Quyết định 6115/QĐ-UBND

Quyết định 6115/QĐ-UBND năm 2015 về Danh mục thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 6115/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở kế hoạch đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6115/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố công bố lại các thủ tục hành chính có liên quan cho phù hợp với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Các phòng thuộc VP UBND TP;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6115/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 ca Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Tại Sở

Tại Văn phòng UBND thành phố

Tổng cộng

1

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):

 

 

 

a) Thẩm đnh và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Nhóm A: 40;
Nhóm B: 30;
Nhóm C: 20

Nhóm A: 07;
Nhóm B: 07;
Nhóm C: 05

Nhóm A: 47;
Nhóm B: 37;
Nhóm C: 25

b) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

15

7

22

c) Thm định hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu

15

7

22

d) Thẩm định kết quả đấu thầu

15 (11 ngày đối với gói thầu quy mô nhỏ)

7

22 (18 ngày đi với gói thầu quy mô nhỏ)

2

Thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án NGO:

 

 

 

a) Thẩm định không lấy ý kiến

5

5

10

b) Thẩm định có lấy ý kiến

15

5

20

3

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu:

 

 

 

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

15

7

22

b) Thẩm định hồ sơ mời thầu

15

10

25

4

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

a) Gói thầu quy mô nhỏ

10

5

15

b) Gói thầu không phải quy mô nhỏ

15

10

25

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6115/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6115/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6115/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6115/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở kế hoạch đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6115/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở kế hoạch đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6115/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực24/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6115/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở kế hoạch đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6115/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở kế hoạch đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa Đà Nẵng

            • 24/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực