Quyết định 616/QĐ-UBND

Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2008 về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tại phường 19, 21, 22 và 25, quận Bình Thạnh do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 616/QĐ-UBND thu hồi đất tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện D/A XD tuyến đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên,Q Bình Thạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 616/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ TỔ CHỨC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN TẠI PHƯỜNG 19, 21, 22 VÀ 25, QUẬN BÌNH THẠNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Báo cáo dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 937/TNMT-QHSDĐ ngày 01 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thu hồi 52.288,4m2 đất gồm các thửa đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và đất đường, rạch, sông, đất do Nhà Nước trực tiếp quản lý tại các phường 19, 21, 22 và 25 quận Bình Thạnh theo danh sách đính kèm do Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh lập (theo Bản đồ hiện trạng- vị trí do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đo đạc- Xây dựng-Thương mại Hưng Thịnh lập số 1998/ĐĐBĐ/CT ngày 09 tháng 01 năm 2008) để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên.

Tên các tổ chức sử dụng đất, diện tích từng thửa đất và số thửa đất bị thu hồi do các tổ chức này đang sử dụng được liệt kê tại danh sách do Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh lập đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân
quận Bình Thạnh, Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện :

2.1. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh:

- Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật diện tích, loại đất, chủ sử dụng từng thửa đất bị ảnh hưởng bởi tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên theo đúng ranh mốc tuyến nhận bàn giao tại thực địa.

- Ban hành Quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong phạm vi dự án và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất theo quy định.

- Tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định đối với các thửa đất do tổ chức sử dụng. Trường hợp có sai lệch về diện tích, tên chủ sử dụng, loại đất so với danh sách do Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh lập được ban hành kèm theo Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung quyết định thu hồi đất theo quy định.

2.2. Sở Tài chính: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh tổ chức thực hiện bồi thường, tái định cư giải phóng mặt bằng theo quy định.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cập nhật ranh đất lên nền bản đồ địa chính theo quy định.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định thu hồi đất đối với các thửa đất do tổ chức sử dụng trong trường hợp qua kiểm kê thực tế để bồi thường có sai lệch về diện tích, tên chủ sử dụng, loại đất so với danh sách do Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh lập được ban hành kèm theo Quyết định này.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất cho chủ đầu tư, sau khi hoàn tất công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khu đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 19, 21, 22 và 25 quận Bình Thạnh, Trưởng Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, Giám đốc Khu Quản lý đường sắt đô thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu : VT, (ĐT-VH) L.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 616/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu616/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 616/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 616/QĐ-UBND thu hồi đất tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện D/A XD tuyến đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên,Q Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 616/QĐ-UBND thu hồi đất tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện D/A XD tuyến đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên,Q Bình Thạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu616/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 616/QĐ-UBND thu hồi đất tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện D/A XD tuyến đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên,Q Bình Thạnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 616/QĐ-UBND thu hồi đất tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện D/A XD tuyến đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên,Q Bình Thạnh

            • 05/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực