Quyết định 61/QĐ-UBQLV

Quyết định 61/QĐ-UBQLV 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 61/QĐ-UBQLV 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam


ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/QĐ-UBQLV

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023 CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyn, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định s 26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Quyết định số 2976/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-UBQLV ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp về quy trình phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản s713/TTr-EVN ngày 17 tháng 02 năm 2023 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho đến thời điểm hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa trình/hoàn thiện được các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính[1], đầu tư và các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - EVN trình Ủy ban phê duyệt đảm bảo theo quy định.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý, Ủy ban phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ - EVN theo đề nghị của EVN như sau:

(i) Sản lượng điện bán : 249,146 tỷ kWh;

(ii) Tổng doanh thu (tạm tính)[2] : 394.865 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN có trách nhiệm:

1. Khẩn trương hoàn thiện lại Tờ trình số 713/TTr-EVN ngày 17 tháng 02 năm 2023 theo ý kiến của Ủy ban tại văn bản số 263/UBQLV-NL ngày 24 tháng 02 năm 2023; nghiêm túc rút kinh nghiệm và có chỉ đạo quyết liệt để việc trình kế hoạch theo đúng nội dung và thời gian quy định.

2. Chỉ đạo EVN khẩn trương xây dựng và trình Bộ Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân và giá truyền tải điện năm 2023.

3. Thực hiện các giải pháp theo Quyết định số 2976/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2023 và Quyết định số 238/QĐ-ĐTĐL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực về phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023.

4. Đảm bảo tuân thủ đúng các cam kết tại Hợp đồng/Thoả thuận thương mại mua bán điện, cung cấp nhiên liệu đã ký kết, đặc biệt là các Hợp đồng/Thoả thuận thương mại với các Dự án nhà máy điện được đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), chịu trách nhiệm toàn diện trong trường hp xảy ra tranh chấp theo các điều khoản đã cam kết hoặc để phát sinh nghĩa vụ pháp lý và tài chính bất lợi cho phía Việt Nam.

5. Định kỳ hàng quý báo cáo kế hoạch vận hành hệ thống điện gửi Ủy ban và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Trường hp, kế hoạch vận hành hệ thống điện có sự thay đổi so với số liệu/thông số đầu vào trình Bộ Công Thương để tính toán, phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2023, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Điều 3. Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo EVN hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên. Ban kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP;
- Các b
: KH&ĐT, TC, CT;
- UBQLV: PCT H
Sỹ Hùng, các Vụ: TH, PCKS, TCCB, TTTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT UB);
- Lưu: VT, NL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh[1] Chưa trình chtiêu lợi nhuận.

[2] EVN báo cáo hiện doanh thu Công ty mẹ - EVN được tạm tính toán trên cơ sở giá bán buôn điện giao cho các TCT Điện lực theo kế hoạch giao đu năm 2022. Dự kiến trong năm 2023 sẽ thực hiện tăng giá bán lẻ điện bình quân nên số liệu chính thức sẽ được tính toán, chuẩn xác lại khi có đủ cơ sở. Đây chưa phải là mức doanh thu để Ủy ban xem xét, đánh giá việc hoàn thành kế hoạch năm 2023 của EVN.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/QĐ-UBQLV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/QĐ-UBQLV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/QĐ-UBQLV

Lược đồ Quyết định 61/QĐ-UBQLV 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/QĐ-UBQLV 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/QĐ-UBQLV
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành07/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 61/QĐ-UBQLV 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/QĐ-UBQLV 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

              • 07/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực