Quyết định 613/QĐ-UBND

Quyết định 613/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 613/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 01/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở các huyện, thành phố trong năm 2018;

- Trên cơ sở rà soát, đánh giá nhu cầu về nhà ở trên địa bàn các huyện, thành phố, xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019 để triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Nhà ở.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, tình hình hàng tồn kho các dự án phát triển nhà ở, nhu cầu của thị trường để tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh. Các dự án phát triển nhà ở trước khi chấp thuận chủ trương phải được xem xét, đảm bảo phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh.

- Các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Kế hoạch này và quy định của pháp luật hiện hành; tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng công trình thuộc dự án cũng như đảm bảo tiến độ của dự án.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2018.

- Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở đô thị năm 2018 (bao gồm: Nhà ở tái định cư, Nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại): Chi tiết tại Phụ lục số 01;

- Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở nông thôn năm 2018: Chi tiết tại Phụ lục s 02.

- Kết quả hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách năm 2018: Chi tiết tại Phụ lục số 03 .

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TOÀN TỈNH NĂM 2019

1. Các dự án phát triển nhà ở, các dự án hạ tầng khu dân cư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo để bảo đảm các chỉ tiêu phát triển về diện tích đất ở, diện tích sàn nhà ở đã được phê duyệt tại chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2017-2020.

2. Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở và các khu dân cư năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2017-2020 và các dự án đang triển khai trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến triển khai thực hiện các dự án, các khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:

2.1. Nhà ở tái định cư:

- Tiếp tục triển khai dự án chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

- Dự kiến triển khai khu dân cư tái định cư tại thôn Lương Cầu xã An Cầu huyện Quỳnh Phụ diện tích đất 5,2 ha, diện tích sàn khoảng 52.000 m2.

2.2. Nhà ở xã hội:

Dự kiến triển khai 05 dự án trên địa bàn thành phố Thái Bình; Tổng diện tích đất khoảng 2,87 ha, tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến 270.456,6 m2 (đạt 23,67% Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020 về diện tích sàn). (Chi tiết tại Mục A, Phụ lục số 06).

2.3. Nhà ở thương mại:

Tổng diện tích đất 2.101,89 ha, diện tích sàn dự kiến: 26.819.256 m2. Trong đó:

- Nhà ở đô thị: Tổng diện tích đất 803,36 ha; diện tích sàn: 10.238.202 m2.

- Nhà ở nông thôn: Tổng diện tích đất 1.298,53 ha; diện tích sàn: 16.581.054 m2.

(Bảng tổng hợp Kế hoạch phát triển nhà ở toàn tỉnh chi tiết tại Phụ lục s 05)

2.4. Kế hoạch h trnhà ở cho các h chính sách năm 2019

2.4.1. Nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở:

- Tổng số căn: 6.997 căn;

- Diện tích sàn dự kiến: 255.988 m2.

2.4.2. Nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2):

- Tổng số căn: 1.367 căn;

- Diện tích sàn dự kiến: 42.951 m2.

(Diện tích đất ở nhà ở người có công với cách mạng không tính trong tổng diện tích đất của Kế hoạch năm 2019, do không xác định được cụ thể).

(Chi tiết Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho các hộ chính sách năm 2019 theo Phụ lục s 4)

2.5. Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân

Năm 2019 tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở NĂM 2019 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

1. Thành phố Thái Bình.

Năm 2019 dự kiến triển khai 05 dự án phát triển nhà ở xã hội, 49 khu dân cư mới (bao gồm cả dự án phát triển nhà ở và các khu dân cư xen kẹp).

1.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất là 509,24 ha, đạt 41,57% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất xây dựng Nhà ở xã hội 2,866 ha;

- Diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại 506,36 ha. Cụ thể như sau:

+ Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở tại đô thị là 275,02 ha, đạt 45,58% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

+ Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở tại nông thôn là 234,22 ha, đạt 37,68% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

1.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến khoảng: 8.979.352 m2

Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 5.021.715 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 3.957.637 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục s 06)

2. Huyện Kiến Xương.

Năm 2019 dự kiến phát triển 173 khu dân cư mới. Trong đó: Tại khu vực đô thị là 10 khu; Tại khu vực nông thôn là: 163 khu;

2.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 133,61 ha, đạt 31,51% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở tại đô thị là 20,62ha, đạt 14,1% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở tại nông thôn là: 112,99 ha, đạt 40,66% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

2.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến khoảng: 1.934.421 m2

Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 465.543 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 1.468.878 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục s 07).

3. Huyện Thái Thụy.

Năm 2019 dự kiến phát triển 187 khu dân cư mới. Trong đó: Tại khu vực đô thị là: 63 khu; tại khu vực nông thôn là: 124 khu.

3.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 223,37 ha, đạt 26,69 % Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở đô thị là: 149,46 ha, đạt 67,01% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở nông thôn là: 80,91 ha, đạt 12,64% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

3.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến khoảng 4.799.051 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 2.371.814 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 2.427.237 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục s 08)

4. Huyện Đông Hưng.

Năm 2019 dự kiến phát triển 170 khu dân cư mới. Trong đó: Tại khu vực đô thị là: 07 khu; tại khu vực nông thôn là: 263 khu.

4.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 138,98 ha, đạt 22,1% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở đô thị là: 1,03 ha trên tổng số 223,05 ha đất đô thị theo Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở nông thôn là: 137,95 ha, đạt 35,26% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

4.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến khoảng 2.246.054 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 12.287 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 2.233.767 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục s 09)

5. Huyện Quỳnh Phụ.

Năm 2019 dự kiến phát triển 84 khu dân cư mới. Trong đó: Tại khu vực đô thị là 07 khu; tại khu vực nông thôn là 77 khu.

5.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 152,23 ha, đạt 30,39% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở đô thị là: 78,74 ha, đạt 55,22% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở nông thôn là: 73,49 ha, đạt 20,51% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

5.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 2.314.160 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 1.221.124 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 1.093.036 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục s 10)

6. Huyện Hưng Hà.

Năm 2019 dự kiến triển khai đầu tư cho 09 dự án phát triển nhà ở đô thị; 06 dự án phát triển nhà ở tại khu vực nông thôn và 160 khu dân cư tại các xã trên địa bàn huyện.

6.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 638,53 ha, đạt 63,73% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở đô thị là: 258,13 ha, đạt 91,68% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

- Diện tích đất phát triển nhà ở nông thôn là: 380,4 ha, đạt 52,81% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

6.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng: 3.307.578 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 1.359.638 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 1.947.940 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục số 11)

7. Huyện Vũ Thư.

Năm 2019 dự kiến 63 khu dân cư mới. Trong đó: Tại khu vực đô thị là 06 khu; tại khu vực nông thôn là 57 khu.

7.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 161,26 ha, đạt 52,53% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở đô thị là: 4,26 ha, đạt 3,53% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

- Diện tích đất phát triển nhà ở nông thôn là: 157 ha, đạt 84,19% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

7.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 2.231.767 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 69.290 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 2.162.477 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục s 12)

8. Huyện Tiền Hải.

Năm 2019 dự kiến triển khai đầu tư 119 khu dân cư mới. Trong đó: Tại khu vực đô thị là 08 khu; tại khu vực nông thôn là 111 khu.

8.1. Diện tích đất phát triển nhà ở: Tổng diện tích đất là 145,74 ha, đạt 14,81% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở đô thị là 18,97 ha, đạt 7,52% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020;

- Diện tích đất các dự án phát triển nhà ở nông thôn là 126,77 ha, đạt 17,33% Kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

8.2. Diện tích sàn nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến khoảng 1.599.787 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn nhà ở đô thị là: 257.705 m2;

- Diện tích sàn nhà ở nông thôn là: 1.342.082 m2.

(Danh mục chi tiết các dự án tại Phụ lục s 13)

V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

1. Nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân: Xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp và một phn vn hỗ trợ của nhà nước thông qua các cơ chế ưu đãi theo quy định và vốn huy động hp pháp khác của doanh nghiệp.

2. Nhà ở thương mại: Xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động hp pháp khác của doanh nghiệp.

3. Nhà ở do người dân tự xây dựng: Xây dựng bằng vốn tự có của người dân và vốn huy động của người dân (vay, mượn, thế chấp...)

4. Nhà ở cho các hộ gia đình chính sách theo các Chương trình hỗ trợ của Chính phủ: Xây dựng bằng vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn hỗ trợ của tỉnh, vốn hỗ trợ từ gia đình, dòng họ và phần vốn tự có của người dân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu và chế tài thực hiện.

a) Về quản lý đất đai:

- Khi lập Kế hoạch sử dụng đất hằng năm và giai đoạn năm (05) năm, cơ quan quản lý đất đai phải căn cứ Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt để thực hiện;

- Phát triển nhà ở phải tuân thủ quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Các dự án khu đô thị, khu nhà ở phải đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở tuân thủ theo Quyết định hoặc Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.

b) Về Quản lý kiến trúc xây dựng.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho thành phố, thị trấn phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển đô thị. Căn cứ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đô thị, tổ chức quản lý xây dựng, phát triển nhà ở đô thị trên địa bàn theo quy chế.

c) Xây dựng Kế hoạch chi tiết cho từng địa phương

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở còn lại của giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết kế hoạch phát triển nhà ở tại các đô thị, các khu dân cư tái định cư, dân cư xen kẹp và khu vực nông thôn gửi Sở Xây dựng làm cơ sở để quản lý và xây dựng kế hoạch cho những năm tiếp theo.

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

2.1. Sở Xây dựng.

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch đô thị các khu nhà ở, khu chung cư cũ, khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân; Công khai các đồ án về quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt và quy định Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô th;

- Căn cứ quy hoạch, kiến trúc đô thị và Kế hoạch phát triển nhà ở, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát phân loại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, đã được giao đất, đề xuất các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần điều chỉnh hoặc thu hồi dự án theo quy định.

- Công khai vị trí, danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh trên Mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và Website của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư xây dựng đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch. Tổ chức thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận nhà đầu tư dự án. Trong trường hợp khả năng không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, chủ động đề xuất dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố xây dựng cơ chế hỗ trợ các chủ đầu tư để thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, xây dựng, cải tạo các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh.

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các dự án được triển khai, tổng hợp kết quả phát triển nhà ở. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với nhu cầu thực tiễn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Căn cứ Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở của tỉnh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hàng năm;

- Khi thẩm định các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng đất ở phải bám sát Kế hoạch phát triển nhà ở để thẩm định tính khả thi của dự án.

2.3. STài nguyên và Môi trường.

- Khi lập Kế hoạch sử dụng đất (đất dự án phát triển nhà ở) phải bám sát Kế hoạch phát triển nhà ở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.4. S Tài chính.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ các chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo quy định;

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.

2.5. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Rà soát biến động nhu cầu nhà ở công nhân thực tế tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng), đề xuất bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân thuê phù hợp với thực tế; tổ chức tuyên truyền các doanh nghiệp hỗ trợ nhà ở bằng tiền cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng có khó khăn về nhà ở để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội.

2.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển và quản lý nhà ở trên địa bàn; đẩy nhanh công tác rà soát quy hoạch chung nông thôn mới; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở đảm bảo đúng nội dung, tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm của tổ chức, cá nhân về quy hoạch, xây dựng và kinh doanh bất động sản; Tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng tiến độ và Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt; Lập kế hoạch đầu tư khp nối hạ tầng kỹ thuật các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới với khu vực lân cận;

- Rà soát nhu cầu nhà ở thực tế của địa phương để có đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt;

- Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở chi tiết cho từng khu vực, từng loại nhà ở gửi Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cho từng năm.

2.7. Các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở

- Tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư đã được chấp thuận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; thực hiện báo cáo đánh giá đầu tư dự án định kỳ 6 tháng, hàng năm theo đúng quy định gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, quản lý và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật khi kết thúc dự án đưa vào khai thác sử dụng và tổ chức bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định;

Trong quá trình tổ chức thực hiện, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung cần thiết để đảm bảo Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đã đề ra./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 613/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu613/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 613/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 613/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 613/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu613/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành01/03/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 613/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 613/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình

         • 01/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực