Quyết định 61/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2023/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, NỘI DUNG TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 162/TTr-STP ngày 09 tháng 11 năm 2023 và Tờ trình số 152/TTr-STP ngày 26 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 46 văn bản quy phạm pháp luật và một phần trong 01 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành vì không còn phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành các văn bản quy định tại Điều 1 Quyết định này (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2023./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Phòng Văn Thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ);
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCTTTT.NĐB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ; DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Quyết định số 03/1999/QĐ-UB ngày 26 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định giá cước vận tải hành khách trên tuyến mới mở.

2. Quyết định số 16/1999/QĐ-UB ngày 27 tháng 04 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn huyện Đăk Tô.

3. Quyết định số 21/1999/QĐ-UB ngày 07 tháng 05 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng phân loại đường phố thị xã Kon Tum để làm căn cứ tính thuế nhà đất.

4. Quyết định số 30/1999/QĐ-UB ngày 12 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung bảng phân loại đường phố thị xã Kon Tum theo Quyết định số 21/1999/QĐ-UB ngày 07 tháng 05 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Quyết định số 34/1999/QĐ-UB ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành thực hiện chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa tỉnh Kon Tum.

6. Quyết định số 65/1999/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bản quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và điều hành quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp.

7. Quyết định số 01/2000/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Phòng đầu tư trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Kon Tum.

8. Quyết định số 04/2000/QĐ-UB ngày 03 tháng 03 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Ban điều hành thực hiện Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum.

9. Quyết định số 34/2000/QĐ-UB ngày 15 tháng 09 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về mức thu tiền đóng thay cho ngày công lao động công ích.

10. Chỉ thị số 07/2003/CT-UB ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong tình hình mới.

11. Quyết định số 02/2001/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định hạn mức đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

12. Quyết định số 07/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên đường xấu hơn đường loại 5 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

13. Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 03 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo giá, khung giá do Nhà nước quy định.

14. Quyết định số 36/2003/QĐ-UB ngày 23 tháng 09 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Đội quản lý thị trường số 3 trực thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum..

15. Quyết định số 37/2003/QĐ-UB ngày 23 tháng 09 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm tin học trực thuộc Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Kon Tum.

16. Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 03 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

17. Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải.

18. Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chia lô khu I, II, III khu vực phía Đông phường Ngô Mây, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

19. Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban quản lý các dự án lâm nghiệp tỉnh Kon Tum.

20. Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum.

21. Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum.

22. Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu phí sử dụng lề đường (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

23. Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu Phí sử dụng bến xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

24. Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân cấp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

25. Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới sáu tuổi và các Trạm Y tế xã được giới thiệu trẻ em dưới sáu tuổi lên thẳng các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

26. Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

27. Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô.

28. Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum.

29. Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi một phần nội dung khoản II, Điều 4 Quy định tạm thời Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

30. Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Kon Tum.

31. Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

32. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

33. Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mẫu đơn trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

34. Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

35. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

36. Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

37. Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

38. Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án đầu tư.

39. Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

40. Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, làng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

41. Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

42. Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và danh mục hỗ trợ một số loại cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

43. Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum về ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

44. Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

45. Chỉ thị số 09/2004/CT-UB ngày 19 tháng 07 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đẩy nhanh tiến độ trả nợ vay ngân hàng của các doanh nghiệp và người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê.

46. Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức thi hành Luật Cán bộ, công chức.

47. Bãi bỏ Mục I, Mục II, Mục III của Quy định tạm thời về định mức chi phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 07 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(22/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành17/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (22/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 61/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Kon Tum

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Kon Tum

              • 17/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực