Quyết định 61/QĐ-BXD

Quyết định 61/QĐ-BXD năm 2012 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 61/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2012 của Bộ Xây dựng” (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh thì báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ XD
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC(02).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách soạn thảo

A-

VĂN BẢN TRÌNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN

 

 

 

I-

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

 

 

1

Luật Đô thị

Cục Phát triển đô thị

Trình Chính phủ tháng 11/2012

Bộ trưởng

 Trịnh Đình Dũng

2

Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 49/2008/NĐ-CP)

Cục Giám định NN về chất lượng CT XD

Tháng 02/2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

3

Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lí xây dựng theo giấy phép xây dựng

Vụ Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 02/2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

4

Nghị định của Chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ )

Vụ Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 9/2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

5

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (thay thế Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 03/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

6

Nghị định về Thanh tra Xây dựng (thay thế Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ)

Thanh tra Bộ

Tháng 03/2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

7

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lí vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Thanh tra Bộ

Tháng 9/2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

8

Nghị định quản lí đầu tư phát triển đô thị

Cục Phát triển đô thị

Tháng 04/2012

Bộ trưởng

 Trịnh Đình Dũng

9

Nghị định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở tái định cư

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 6/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

10

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lí chất thải rắn

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 10/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

11

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

12

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Vụ Kinh tế XD

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức giải thưởng chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 3/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ)

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 3/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

15

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 7 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

16

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 7/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

17

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 7/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

18

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ vật liệu xây dựng; sử dụng vật liệu mới thay thế, vật liệu không nung, thân thiện với môi trường

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

II -

 CÁC ĐỀ ÁN

 

 

 

1

Đề án Quỹ tiết kiệm nhà ở

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 6 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

2

Đề án nhà ở cho thuê

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 6/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

3

Đề án nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lí nhà nước và định hướng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đến năm 2020

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 8 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

4

Đề án quản lí về xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

5

Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 10 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

6

Đề án khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp tập trung

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 12 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

7

Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Cục Phát triển đô thị

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

8

Đề án cơ chế chính sách khuyến khích sử dụng công nghệ hỏa táng

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

9

Đề án Đổi mới cơ chế, chính sách quản lí kinh tế trong đầu tư xây dựng công trình và phát triển đô thị

Viện Kinh tế XD

Tháng 9/2013

(Thực hiện trong 02 năm 2012-2013)

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

B-

VĂN BẢN DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

 

 

 

1

Thông tư quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Vụ Kế hoạch Tài chính

Tháng 3 /2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

2

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vụ Kế hoạch tài chính

Tháng 5 /2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

3

Thông tư quy định hồ sơ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ khuật

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 5/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

4

Thông tư hướng dẫn về mẫu hợp đồng sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ khuật và hợp đồng quản lí vận hành cơ sở hạ tầng kỹ khuật

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 7/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

5

Thông tư hướng dẫn lập quy chế cấp nước an toàn

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 8/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

6

Thông tư liên tịch hướng dẫn về quy định dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, đường ống tham gia sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ khuật

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 9/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

7

Thông tư hướng dẫn nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

8

Thông tư thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ

Thanh tra Bộ

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

9

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định về quản lí chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 6/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

10

Thông tư hướng dẫn về phân loại, phân cấp công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 8/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

11

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 6 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

12

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở tái định cư

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 9 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

13

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lí quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Tháng 9 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

14

Thông tư hướng dẫn việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 6 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

15

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 11 /2012

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

16

Thông tư hướng dẫn Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lí xây dựng theo giấy phép xây dựng

Vụ Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 6/2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

17

Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin và đánh giá nhà thầu

Vụ Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 9/2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

18

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 hướng dẫn Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 10 /2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

19

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Vụ Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 12 /2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

20

Thông tư quy định về năng lực đối với tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Vụ Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

21

Thông tư ban hành Quy chế công nhận và quản lí hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ Xây dựng)

Vụ Khoa học công nghệ

Tháng 7/2012

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

22

Thông tư hướng dẫn quản lí chi phí tư vấn và chi phí quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình

Vụ Kinh tế xây dựng

Tháng 10 /2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

23

Thông tư hướng dẫn về phương pháp xác định phí thoát nước

Vụ Kinh tế xây dựng

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

24

Thông tư hướng dẫn lập và quản lí chi phí khảo sát xây dựng (thay thế Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng)

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

25

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lí chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (thay thế Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng)

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 12/2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

26

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình (gồm cả công trình xây dựng trên biển và hải đảo)

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 12 /2012

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2012
Ngày hiệu lực18/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 61/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành18/01/2012
        Ngày hiệu lực18/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 61/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

            • 18/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực