Quyết định 61/2018/QĐ-UBND

Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 40/2012/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/QĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;

Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2250/TTr-SLĐTBXH ngày 09/11/2018; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 2010/STP-XDKTVB ngày 02/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2018.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB và XH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, thu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực05/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu61/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành20/11/2018
       Ngày hiệu lực05/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Long An

           • 20/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực