Quyết định 6105/QĐ-UBND.NN

Quyết định 6105/QĐ-UBND.NN năm 2015 phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 6105/QĐ-UBND.NN duyệt quy hoạch cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6105/QĐ-UBND.NN

Nghệ An, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 494/SNN-KHTC ngày 23/11/2015; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1758/STP-VB ngày 27/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Sở Nông nghiệp và PTNT lập, với các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu Quy hoạch

1. Mục tiêu chung

- Tổ chức quản lý, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường địa bàn dân cư nông thôn tỉnh Nghệ An. Đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu bảo vệ môi trường của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Đảm bảo đến năm 2030 hoàn thành các mục tiêu cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép, phát huy được các nguồn vốn các chương trình, dự án liên quan (Chương trình MTQG Nông thôn mới, Chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo bền vững; các chương trình 135/CP, chương trình 134/CP, chương trình 30 A,..); các nguồn lực xã hội hóa (các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đóng góp của người sử dụng,..) cho đầu tư phát triển cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường vùng nông thôn tỉnh.

- Khai thác, bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên nước; bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường sống; nâng cao chất lượng sống, sức khỏe cho người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020: Hoàn thành cơ bản mục tiêu cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó ưu tiên hoàn thành 100% mục tiêu cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các đối tượng trường học, trạm Y tế xã khu vực nông thôn.

- Đến năm 2030: hoàn thành các mục tiêu cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, riêng nội dung xử lý vệ sinh chuồng trại chăn nuôi đạt 70%. Cụ thể:

TT

Nội dung quy hoạch

Đơn vị tính

Kết quả ước đến hết 2015

Mục tiêu đến 2020

Định hướng đến 2030

1

Cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh

%

77%

87%

100%

 

Trong đó cấp nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chí sạch tối thiểu theo QCVN 02:2009/BYT

%

40%

60%

80%

2

Cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học

%

61%

100%

100%

3

Xử lý chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh

%

45%

60%

70%

4

Cải thiện nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình

%

54%

80%

100%

5

Cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế

%

95%

100%

100%

II. Nội dung Quy hoạch

1. Cấp nước sinh hoạt nông thôn

1.1. Mô hình cấp nước sinh hoạt nông thôn nhỏ lẻ:

- Giai đoạn 2016-2020: Thực hiện khoảng 123.150 công trình, cơ bản hoàn thành mục tiêu đối với các địa bàn vùng quy hoạch đồng bằng ven biển.

- Giai đoạn 2021-2030: Thực hiện khoảng 55.430 công trình, hoàn thành 2 vùng quy hoạch còn lại là vùng miền núi cao và vùng miền núi trung du.

Tổng hợp số lượng theo địa bàn vùng quy hoạch:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

Nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Dự kiến giai đoạn 2021- 2030

Số lượng

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa

Đầu tư mới

 

Tổng

 

178.580

123.150

117.000

6.150

55.430

1

Vùng miền núi cao

Công trình

33.030

10.790

10.250

540

22.240

2

Vùng miền núi trung du

Công trình

65.350

32.680

31.050

1.630

32.670

3

Vùng đồng bằng ven biển

Công trình

80.200

79.680

75.700

3.980

520

1.2. Mô hình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung:

a) Nâng cao hiệu quả sử dụng của các công trình cấp nước tập trung hiện có: Giai đoạn 2016-2020 tập trung nâng cấp, cải tạo, duy tu bảo dưỡng khoảng 230 công trình, tổng hợp slượng theo địa bàn vùng quy hoạch:

Số TT

Vùng quy hoạch

Số CT

Loại hình

Cn cải tạo, sửa chữa

Tự chảy

Bơm dẫn

Đấu ni sử dụng

Kém hiệu quả

Tạm ngừng hoạt động

Toàn tỉnh

487

437

32

18

117

113

1

Vùng miền núi cao

385

385

0

0

86

85

2

Vùng miền núi trung du

57

49

7

1

20

19

3

Vùng đồng bng ven biển

45

3

25

17

11

9

b) Hoàn thành các dự án chuyển tiếp: Giai đoạn 2016-2020 tập trung nguồn lực để hoàn thành 14 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung (bao gồm 13 dự án hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình MTQG và 01 dự án nguồn vốn ADB), cấp nước sử dụng cho trên 102 ngàn người, danh mục cụ thtại phụ lục 1 kèm theo, tổng hợp theo huyện:

TT

Tên huyện/ Tên dự án

Slượng

Quy mô cấp nước

Số người sử dụng

Công suất cấp nước(m3/ng.đêm)

A

B

1

2

3

 

TỔNG

14

102.440

8.120

1

Yên Thành

7

75.640

6.410

2

Quỳnh Lưu

2

10.600

630

3

Diễn Châu

3

10.740

640

4

Hưng Nguyên

1

-

-

5

Nam Đàn

1

5.460

440

c) Chuẩn bị đầu tư mới các dự án cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021 - 2030: Giai đoạn 2016-2020 tập trung để hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư mới 9 dự án cấp nước sạch tập trung quy mô lớn vùng đồng bằng ven biển để đáp ứng hiện trạng khó khăn về nguồn nước sinh hoạt và ứng phó với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tổng công suất cấp nước 14.880m3/ngày.đêm, đảm bảo nước sạch đạt chuẩn QCVN 01:2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT cho 185.970 người. Tổng hợp số lượng như sau (danh mục chi tiết các dự án tại phụ lục 2 kèm theo), tổng hợp số lượng như sau:

TT

Tên huyện

Slượng

Quy mô cấp nước dự kiến

Số hộ sử dụng

Số người sử dụng

Công suất cấp nước dự kiến (m3/ngày. đêm)

 

Tổng

9

44.510

185.970

14.880

1

Yên Thành

2

5.740

25.780

2.060

2

Quỳnh Lưu

1

9.430

39.090

3.130

3

Diễn Châu

3

21.740

91.270

7.300

4

Nghi Lộc - Hưng Nguyên

3

7.610

29.830

2.390

2. Cấp nước sinh hoạt và vệ sinh trường học nông thôn

Giai đoạn 2016-2020: xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 502 công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trường học nông thôn. Trong đó xây dựng mới khoảng 401 công trình và cải tạo, nâng cấp 101 công trình. Nhiệm vụ cụ thể từng vùng quy hoạch:

TT

Vùng quy hoạch

Đơn vị tính

Số lượng

Trong đó

Chuyển tiếp

Nâng cấp, cải tạo, sa chữa

Đầu tư mi

 

Tổng

 

502

0

101

401

1

Vùng miền núi cao

Công trình

134

0

27

107

2

Vùng miền núi trung du

148

0

30

118

3

Vùng đồng bằng ven biển

220

0

44

176

3. Xử lý vệ sinh chuồng, trại chăn nuôi nông thôn

Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 95.560 chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình đảm bảo quản lý, sử dụng chất thải hợp vệ sinh, trong đó:

- Giai đoạn 2016-2020: xử lý khoảng 39.380 công trình;

- Giai đoạn 2021-2030: dự kiến thực hiện khoảng 56.270 công trình.

Nhiệm vụ cụ thể từng vùng quy hoạch:

TT

Vùng quy hoạch

Đơn vị tính

Tổng nhu cầu

Nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Dư kiến giai đoạn 2021- 2030

Số lượng

Trong đó

Cải tạo, sa chữa

Đầu tư mi

 

Tổng

 

95.650

39.380

27.570

11.810

56.270

1

Vùng miền núi cao

Công trình

10.110

4.130

2.890

1240

5.980

2

Vùng miền núi trung du

27.360

11.240

7.870

3370

16.120

3

Vùng đồng bằng ven biển

58.180

24.010

16.810

7200

34.170

4. Nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nông thôn

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 280.950 nhà tiêu hộ gia đình. Trong đó:

- Giai đoạn 2016-2020: thực hiện 151.750 công trình.

- Giai đoạn 2021-2030: dự kiến thực hiện 129.200 công trình.

Nhiệm vụ cụ thể từng vùng quy hoạch:

TT

Vùng quy hoạch

Đơn vị tính

Tổng nhu cu

Nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020

Dự kiến giai đon 2021- 2030

Số lượng

Trong đó

Cải tạo, sa chữa

Đầu tư mi

 

Tng

 

280.950

151.750

136.570

15.180

129.200

1

Vùng miền núi cao

Công trình

43.260

18.360

16.520

1.840

24.900

2

Vùng miền núi trung du

80.510

42.610

38.350

4.260

37.900

3

Vùng đồng bng ven biển

157.180

90.780

81.700

9.080

66.400

5. Cấp nước sinh hoạt và vệ sinh trạm y tế xã nông thôn

Đến hết năm 2020, thực hiện xây dựng mới, nâng cấp cải tạo cho 21 trạm y tế xã còn lại để đảm bảo hoàn thành 100% mục tiêu cấp nước sạch và nhà tiêu HVS trạm y tế xã nông thôn.

III. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về công tác cộng đồng và thông tin - giáo dục - truyền thông:

Đẩy mạnh hoạt động Cộng đồng - Thông tin, Giáo dục, Truyền thông (CBA-IEC) là giải pháp chính để đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng và hiệu quả quản lý, sử dụng sau đầu tư. Nội dung hoạt động CBA-IEC sẽ được chuyển đổi mạnh từ hoạt động nâng cao "nhận thức" về nước sạch, vệ sinh sang hoạt động nâng cao "ý thức, hành vi, kiến thức, kinh nghiệm" xây dựng, sử dụng và bảo vệ công trình thông qua các hình thức hoạt động vận động, truyền thông, hướng dẫn các cơ chế chính sách, nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm xây dựng để người dân tự đầu tư và tổ chức quản lý, sử dụng công trình. Các nội dung và hình thức chính của công tác cộng đồng, Thông tin- Giáo dục - Truyền thông gồm:

a) Các nội dung hoạt động CBA-IEC:

- Thông tin về sức khoẻ và nước sạch, vệ sinh.

- Thông tin về các cơ chế, chính sách, các hệ thống tín dụng ưu đãi cho cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và các điều kiện quy trình, thủ tục để được vay vốn.

- Thông tin về các loại hình công trình cấp nước sạch và công trình vệ sinh, kèm theo các quy trình, phương thức tổ chức xây dựng, giám sát xây dựng cũng như tổ chức quản lý, khai thác và duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư.

- Xây dng và phổ biến các mô hình tiên tiến. Biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong đầu tư cải thiện điều kiện sử dụng nước sạch và công trình sinh hoạt hợp vệ sinh cho cộng đồng nông thôn.

- Đặc biệt chú trọng đến việc khuyến cáo nông dân chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; huy động cộng đồng để làm sạch và bảo vệ môi trường làng, xã,....

b) Các hình thức hoạt động CBA-IEC:

- Truyền thông thông qua các cán bộ y tế thôn, xã và các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội thôn, xã. Phân phát tài liệu, ấn phẩm cho các đối tượng khác nhau phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, lứa tuổi,...

- Truyền thông thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng (Phát thanh, Truyn hình, ...), các loại ấn phẩm (báo, tạp chí, tờ rơi..).

- Hướng dn trực tiếp tại cộng đồng để giúp đlựa chọn và xây dựng, quản lý, bảo dưỡng các công trình cấp nước.

- Kịp thời khen thưởng để khuyến khích các địa phương, các cộng đồng thực hiện tốt công tác nước sạch và vệ sinh.

2. Các giải pháp về mô hình công nghệ - kỹ thuật cấp nước và vệ sinh:

2.1. Mô hình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình: Khuyến cáo sử dụng các mô hình cấp nước an toàn đã được Chương trình soạn thảo và ban hành để đảm bảo bền vững về khối lượng, chất lượng nước sử dụng an toàn hợp vệ sinh và sạch tối thiểu theo giới hạn II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02: 2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt. Khuyến cáo sử dụng các kỹ thuật xây dựng đảm bảo khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, lũ lụt, mực nước biển dâng, đặc biệt là đối với các lưu vực sông và địa bàn đồng bằng trũng của vùng đồng bằng ven biển.

2.2. Mô hình cấp nước tập trung:

- Áp dụng tối đa mô hình cấp nước sạch tập trung quy mô xã, liên xã để giảm thiu sử dụng đất, giảm thiểu chi phí đầu tư đầu mi công trình, có điều kiện áp dụng các công nghệ - kỹ thuật cấp nước tiên tiến, đồng thời để đảm bảo bn vững chất lượng, khối lượng nước sử dụng và khả năng cân đối tài chính quản lý, vận hành, khai thác công trình sau đầu tư. Khuyến cáo sử dụng công nghệ xử lý nước truyền thống trong cấp nước sạch tập trung vùng nông thôn để phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý sử dụng, vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng công trình. Sử dụng các vật liệu truyền tải, thiết bị đo lường, thiết bị kiểm soát nước tiên tiến để đảm bảo bền vững và chống thất thoát.

- Áp dụng tối đa hình thức đấu ni mở rộng các nhà máy nước của các thành phố, thị xã, thị trấn liền kề, các trạm cấp nước nông thôn chưa sử dụng hết công suất để cấp nước cho các vùng phụ cận nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, giảm nhẹ chi phí đầu tư mới và đảm bảo bn vững cả về khối lượng, chất lượng nước sử dụng; bền vng về mặt chi phí cho các đơn vị cấp nước.

2.3. Mô hình cấp nước và nhà vệ sinh trường học: Sử dụng phù hợp mô hình thiết kế mẫu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (tại Quyết định số 1486/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2008 về việc ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc) để cải thiện điều kiện sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh cho các trường học nông thôn chưa có công trình đạt tiêu chuẩn, trong đó ưu tiên cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có đ tránh lãng phí.

2.4. Mô hình chuồng trại chăn nuôi: Áp dụng các mô hình khép kín, đặc biệt là sử dụng kỹ thuật Biogas để đảm bảo thu gom, quản lý, xử lý sử dụng chất thải chăn nuôi, đặc biệt đối với lưu vực sông và các địa bàn đồng bằng ven biển. Khuyến cáo tổ chức chăn nuôi tập trung ngoài khu vực dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường làng xã, chống ô nhiễm nguồn nước, môi trường.

2.5. Mô hình nhà tiêu hộ gia đình: Áp dụng tối đa mô hình nhà tiêu 2 ngăn và nhà tiêu tự hoại phù hợp các điều kiện địa chất, nguồn nước, sinh thái và tập quán sinh hoạt, cũng như điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư để đảm bảo hp vệ sinh theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành: Quốc gia QCVN 01:2011/BYT về mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế và đảm bảo thu gom, qun lý, xử lý tốt, sử dụng an toàn chất thải, đặc biệt là trong trường hợp thiên tai, ngập lũ trên địa bàn dân cư các lưu vực sông và các địa bàn đồng bằng ven biển.

2.6. Mô hình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế: Áp dụng mô hình cấp nước và nhà vệ sinh khép kín, liền kề khu khám, chữa bệnh, kết hợp khu xử lý rác thải, chất thải. Đảm bảo thuận tiện cho bệnh nhân và quản lý, thu gom, xử lý tốt, an toàn chất thải y tế, tránh ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt dân sinh.

3. Giải pháp về huy động nguồn lực: Huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội để thực hiện quy hoạch, cụ thể:

a) Huy động nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn vốn ODA);

b) Nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững; các chương trình 135/CP, Chương trình 134/CP, Chương trình 30A,...;

c) Huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua việc đóng góp trực tiếp của người sử dụng (bằng nhân công, tiền mặt, vốn vay ưu đãi cho cấp nước, vệ sinh nông thôn của Ngân hàng chính sách, Hội Phụ nữ,...) và nguồn vốn của các doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (BOT, BT, BTO, O&M,...).

4. Giải pháp về tổ chức đầu tư và quản lý sử dụng sau đầu tư

4.1. Công trình cấp nước nhỏ lẻ, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình:

- Tổ chức đánh giá, hướng dẫn mô hình và vận động người dân tự cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước, vệ sinh, chuồng trại hộ gia đình có công trình chưa đảm bảo hợp vệ sinh và hỗ trợ nhng hộ chưa có công trình cấp nước, vệ sinh (ước tính 5%) xây dựng mới để đảm bảo 100% hộ gia đình trong địa phương có công trình cấp nước, nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, đảm bảo từng xã hoàn thành dứt điểm tiêu chí 17 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Thường xuyên thực hiện các chiến dịch định kỳ duy tu, bảo dưỡng, thau rửa công trình, thu gom, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt, chăn nuôi theo định kỳ và đặc biệt là sau các đợt mưa lũ, hạn hán.

4.2. Đối với công trình cấp nước sạch và vệ sinh trường học:

- Lập kế hoạch cụ thể lồng ghép với các chương trình, dự án, nguồn vốn liên quan để thực hiện. Các dự án trường học xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp phải có đầy đủ các hạng mục cấp nước sinh hoạt và, khu vệ sinh.

- Các cơ sở trực tiếp sử dụng công trình (trường học mầm non, trường học phổ thông) làm chủ đầu tư xây dựng và tổ chức quảnsử dụng tốt, bền vững công trình sau đầu tư xây dựng.

4.3. Nâng cao hiệu quả hệ thống công trình cấp nước tập trung hiện có: Đánh giá tổng thể hiện trạng, phân loại, khắc phục và giao quản lý sử dụng theo các văn bản hướng dẫn: Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định s131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đi tác công tư.

4.4. Đi với các dự án cấp nước sinh hoạt tập trung chuyển tiếp: Đối với 14 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung chuyển tiếp: Lập hồ sơ trình tỉnh phê duyệt để kịp thời hoàn thành đưa vào sử dụng theo các phương án:

- Giao Chủ đầu tư hiện tại tiếp tục thực hiện: Nếu có đủ năng lực và phương án khả thi huy động nguồn vốn để hoàn thành dự án.

- Đối với những dự án chủ đầu tư thiếu năng lực và không có phương án khả thi huy động nguồn lực: Lập hồ sơ giao các đơn vị "Doanh nghiệp dự án” có năng lực làm chủ đầu tư và quản lý khai thác sau đầu tư theo hình thức Hợp đồng ”Kinh doanh - Quản lý: O&M" theo các quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

4.5. Đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung:

Đầu tư mới cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung giai đoạn 2021-2030 thực hiện các dự án quy mô lớn liên xã để thực hiện Xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư PPP (BOT, BT, BTO, ... O&M) đã được nhà nước ban hành đầy đủ các chính sách: Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Dự kiến chuẩn bị đầu tư 9 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung cho giai đoạn 2021-2030 với quy mô cấp nước cho 186.000 người và các đơn vị hành chính, công cộng tại các vùng ô nhiễm nguồn nước: đồng trũng, nhiễm mặn, nước biển dâng.

IV. Hiệu quả thực hiện quy hoạch

1. Hiệu quả thực hiện chương trình

- Thng nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện và tổ chức giám sát đánh giá thực hiện Chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép hoạt động cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn vào các chương trình, dự án liên quan (chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo bền vững; các chương trình 135/CP, chương trình 134/CP, chương trình 30A,...) để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí 5: Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; tiêu chí 15: Y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tiêu chí 17: về môi trường).

- Lồng ghép, huy động nguồn lực các chương trình, dự án liên quan; các nhà tài trợ, các nguồn vốn ODA để thực hiện chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý sử dụng hiệu quả nguồn nước và đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Hiệu quả kinh tế xã hội

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và công trình vệ sinh an toàn cho người dân nông thôn trên địa bàn tnh.

- Đảm bảo sức khỏe, vệ sinh, làm sạch môi trường làng xã, ổn định dân sinh, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

- Giảm thiểu bệnh tật liên quan đến nguồn nước và môi trường, giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh; tập trung cho phát triển kinh tế nâng cao đời sống,...

Điều 2. Kinh phí thực hiện

1. Cơ chế huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch:

- Đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình cấp nước nhỏ lẻ, nhà tiêu hộ gia đình: Ngân sách hỗ trợ cho số hộ nghèo, hộ chính sách (ước tính 5%); các đối tượng còn lại tự đầu tư.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung: Ngân sách hỗ trợ theo điều 6 của Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

- Đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước sạch tập trung:

+ Đối với những địa bàn khó khăn: Ngân sách hỗ trợ theo điều 6 của Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

+ Đối với những địa bàn có điều kiện thuận lợi về nguồn nước, về kinh tế, dân cư tập trung: Tập trung thực hiện chính sách xã hội hóa trong đầu tư và quản lý sau đầu tư cấp nước sinh hoạt nông thôn theo hình thức đối tác công tư quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (BOT, BT, BTO, ...O&M).

- Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế xã: Ngân sách hỗ trợ 90%.

- Xử lý chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh: Hộ gia đình tự đầu tư.

2. Giai đoạn 2016-2020:

Tổng nguồn lực huy động 1.535 tỷ đồng.

a) Nguồn hỗ trợ từ ngân sách (bao gồm cả vốn ODA) 513 tỷ đồng, chiếm 33%, gồm:

- Ngân sách trung ương: 250 tỷ, chiếm 16%, trung bình 50 tỷ đồng/năm;

- Ngân sách tỉnh: 120 tỷ đồng, chiếm 8%, trung bình 24 tỷ đồng/năm;

- Nguồn vốn ODA: 143 tỷ đồng, chiếm 9%, trung bình 29 tỷ đồng/năm.

b) Nguồn xã hội hóa 1.022 tỷ đồng, chiếm 67%, gồm:

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp: 100 tỷ đồng, chiếm 7%, trung bình 20 tỷ đồng/năm;

- Đóng góp của người sử dụng: 922 tỷ đồng, chiếm 60%, trung bình 185 tỷ đồng/năm.

3. Giai đoạn 2021-2030:

Tổng nguồn lực huy động 2.030 tỷ đồng.

a) Nguồn hỗ trợ từ ngân sách (bao gồm cả vốn ODA): 862 tỷ đồng, chiếm 42%;

b) Nguồn xã hội hóa: 1.188 tỷ đồng, chiếm 58%.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

1) Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức công bố, hướng dẫn thực hiện quy hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo và giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch được duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động cấp nước sinh hoạt nông thôn, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi nông thôn và các hoạt động vận động cộng đồng, Thông tin- Giáo dục - Truyền thông liên quan.

2) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các dung cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong hệ thống trường mầm non, trường học phổ thông địa bàn nông thôn và các hoạt động vận động cộng đồng, Thông tin- Giáo dục - Truyền thông liên quan.

3) Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nội dung xây dựng nhà vệ sinh hộ gia đình và các hoạt động vận động cộng đồng, Thông tin- Giáo dục - Truyền thông liên quan.

2. Các Sở, Ban, Ngành phối hợp thực hiện

1) Các Sở, Ban, Ngành có liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng CSXH, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, ... phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

2) Các chương trình, dự án liên quan có trách nhiệm thống nhất với các ngành được phân công thực hiện để tổ chức lồng ghép kế hoạch, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

3. Cấp huyện, xã

- UBND cấp huyện: lập kế hoạch chi tiết cấp huyện để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện.

- UBND cấp xã: là cấp trực tiếp tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn xã. Tổ chức đánh giá và thực hiện các nội dung quy hoạch cùng với thực hiện các Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; các chương trình 134/CP, 135/CP, 30A và các chương trình, dự án liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 265/2009/QĐ-UBNDNN ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện; Chủ tịch UBND các xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủ
y; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ngân hàng CSXH tỉnh;
- CV: NN;
- Lưu VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHUYỂN TIẾP ƯU TIÊN HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(kèm theo Quyết định số 6150/QĐ-UBND.NN ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Tên huyện/Tên dự án

Số lượng

Quy mô cấp nước

Tổng mức đầu tư (triệu đồng)

Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư (Tr.đ)

Ghi chú

Số người sử dụng

Công suất cấp nước (m3/ngày.đêm)

A

B

1

2

3

4

5

6

 

TỔNG

14

102.444

8.117

368.289

118.371

 

1

Yên Thành

7

75.640

6.410

251.593

68.512

 

1.1

Công trình cấp nước liên xã Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành, Trung Thành

1

27.210

3.500

102.743

5.574

Nguồn vốn ADB. Hoàn thành năm 2016

1.2

Cấp nước Minh Thành

1

9.520

570

24.898

6.857

 

1.3

Cấp nước sinh hoạt xã Tây Thành

1

6.640

400

19.840

8.880

 

1.4

Cấp nước sinh hoạt xã Phú Thành

1

7.350

440

23.578

10.217

 

1.5

Cấp nước sinh hoạt xã Đô Thành

1

8.430

510

22.952

8.571

 

1.6

Cấp nước sinh hoạt xã Liên Thành

1

7.290

440

26.822

8.593

 

1.7

Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Thành

1

9.200

550

30.760

19.820

 

2

Quỳnh Lưu

2

10.600

630

38.846

24.529

 

2.1

Cấp nước sinh hoạt xã Quỳnh Thọ

1

5.540

330

17.960

11.064

 

2.2

Cấp nước sinh hoạt xã Quỳnh Lâm

1

5.060

300

20.886

13.465

 

3

Diễn Châu

3

10.740

640

52.626

12.976

 

3.1

Cấp nước sinh hoạt xã Diễn Tháp

1

5.570

330

24.031

8.719

 

3.2

Cấp nước sinh hoạt xã Diễn Quảng

1

5.170

310

19.107

2.314

 

3.3

Nâng cấp cấp nước xã Diễn Thái

1

 

-

9.488

1.943

 

4

Hưng Nguyên

1

-

-

10.224

3.354

 

4.1

Nâng cấp mở rộng cấp nước sinh hoạt các xã Hưng Thắng, Hưng Tân, Hưng Phúc

1

 

-

10.224

3.354

 

5

Nam Đàn

1

5.464

437

15.000

9.000

 

5.1

Nam Cát

1

5.464

437

15.000

9.000

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2030
(kèm theo Quyết định số 6150/QĐ-UBND.NN ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Tên huyện/ Tên dự án

Số lượng

Điều kiện sử dụng nước sinh hoạt

Quy mô cấp nước dự kiến

hình kêu gọi đầu tư

Số hộ sử dụng tăng thêm

Số người sử dụng tăng thêm

Công suất cấp nước dự kiến tăng thêm (m3/ng.đêm)

 

TỔNG

9

 

44.512

185.967

14.877

 

1

YÊN THÀNH

2

 

5.740

25.780

2.062

 

1.1

Cấp nước sinh hoạt liên xã Nam Thành, Bắc Thành, Lý Thành

1

Cụm đồng bằng trũng liên xã Nam, Bắc, Lý

4.120

18.570

1.486

Đầu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOT, BTO, O&M

1.2

Cấp nước sinh hoạt xã Viên Thành, Yên Thành

1

Đấu nối sử dụng công trình Long Thành

1.620

7.210

577

Đầu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOT, BTO, O&M

2

QUỲNH LƯU

1

 

9.430

39.090

3.127

 

2.1

Cấp nước sinh hoạt liên xã Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng

1

Cụm nhim mặn Lạch Quèn

9.430

39.090

3.127

Đầu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOO, O&M

3

DIN CHÂU

3

 

21.735

91.265

7.301

 

3.1

Dự án cấp nước sinh hoạt liên xã Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn Trường, Diễn Hồng

1

Mrộng, đu nối nhà máy Diễn Yên: Bsung công suất xử lý 2.700 m3/ng.đêm

7.640

34.250

2.740

Đầu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOT, BTO, O&M

3.2

Cấp nước sinh hoạt liên xã Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Mỹ, Diễn Kim

1

Cụm nhim mặn Đông - Bắc Din Châu

6.920

26.120

2.090

Đu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOT, BTO, O&M

3.3

Cấp nước sinh hoạt liên xã Diễn Liên, Diễn Kỹ, Diễn Xuân, Diễn Hạnh

1

Cụm liên xã vùng đồng bằng trủng

7.175

30.895

2.472

Đu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOT, BTO, O&M

4

NGHI LỘC- HƯNG NGUYÊN

3

 

7.607

29.832

2.387

 

4.1

Cấp nước sinh hoạt liên xã Hưng Châu, Hưng Khánh, Hưng Phú

1

Cụm chống xâm nhập mặn Sông Lam

2.070

7.520

602

Đu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOT, BTO,

4.2

Cấp nước sinh hoạt liên xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên và xã Nghi Hoa, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc

1

Cụm liên xã Bắc Hưng Nguyên- Nam Nghi Lộc khó khăn nguồn nước sinh hoạt

5.537

22.312

1.785

Đầu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOT, BTO, O&M

4.3

Cải thiện nguồn nước thô các trạm cấp nước tập trung huyện Hưng Nguyên

1

Chuyển nguồn nước thô từ nhà máy nước Cầu Bạch về trạm Hưng Tân

 

 

 

Đầu tư công theo hình thức đối tác công tư. Mô hình BOO, O&M

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6105/QĐ-UBND.NN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6105/QĐ-UBND.NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực23/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6105/QĐ-UBND.NN

Lược đồ Quyết định 6105/QĐ-UBND.NN duyệt quy hoạch cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6105/QĐ-UBND.NN duyệt quy hoạch cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6105/QĐ-UBND.NN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực23/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 6105/QĐ-UBND.NN duyệt quy hoạch cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 6105/QĐ-UBND.NN duyệt quy hoạch cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An

         • 23/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực