Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 về giao Quỹ tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 611/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUỸ TIỀN LƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Xét Tờ trình số 13/TTr-QLĐT-KHTC ngày 27/3/2011 của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Quỹ tiền lương năm 2011 đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 (có phụ lục kèm theo).

Tổng quỹ tiền lương được giao là mức trần tối đa theo kế hoạch giao.

Trong năm thực hiện kế hoạch, nếu tổng vốn xây dựng thực hiện so với kế hoạch giao quỹ tiền lương tăng lên hay giảm xuống, thì tổng mức được trích cho chi phí quản lý và tổng quỹ tiền lương được điều chỉnh tương ứng. Trường hợp chi phí phát sinh trong năm vượt quá tổng nguồn kinh phí được phê duyệt phải trừ lùi quỹ tiền lương cho đến khi tổng chi phí không vượt quá nguồn kinh phí đã duyệt. Đơn vị căn cứ vào thực tế thực hiện, kế hoạch được giao để có phương án trả lương phù hợp với kết quả thực hiện.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Lưu VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

BẢN PHỤ LỤC

GIAO QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2011 ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 3
(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2010

Ghi chú

1

Nguồn được chi cho các hoạt động quản lý trong năm

Triệu đồng

8.387

Tổng số vốn xây lắp và thiết bị: 250 tỷ đồng

2

Tổng quỹ tiền lương

Triệu đồng

4.956

Quỹ lương làm đêm, thêm giờ chi theo số ngày thực tế làm việc, theo quy định của Luật lao động.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 611/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu611/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2011
Ngày hiệu lực11/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 611/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu611/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Trọng Hà
        Ngày ban hành11/05/2011
        Ngày hiệu lực11/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương

            • 11/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực