Quyết định 6154/QĐ-UBND

Quyết định 6154/QĐ-UBND năm 2011 về chế độ điều dưỡng luân phiên đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6154/QĐ-UBND chế độ điều dưỡng luân phiên


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6154/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG LUÂN PHIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/9/2010 của Liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số: 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/4/2007 của liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính - Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6144/STC-HCSN ngày 27/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ điều dưỡng luân phiên 02 năm một lần đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1. Đối tượng: Người có công với cách mạng (được quy định tại khoản 2 điều 3 Mục II Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/9/2010 của Liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/4/2007 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính - Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng)

2. Hình thức điều dưỡng, mức chi điều dưỡng: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/9/2010 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/4/2007 của liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính - Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2012.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo và bố trí trong dự toán giao hàng năm cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch điều dưỡng người có công trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm; chỉ đạo các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của Thành phố triển khai tổ chức thực hiện điều dưỡng và chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; Giám đốc kho bạc Nhà nước Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTB&XH; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c PVP: Lý Văn Giao, Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng: LĐCSXH, TH, KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6154/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6154/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6154/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6154/QĐ-UBND chế độ điều dưỡng luân phiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6154/QĐ-UBND chế độ điều dưỡng luân phiên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6154/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành30/12/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6154/QĐ-UBND chế độ điều dưỡng luân phiên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6154/QĐ-UBND chế độ điều dưỡng luân phiên

            • 30/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực