Quyết định 6165/QĐ-UBND

Quyết định 6165/QĐ-UBND năm 2010 về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6165/QĐ-UBND danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6165/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của Liên bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người;
Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/08/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 05/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Công văn số 154/CQLG-CSG&TĐG ngày 13/09/2010 của Cục Quản lý giá Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/08/2010 của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5650/TTr-STC ngày 23/11/2010 về việc ban hành thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố thuộc đối tượng phải đăng ký giá (có phụ lục chi tiết đính kèm).

- Kê khai giá thuốc dùng cho người thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/08/2007 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Công thương.

- Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô: Danh sách cụ thể do Sở Giao thông vận tải thông báo theo quy định tại điều 3 Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/08/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thông báo, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá của các tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật trình UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc đăng ký giá cho phù hợp trong từng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công thương;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
-Các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban ngành của TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- PVPGiao, PVPSơn, TH, CT;
- Lưu: VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 


DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 6165/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của UBND Thành phố)

TT

HÀNG HÓA DỊCH VỤ

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

I

Xăng dầu

 

 

Đăng ký theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

II

Khí hóa lỏng

 

 

 

1

 

Cty cổ phần gas Petrolimex

775 Đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

2

 

Cty TNHH TM Trần Hồng Quân

300 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

3

 

Cty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội

Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

4

 

Cty CP KD&XNK khí gas hóa lỏng Vạn Lộc

Lô 4CN Khu CN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

 

5

 

Cty CP Khí Công nghiệp

Thanh Am, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội

 

6

 

Cty TNHH Ngọn lửa Thần

Số 4 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội

 

7

 

Cty TNHH Quang Vinh

Số 9 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

8

 

Doanh nghiệp tư nhân Hà Linh

Số 9 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội

 

9

 

Cty XDCT hàng không ACC

Số 178 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

 

10

 

Cty TNHH Tân An Bình

A2 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội

 

11

 

Cty vận tải hàng không

Sân bay Gia Lâm, Hà Nội

 

12

 

Cty TNHH Thịnh Anh

140 Khối 2A, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội

 

13

 

CN Cty liên doanh Total Gas HP

Số 24 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

 

14

 

Cty Dầu khí Hà Nội

Số 21-23 Chùa Bộc

Số 4B, ngõ 1, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

15

 

Cty TNHH G5

Số 137 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

16

 

Cty TNHH G6

Số 138 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

17

 

Cty Gas

Số 187 - 198 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Số 775 - 776 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

18

 

Cty Thiết bị điện tử Giao thông vận tải

Số 100 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

 

19

 

Cty TNHH Thương mại Huy Hùng

Số 18 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

20

 

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Xuân

Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

 

21

 

Cty TNHH Trường Thành

57A Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

 

22

 

Cty XNK Seaprodex

Số 14 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

23

 

Cty TNHH Việt Năng

Số 55B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

24

 

Cty TNHH Quang Anh

Số 4 thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

 

25

 

Cty Xăng dầu khu vực 1

Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội

 

26

 

Cty XNKTH&CGCN Việt Nam

62-63 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

 

27

 

CNDNTNXD Lê Vinh

494 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội

 

28

 

Cty CPĐT&TM Đức Hùng

619, Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội

 

29

 

Cty TNHH 19/5

Ven đường Quốc lộ 3, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

 

30

 

Cty TNHHTM Quỳnh Anh

P489, D10, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

31

 

Xí nghiệp Gas

76 Đường An Dương, quận Tây Hồ

262 - 267 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

 

32

 

Cty TNHH TM Thành Vinh

26 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

 

33

 

Cty TNHHDVTM Khí đốt Gia Định

CN 6 Lô 14, Khu CN Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

 

34

 

Cty XNK&DDT xây dựng Hà Nội

369 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

 

35

 

Cty TNHH Trang Anh

101A, D2, TT Hồ Việt Xô, Tây Kết, HBT, Hà Nội

 

36

 

Cty TNHH TM Nhật Việt

Số 3 Vũ Hữu Lợi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

37

 

Cty CP thiết bị xăng dầu

84/9 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

 

38

 

Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex

84/9 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

 

39

 

Doanh nghiệp tư nhân Việt Tiến

8-M3 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

40

 

Cty TNHH TM Minh Trang

312 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

 

41

 

HTX Tâm Đức

24 Ngõ An Sơn, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

42

 

Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu

187 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

 

43

 

DNTN Quảng Vinh

346 Trần Khát Trân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

44

 

Cty CP An Thịnh

357 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

 

45

 

Cty TNHH Hà Châu

53 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

46

 

DNTN Lửa Việt

97 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội

7 Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội

 

47

 

Cty TNHH Đầu tư TM Quang Hưng

33 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

48

 

Cty CP TM và vận tải Petrolimex

Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội

 

49

 

Cty TNHH Quang Tuyên

Thôn Gia Thụy, xã Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội

 

50

 

Cty TNHH Thiên Khải

43 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội

 

51

 

Cty Điện máy Xe đạp Xe máy

29 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

52

 

Cty CPTM Khí Vương Gia

Số 18, tổ 51, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 

53

 

Cty TNHH đầu tư và phát triển Vạn Lộc

33 Tân ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

 

54

 

Trung tâm KD lương thực Thanh Trì

Km10, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

 

55

 

Cty TNHH TM Vinh Quang

34A Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

56

 

Cty CP dầu khí Bát Tràng

Xóm 4, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

 

57

 

Cty TNHH Yến Anh

72 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

 

58

 

Cty CP Gas Petrolimex

775 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

59

 

Cty CP điện nước Bình Hà

633 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội

 

60

 

Cty TNHHDVTM Mỹ Anh

31 Tổ 13, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy

 

61

 

Cty CP sản xuất và thương mại TQT

670 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

 

62

 

Cty TNHH Xuân Dũng

441 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

 

63

 

Cty TNHH Hội Vũ

8 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

64

 

XNKD sản phẩm khí Miền Bắc

29F Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

65

 

XN sản xuất XNK tổng hợp Vinagas

672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

 

66

 

Cty TNHH SX XNK tổng hợp Trung Thành

743 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

 

67

 

Cty TNHH SX&TM Biển Đông

Kho B6, 78 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

68

 

Cty TNHH DVTM Tân Quang Long

Số 4, tổ 10, khối 1B thị trấn Đông Anh, Hà Nội

 

69

 

Cty TNHH Thương mại Mạnh Dũng

1002 La Thành, Ba Đình, Hà Nội

 

70

 

Cty TNHH TM và SX M&T Toàn Cầu

Số 4 tổ 20 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

 

71

 

Cty TNHH Vân Trì

Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

 

72

 

HTX TM Láng Hạ

556 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

 

73

 

Cty CP TM và XNK Khải Anh

Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

 

74

 

XN sản xuất và dịch vụ thương mại

166 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội

 

75

 

Cty TNHH TM và DV Tú Anh

P208, H3, TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

 

76

 

Cty TNHH Vạn Lộc

139 Khối 1B, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

 

77

 

Cty CPXD TM&DV Thiên Phú

Số 42, tổ 11, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

78

 

Cty TNHH ĐTTM Minh Tiến

Xóm chợ, Xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

Khu HH1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

 

79

 

Cty CPTM&DV Tân Trường An

Số 3 Nhà C Khu TT Cty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long, thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

 

80

 

Cty CP phát triển Mạnh Hùng

Số 11 B6 Tổ 17, phường Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

 

81

 

Cty TNHH ĐTTM Quang Hưng

44 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

82

 

XNDV xăng dầu và cơ khí

23 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

 

83

 

Cty CP dịch vụ và TM gốm sứ Anh Hiệp

Xóm 5, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

 

84

 

Cty TNHH SX&TM Tân Đô

4/T76 Đường 69 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 

85

 

Cty CP vật tư thiết bị dầu khí Việt Nam

743 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Hà Nội

 

86

 

Cty TNHH XNK Lửa Việt

9 ngõ 554 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

 

87

 

Cty TNHH một thành viên Phát triển KD Hoàng Minh

192 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

88

 

Cty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội

438 Trần Khát Trân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

89

 

Cty xăng dầu Hà Sơn Bình

151 Trần Phú Hà Đông, Hà Nội

 

90

 

Cty TNHH Huy Hà

Cửa hàng xăng dầu thôn 8, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

 

91

 

Cty CP ĐTPT Gas đô thị

Số 119, tổ 9, thị trấn Cầu Diễn, Hà Nội

 

92

 

Trung tâm chiết nạp và KD Gas

Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

 

93

 

Cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu Minh Đức

Km 34+300, Quốc lộ 1A Phú Xuyên, Hà Nội

 

94

 

Cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu Châu Can

Km 41+5000, Quốc lộ 1A Phú Xuyên, Hà Nội

 

95

 

Cty TNHH DV&TM Thiên Minh

Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

 

96

 

Cty CP TM Phú Xuyên

Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, H. Phú Xuyên, Hà Nội

 

97

 

Cty TNHH MTV XNK Phú Cường

Thửa 205 Thị Tứ, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

 

98

 

Cty CP khí Gas hóa lỏng Sông Hồng

Số 36 tổ 13 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

 

99

 

DNTN Ngọn lửa xanh

Km 13+50 TL80, thôn Vĩnh Lộc, Phùng Xá

 

100

 

Chi nhánh Hà Nội - Cty LD dầu khí Đài Hải

551 Nguyễn Văn Cừ (trong nhà máy xe lửa Gia Lâm)

Cụm CN Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín, Hà Nội 

 

101

 

Cty TNHH dầu khí Gia Định

Cụm CN Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

 

III

Xi măng

 

 

 

1

 

Cty CP xi măng Sài Sơn

 

 

 

 

Nhà máy xi măng lò đứng

Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

 

 

 

Nhà máy xi măng lò quay Nam Sơn

Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

 

2

 

Cty CP Xi măng Tiên Sơn

Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

 

3

 

Cty CP Xi măng – Giấy Văn Miếu

Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

 

4

 

Cty CP Xi măng Việt Mỹ

Cụm CN Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội

 

IV

Thép xây dựng

 

 

 

1

 

Cty CP Thép Việt – Ý

Số 4 Ngõ 80 Đường Ngụy Như Kom Tum, quận Thanh Xuân

 

2

 

Cty CP Gang – Thép Thái Nguyên

Số 17 Phố Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, HN

 

3

 

Cty CP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh

Km 23, Quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh

 

4

 

Cty CP Kim khí Hà Nội

20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

 

5

 

Cty CP Thép Việt – Đức

Tầng 7, Tòa nhà Simco, 28 Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, HN

 

V

Thuốc Bảo vệ thực vật

 

 

1

 

Cty CP bảo vệ thực vật An Giang

Biệt thự BT1, Lô BT6, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, HN

 

2

 

Cty CP Quốc tế Hòa Bình

Số 1 Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN

 

3

 

Cty TNHH Việt Thắng

196 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN

 

4

 

Cty CP bảo vệ thực vật Sài Gòn

123 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

 

5

 

Cty TNHH Alfa (Sài Gòn)

68 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, HN

 

6

 

Cty CP XSTMDV Ngọc Tùng

P908 Khách sạn Thể thao, làng sinh viên Hasinco, Trung Hòa

 

7

 

Cty TNHH ADC

B6 ngõ 61/55 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

 

8

 

Map Pacific PTE Ltd

P205, 302 Khách sạn Thể thao, làng sinh viên Hasinco, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

 

9

 

Cty CP thuốc sát trùng Việt Nam

Số 2 Triệu Quốc Đạt, Hoàn Kiếm, HN

 

10

 

Cty CP nông dược HAI

P204 tòa nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy

 

11

 

Cty CP Nicotex

114 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, HN

 

12

 

Cty CP Nông dược Việt Nhật

Số 12 Ngõ 167 Ngách 31 Tây Sơn, Đống Đa, HN

 

13

 

Cty TNHH Trường Thịnh

Nhà A2 Ngõ 369 Trường Chinh, HN

 

14

 

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

Tầng 5 tòa nhà CTM 209 Cầu Giấy, Hà Nội

 

15

 

Cty TNHH sản phẩm công nghệ cao

Số 6 Bắc Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, HN

 

16

 

Cty CP bảo vệ thực vật I trung ương

145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, HN

 

17

 

Cty TNHH TM Bình Phương

P202 Nhà 16B Ngô Tất Tố, Đống Đa, HN

 

18

 

Cty CP vật tư nông nghiệp Hoàng Nông

B26 Tập thể Lũng Lô, Ngõ Tuổi Trẻ, Hoàng Quốc Việt, HN

 

19

 

Cty TNHH thuốc BVTV liên doanh Nhật Mỹ

G16 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN

 

20

 

Cty CP thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung

41C1 Tập thể Viện địa kỹ thuật, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt

 

21

 

Chi nhánh Cty ADC

Số 22 N7A Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, HN

 

22

 

Syngenta Vietnam.Ltd

Tầng 7 tòa nhà Vinaplast Tài Tâm, Số 39A Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

23

 

Cty CP Minh Khai

Km12 đường Hà Nội - Sơn Tây - Minh Khai - Từ Liêm, HN

 

24

 

Cty CP nông nghiệp Việt Nam

Tầng 3 số nhà 15, Ngõ 30, Phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, HN

 

VI

Phân bón

 

 

 

1

 

Cty Phân lân nung chảy Văn Điển

Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, HN

 

2

 

Cty CP sinh hóa Minh Đức

173 đường Láng, Ngã Tư Sở 2, Nội Bài, Minh Phú, Sóc Sơn, HN

 

3

 

Cty Sinh hóa và Phát triển công nghệ mới

9 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, HN

 

4

 

Cty TNHH Nguyên Bình

54 đường Sông Nhuệ, Từ Liêm, HN

 

5

 

Cty TNHH Hoàng Phương 1

126 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

 

6

 

Cty CP QT Đông Dương

47 Tổ 18, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, HN

 

7

 

Cty TNHH hỗ trợ Phát triển Kỹ thuật & Chuyển giao công nghệ

3 A23 Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

 

8

 

Cty CP Phát triển NN Việt

Khu công nghiệp Sài Đồng A, phường Sài Đồng, Long Biên

 

9

 

Cty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường Đô thị

18 Cao Bá Quát, Ba Đình, HN

 

10

 

Cty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Thiên Long

20/129 Xã Đàn II, phường Nam Đồng, Đống Đa, HN

 

11

 

Cty TNHH Hỗ trợ Phát triển nông nghiệp Thăng Long

200D, Đội Cấn, Ba Đình, HN

 

12

 

Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Minh Tân

Thôn Vụ Bản, xã Minh Trí, Sóc Sơn, HN

 

13

 

Cty TNHH Sản xuất hữu cơ Hà Nội

12 Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, HN

 

14

 

Cty TNHH Quốc tế Khánh Sinh

Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, HN

 

15

 

Cty TNHH ứng dụng & phát triển công nghệ cao

A8, Phòng 8, Đại Học KTQD, Phường Đồng Tâm, HBT, HN

 

16

 

Cty CP SX&TM Hà Thái

27A ngách 173/137 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN

 

17

 

Cty TNHH SX&TM Lộc Hà

19 Ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, HN

 

18

 

Cty CP Đầu tư Xây dựng & Dịch vụ tổng hợp

Thị trấn Cầu Diễn Từ Liêm

 

19

 

Cty CP Giống cây trồng miền Bắc

297 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN

 

20

 

HTX Công nghiệp Giải Phóng

109 Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN

 

21

 

Cty CP Trường Sơn

Pháp Vân, Yên Sở, Hoàng Mai, HN

 

22

 

Cty CP Nông nghiệp hữu cơ

F20 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN

 

23

 

Cty TNHH NAB

Số 12 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN

 

24

 

Cty CP Thanh Hà

7A/28 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

 

25

 

Cty CP Phân bón Fitohooc môn

814 Đường Láng, Đống Đa, HN

 

26

 

Cty CP BVTV Miền Bắc

Số 40-58/3/16 Trần Bình, Mai Dịch, Từ Liêm, HN

 

27

 

Cty TNHH & dịch vụ XNK Thuận Thành

Số 12 ngõ 167/31 Tây Sơn, Đống Đa, HN

 

28

 

Cty TNHH Công nghệ sinh thái LUVINA

E5 F115 Trung Tự, Đống Đa, HN

 

29

 

Doanh nghiệp tư nhân trung tâm Ba Vì

7A3 Nguyễn Công Trứ, HBT, HN

 

30

 

Cty TNHH vật tư XNK tổng hợp Hà Nội

P516 D2 Thanh Xuân, HN

 

31

 

Cty CP XNK Hà Anh

Đông Anh, HN

 

32

 

Cty TNHH Chế biến lương thực thực phẩm Thái Dương

Số 26/34/65 P. Vĩnh Tuy, HBT, HN

 

33

 

Cty CPTM & XNK Thăng Long

Số 79 Nguyễn Tam Trinh, Yên Sở, HN

 

34

 

Cty TNHH TM&DV Thái Sơn

36 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, HN

 

35

 

Cty CP SXPB, hóa chất và thương mại Hồng Hà

672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN

 

36

 

Cty TNHH Thương mại & Sản xuất Minh Long

Tổ 20 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

 

37

 

Cty CP quốc tế động trung đa yếu tố

Xóm Đồng, thôn Đại Đồng, Thụy Hương, Từ Liêm, HN

 

38

 

Cty TNHH Bông Lúa

Số 10 F9 Bách Khoa, HBT, HN

 

39

 

Cty TNHH vật tư kỹ thuật & phát triển công nghệ Hoa Nam

 

 

40

 

Cty TNHH thương mại Bông lúa vàng

Số 22 Ngách 445/46 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, HN

 

41

 

Cty CPQT nông nghiệp Vinagreen

163 D3 Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, HN

 

42

 

Cty CP Công nghệ thương mại Huệ Quang

Thôn Hoàng Xã, xã Liên Mạc, Từ Liêm, HN

 

43

 

Cty TNHH Sơn Lâm

Km19, Quốc lộ 32 Đức Thượng, Hoài Đức, HN

 

44

 

Cty TNHH Nam Thăng Long

Đội 2 công ty chè Long Phú, Phú Mãn, Quốc Oai, HN

 

45

 

Cty TNHH Đầu tư phát triển Hòa Phú

Đội 2 nông trường chè Long Phú, Hòa Thạch, Quốc Oai, HN

 

46

 

Cty TNHH Mặt trời xanh

Dương Liễu, Hoài Đức, HN

 

47

 

Xí nghiệp Đồng Lợi

Quất Động, Thường Tín, HN

 

48

 

Cty TNHH Thao Trường

T.Thanh Trì, Đông Sơn, Chương Mỹ

 

49

 

Cty CP ĐT KHKT Việt Pháp

Số 1, dãy 2 KTT chế biến nông sản TP Kiều Thị, Thắng Lợi, Thường Tín, HN

 

50

 

Cty CP dược Sao Băng

Khu CN Sông cùng Đồng Tháp, Đan Phượng

 

51

 

Cty TNHH Matexim Nam Hà Nội

TT Phú Xuyên, Phú Xuyên, HN

 

52

 

Cty TNHH Tân Trường Sinh

Dương Liễu, Hoài Đức, HN

 

53

 

Cty CP vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội

38/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN

 

54

 

Cty CP đầu tư phát triển công nghiệp Thiên Long

Đường 70 thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, HN

 

55

 

Cty TNHH phân bón Miền Bắc

Thôn Cáo Đình, Từ Liêm, HN

 

56

 

Cty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thanh Hà Anh

Số 12 dãy 78 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, HN

 

57

 

Cty CP đầu tư phát triển VINAF

Số 22 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, HN

 

58

 

Cty CP đầu tư quốc tế Đại Sơn

Số 8 ngách 670/61/4D Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, HN

 

59

 

Xí nghiệp phân vi sinh Hà Gianh

 

 

60

 

Cty TNHH xuất nhập khẩu Đại Lộc

Lê Thanh, Mỹ Đức, HN

 

61

 

Cty CP SXTM Thịnh Phát

Số 240/19/4 tổ 54 Tân Mai, Hoàng Mai, HN

 

62

 

Cty CP Thương mại & Dịch vụ Vũ Linh

Số 18 ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, HN

 

63

 

Cty CP Tập đoàn đầu tư Long Hải

Urê nhập khẩu, TQ

 

64

 

Cty TNHH Đại Thanh

Thôn Cổ Điền B, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN

 

65

 

Cty CP vật tư nông sản

14 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, HN

 

66

 

Cty CP VTNN Hà Thành

Số 109A, tổ 27, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, HN

 

67

 

Cty TNHH Nam Nông Phát

C18, lô 9, Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, HN

 

68

 

Cty CP GAP Việt Nam

Phòng 205 B5A, ngõ 10, Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa, HN

 

VII

Đường, sữa bột trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

1

 

Siêu thị Metro

Đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN

 

2

 

Siêu thị BigC

Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

3

 

Tổng cty Mía đường I

 

 

4

 

Cty thương mại Mía đường

 

 

5

 

Cty CP Siêu thị Vinaconex

 

 

6

 

Cty siêu thị Hà Nội

45 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, HN

 

7

 

Cty TNHH 1 TV thực phẩm HN

24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, HN

 

8

 

Cty thực phẩm Miền Bắc

210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN

 

9

 

CN Cty CP sữa VN tại HN

57 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

 

10

 

Cty CP Intimex VN

96 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN

 

11

 

Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Cường Thịnh

Số 4 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, HN

 

12

 

Cty TNHH Thanh An

Tầng 3 tòa nhà Mê Công 137 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN

 

13

 

Chi nhánh cty TNHH dược phẩm 3A

Lô A1E Cụm SX tiểu thủ CN và CNN P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN

 

14

 

Chi nhánh cty TNHH dược phẩm Đô Thành

Nhà H2, P. Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN

 

15

 

Cty TNHH Dịch vụ & Thương mại MESA

20 Bùi Thị Xuân, HBT, HN

 

16

 

Cty TNHH Thương mại Minh Hoa

Số 174 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, HN

 

17

 

Cty CP đầu tư xây dựng Phú Thái

Số 186 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Đống Đa, HN

 

18

 

Cty TNHH Thương mại Thiên Giang

2B Phạm Ngọc Thạch, P.Trung Tự, Đống Đa, HN

 

19

 

Chi nhánh Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đông H

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

20

 

Cty CP Nhất Nam

Số 15A Hàng Cót, P. Hàng Mã, Hoàn Kiếm, HN

 

21

 

Cty CP sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm

Km 9 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN

 

22

 

Cty CP Thương mại Cầu Giấy

 

 

 

 

Quận Hai Bà Trưng

 

 

23

 

Cty TNHH Phí Phan Hùng

610 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy

 

24

 

Cty TNHH Toàn Lộc

505 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy

 

25

 

Cty Thương mại tổng hợp Thanh Tài

505 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy

 

26

 

Cty TNHH Thương mại tổng hợp Long Hải

31 ngõ 622, P.Vĩnh Tuy

 

27

 

Cty TNHH TMDV TH Thanh Hoa

15E Mạc Thị Bưởi

 

28

 

Cty CP SX TM Thành Công

505 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy

 

29

 

Cty TNHH MTV Hiếu Minh

223 Phố Vọng

 

30

 

Cty TNHH Thương mại Nam Hải

397 Bạch Mai

 

31

 

Cty TNHH TM ĐT&DL Lam Sơn

Số 6/34A Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng

 

32

 

Cty TNHH TM & DV Thịnh Thái

Số 17 Ngô Thì Nhậm

 

33

 

Cty TNHH nội thất ô tô Hoàng Minh

Số 2 Nguyễn Công Trứ

 

34

 

Cty TNHH Ngọc Như Ý

Số 18-20 Tăng Bạt Hổ

 

35

 

Cty CP Mỹ phẩm Sao Mai

Số 22 Nguyễn Công Trứ

 

36

 

CN Cty TNHH Giao nhận & Vận chuyển Minh Anh

Tòa nhà 81-83 Lò Đúc

 

 

 

Quận Ba Đình

 

 

37

 

Cty CP SX & XNK Hồng Minh BABY

P102B C2 TT Thành Công, P. Thành Công

 

38

 

Cty TNHH DV&CB Minh Dương

104 B3 Giảng Võ, P. Giảng Võ

 

39

 

Cty CP phát triển TM Phúc Thịnh

Số 112 H1 Láng Hạ

 

40

 

Cty TNHH TM&DV Nhật Tuấn

Số 5 B5 TT UBKHXH-CV

 

 

 

Quận Tây Hồ

 

 

41

 

Cty TNHH Phúc Đại Việt

631 Lạc Long Quân

 

42

 

CN Hà Nội Cty TNHH trồng trọt - Thương mại Kim Bằng

99 Đường Xuân Diệu - Quảng An

 

43

 

Cty CP dược phẩm - công nghệ sinh học BIOFOCUS

Số 54 đường Tây Hồ, P.Quảng An

 

44

 

Cty TNHH HAPPY HOUSE

Số 10 ngõ 14 An Dương Vương, Phú Thượng

 

45

 

Cty TNHH Thương mại Bình Anh

Tổ 28 cụm 24, P.Tứ Liên

 

46

 

Cty dược phẩm Việt Nam

26-1/36 Nghi Tàm, P.Quảng An

 

 

 

Quận Thanh Xuân

 

 

47

 

CN Cty CP Thành Đô tại Hà Nội

352 Giải Phóng, P.Phương Liệt

 

48

 

Cty TNHH Tuệ Phát

15 ngõ 73 Quan Nhân, Nhân Chính

 

49

 

Cty CP AKEE

230 tổ 5 cụm Bồ Đề, Giáp Nhất, Nhân Chính

 

 

 

Quận Hoàng Mai

 

 

50

 

Cty TNHH Thương mại Vạn An

112 Lĩnh Nam, P.Mai Động

 

51

 

Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Cuộc Sống Việt

87B Lĩnh Nam, P.Mai Động

 

52

 

Cty TNHH Huy Phương

389 Trương Định, P.Tân Mai

 

53

 

Cty CP Bài thơ Rosa

Tầng I nhà CT4A Khu đô thị Bắc Linh Đàm

 

54

 

Cty CP FC Việt Nam

Tòa nhà chung cư 2 Khu đô thị mới Bắc Linh Đàm

 

55

 

Cty CP Sữa sức sống Việt Nam

Lô 11 C7 Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công

 

56

 

Cty CP T-Martstores

192 Đại Từ, P.Đại Kim

 

57

 

Cty CP TM Hà Huyền

1369 Giải Phóng

 

58

 

Cty TNHH TM & DV tổng hợp Thủy Linh

14 ngõ 424 tổ 20 Kim Giang, P.Đại Kim

 

59

 

Cty TNHH phân phối Bình Minh

P1120 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm

 

 

 

Quận Long Biên

 

 

60

 

Cty TNHH TM & XNK

Phường Gia Thụy, Long Biên

 

 

 

Huyện Gia Lâm

 

 

61

 

Cty TNHH Thương mại Duy Nghĩa

Phú Thị, Gia Lâm

 

62

 

Cty TNHH Ladoda

Kiêu Kỵ, Gia Lâm

 

 

 

Huyện Từ Liêm

 

 

63

 

Cty TM&ĐT Hoàng Gia

305 Xuân Đỉnh, Từ Liêm

 

64

 

Cty TNHH TM & XD Minh Đức

Tống kho 101, đường 32, Phú Diễn, Từ Liêm

 

65

 

Cty TNHH SX & TM Thiên Long

P406, CT4, Khu ĐT Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm

 

66

 

Cty TNHH MT & DV Hùng Đức

Xóm 7, thôn Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm

 

 

 

Huyện Đông Anh

 

 

67

 

Cty TNHH Thái Dương

Thị trấn Đông Anh

 

68

 

Cty TNHH TM Sơn Tùng

Thị trấn Đông Anh

 

69

 

Cty TNHH DV Đông Sơn

Thị trấn Đông Anh

 

70

 

Cty TNHH Phú Vinh Anh

Thị trấn Đông Anh

 

71

 

Cty TNHH HLG

Thị trấn Đông Anh

 

72

 

Cty TNHH TM Hoa Hưng

Thị trấn Đông Anh

 

73

 

Cty TNHH Hợp Thành

Xã Nam Hồng

 

74

 

Cty XNK Quang Anh

Xã Nam Hồng

 

75

 

Cty TNHH Anh Tùng

Xã Nam Hồng

 

76

 

Cty TNHH TM Hồng Vụ

Xã Hải Bối

 

 

 

Quận Hà Đông

 

 

77

 

Cty CPTM và đầu tư Thủ đô

CT 2A Ki ốt số 7 Văn Quán

 

 

 

Huyện Thanh Oai

 

 

78

 

Cty CP SX, XĐT Thương mại Hà Nội

Cụm CN Bích Hòa

 

79

 

Cty CPLD dược G&P France

Xã Bích Hòa

 

 

 

Huyện Thường Tín

 

 

80

 

Cty TNHH Quang Trung

Xã Vân Tảo

 

81

 

Cty TNHH Việt Vinh

Xã Minh Cường

 

 

 

Thị trấn Sơn Tây

 

 

82

 

Cty TNHH Du lịch & TM Cường Thịnh

Số 135 Chùa Thông, Sơn Lộc

 

83

 

Cty TNHH Phú Phương

Lô 68 La Thành, Sơn Tây

 

84

 

Cty TNHH TM Anh Minh

18B Hoàng Diệu

 

85

 

Cty CP KDTH Sơn Tây

Đường La Thành, Phú Thịnh

 

86

 

Cty TNHH SX&TM Hoàng Lưu

Đường Phù Xa, Viên Sơn

 

87

 

Cty TNHH TM&DV Hoàng Cường

74B/4 Hoàng Diệu

 

88

 

Cty TNHH TM Hùng Thảo

Số 8 Trạng Trình, P.Lê Lợi

 

89

 

Cty TNHH 1 TV Lan Chỉ Smart

68 Hoàng Diệu, P.Quang Trung

 

90

 

Cty TNHH 1 TV Lan Chỉ BUSINESS

44 Hoàng Diệu, P.Quang Trung

 

91

 

Cty CP TMTH Sơn Tây

171 Lê Lợi

 

 

 

Huyện Hoài Đức

 

 

92

 

Cty TNHH Bảo Đức

Thị trấn Trôi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6165/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2010
Ngày hiệu lực 15/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6165/QĐ-UBND danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 6165/QĐ-UBND danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 15/12/2010
Ngày hiệu lực 15/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 6165/QĐ-UBND danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6165/QĐ-UBND danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

  • 15/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực