

a) Có năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Am hiểu phong tục tập quán, tình hình chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước, có khả năng dự báo được xu thế phát triển riêng của ngành, lĩnh vực ở địa phương.

b) Có kiến thức chung về pháp luật; nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình và các lĩnh vực có liên quan. Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

c) Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp trên thành mục tiêu, kế hoạch, dự án, đề án, chuyên đề thuộc lĩnh vực đang đảm nhiệm; đề xuất giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện các công việc được phân công; có kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản.

d) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo; khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; khả năng truyền đạt, hướng dẫn, thuyết phục, tổ chức thực hiện đúng đắn, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo.

đ) Có khả năng xây dựng khối đoàn kết nội bộ, quản lý, tổ chức đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

e) Có khả năng phối hợp hoặc tham gia thực hiện các nội dung có liên quan đến công việc đang đảm nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Về Trình độ.

a) Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

b) Văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

c) Chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Lý luận Chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

đ) Quản lý Nhà nước: Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

e) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2( A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

f) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

g) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

4. Điều kiện bổ nhiệm.

a) Về tuổi đời: Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở tuổi đời bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

b) Hồ sơ lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định. Có kê khai tài sản theo quy định.

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành Quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

e) Thuộc đối tượng trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.

f) Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chương II

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩn của Trưởng phòng và tương đương thuộc sở

1. Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này.

2. Có thời gian công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và đang giữ chức vụ cấp phó của phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 4 năm liên tục trong đó có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi đề nghị bổ nhiệm.

3. Trường hợp được điều động từ cơ quan đơn vị khác: Là công chức đang giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc sở, ban , ngành, đoàn thể tỉnh hoặc Trưởng phòng cấp huyện có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tiêu chuẩn của Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở

1. Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này.

2. Có thời gian công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 4 năm trở lên ( không kể thời gian tập sự). Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục trong đó có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi đề nghị bổ nhiệm.

3. Trường hợp được điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Là công chức đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hoặc đang giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng cấp huyện có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những công chức, viên chức đã thực hiện bổ nhiệm trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định này thì cơ quan và cá nhân xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đạt điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung các đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Văn hóa Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Văn hóa Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 61/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Văn hóa Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Văn hóa Lai Châu

         • 17/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực