Quyết định 615/QĐ-UBND

Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 615/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP - Cục KSTTHC (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Đài PTTH Hà Nam, Báo Hà Nam; Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CPVP, NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

1

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

2

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

3

Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

4

Làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

5

Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

6

Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

7

Mở thầu  gói thầu dịch vụ phi tư vấn

8

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

9

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng

10

Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

11

Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

12

Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

13

Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

14

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

II. Lĩnh vực Lựa chọn nhà đầu tư

1

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

2

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

3

Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

4

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

5

Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

6

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư   thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

7

Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

8

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

9

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

10

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

11

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư  thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

 

PHẦN II.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

1

Lựa chọn sơ bộ dự án PPP

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 615/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2017
Ngày hiệu lực08/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 615/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 615/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu615/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
     Người kýBùi Quang Cẩm
     Ngày ban hành08/05/2017
     Ngày hiệu lực08/05/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 615/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 615/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam