Quyết định 613/QĐ-TCTHADS

Quyết định 613/QĐ-TCTHADS năm 2015 về Quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 613/QĐ-TCTHADS 2015 nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/QĐ-TCTHADS

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Quyết định số 3542/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự”;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, bao gồm:

- Quy trình thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ;

- Quy trình chỉnh lý tài liệu;

- Quy trình khai thác và sử dụng tài liệu;

- Quy trình hủy tài liệu hết giá trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 613/QĐ-TCTHADS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu613/QĐ-TCTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2015
Ngày hiệu lực07/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 613/QĐ-TCTHADS

Lược đồ Quyết định 613/QĐ-TCTHADS 2015 nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 613/QĐ-TCTHADS 2015 nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu613/QĐ-TCTHADS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýHoàng Sỹ Thành
        Ngày ban hành07/08/2015
        Ngày hiệu lực07/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 613/QĐ-TCTHADS 2015 nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 613/QĐ-TCTHADS 2015 nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

            • 07/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực