Quyết định 614/2004/QĐ.UB

Quyết định 614/2004/QĐ.UB về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 614/2004/QĐ.UB bổ sung nhiệm vụ quyền hạn Sở Khoa học Công nghệ Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/2004/QĐ.UB

TX. Vĩnh Long, ngày 23 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BỔ SUNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN SỞ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Căn cứ Quyết định số 540/2004/QĐ.UB ngày 12/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh long.

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I::Nay bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long như sau:

Theo quyết định số 540/2004/QĐ.UB ngày 12/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tại khoản 6 Điều II đã quy định.

- Về sở hữu trí tuệ ( không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hóa )".

- Nay sửa đổi lại là " Về sở hữu trí tuệ ( không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật )"

Điều II: Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thị xã và Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU " báo cáo"
- Khối NC
- Như điều II
- Lưu 2.05.07

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 614/2004/QĐ.UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu614/2004/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2004
Ngày hiệu lực23/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2008
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 614/2004/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 614/2004/QĐ.UB bổ sung nhiệm vụ quyền hạn Sở Khoa học Công nghệ Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 614/2004/QĐ.UB bổ sung nhiệm vụ quyền hạn Sở Khoa học Công nghệ Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu614/2004/QĐ.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành23/03/2004
        Ngày hiệu lực23/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2008
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 614/2004/QĐ.UB bổ sung nhiệm vụ quyền hạn Sở Khoa học Công nghệ Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 614/2004/QĐ.UB bổ sung nhiệm vụ quyền hạn Sở Khoa học Công nghệ Vĩnh Long

            • 23/03/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực