Quyết định 6159/QĐ-UBND

Quyết định 6159/QĐ-UBND năm 2017 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6159/QĐ-UBND 2017 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6159/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC ĐT TÊN ĐƯNG MI TRÊN ĐA BÀN QUN 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 6413/TTr-SVHTT-QLDSVH ngày 20 tháng 10 năm 2017 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên đường Hoàng Thế Thiện cho đường R8 (đường số 2, cầu số 3 và đường nối cầu, đường số 8) có lý trình từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường số 11 trên địa bàn Quận 2.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 2, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Báo Đài;
- VPUB: các PVP
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6159/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/11/2017
Ngày hiệu lực 22/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6159/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6159/QĐ-UBND 2017 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 6159/QĐ-UBND 2017 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành 22/11/2017
Ngày hiệu lực 22/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 6159/QĐ-UBND 2017 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6159/QĐ-UBND 2017 đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2 Hồ Chí Minh

  • 22/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực