Quyết định 617/QĐ-UBND

Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 617/QĐ-UBND 2019 về Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa thông tin tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 617/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 20/TTr-SVHTTDL ngày 12/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH;
+ Lưu: KGVX, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang (Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh).

2. Đối tượng kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH là các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, du lịch và các dịch vụ khác dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch kiểm tra và quy định bảo vệ bí mật công tác; chịu sự chỉ đạo, phân công, điều hành của Đội trưởng hoặc người được ủy quyền; không gây khó khăn cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý của mình.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Chức năng

Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, du lịch và các dịch vụ khác dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh

1. Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Tổ chức khảo sát, nắm tình hình, tiến hành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất.

2. Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện các biện pháp quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, du lịch và các dịch vụ khác dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh đề nghị mà chưa được giải quyết.

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện công tác kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh

1. Được thực hiện quyền kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra. Trong khi thi hành nhiệm vụ, được yêu cầu các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các tài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

2. Được quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, hỗ trợ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra; xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân. Kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc lập biên bản vi phạm hành chính do Đội trưởng lập hoặc phân công người lập theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành.

4. Đối với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cùng tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh

1. Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH có Đội trưởng, 04 Phó Đội trưởng và các thành viên là đại diện các ngành: Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Sở Y tế; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đội trưởng là Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh; Đội sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoạt động.

Điều 7. Hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh

1. Thực hiện kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đội trưởng quyết định kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc yêu cầu bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan có thành viên tham gia Đội; khi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, báo tin của quần chúng nhân dân về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, du lịch và tình hình liên quan đến tệ nạn xã hội tại các dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh; hoặc theo đề nghị có căn cứ của thành viên Đội.

2. Trong trường hợp kiểm tra đột xuất, Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh có thể thông báo triệu tập thành viên Đội bằng điện thoại, các thành viên Đội có trách nhiệm báo cáo với Thủ trưởng cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ.

3. Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh chỉ được tiến hành kiểm tra khi có ít nhất từ 3 thành viên trở lên tham gia đoàn. Tùy theo tính chất, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, Đội trưởng sẽ quyết định triệu tập số lượng các thành viên có liên quan tham gia kiểm tra, không nhất thiết triệu tập đầy đủ các thành viên của Đội.

4. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra phải tổ chức họp các thành viên tham gia đoàn kiểm tra để thảo luận, đánh giá và đề xuất hình thức xử lý đối với các chủ thể có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gửi thông báo cho các thành viên của Đội và các tổ chức, cá nhân có liên quan,

5. Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh họp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm. Trường hợp cần thiết, Đội trưởng có quyền quyết định họp đột xuất.

6. Thành viên Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh cấp thẻ kiểm tra, sử dụng khi thi hành công vụ và phải nộp lại thẻ kiểm tra khi không còn là thành viên của Đội. Khi thực hiện công tác kiểm tra, đại diện thành viên của Đội phải xuất trình thẻ kiểm tra với đối tượng kiểm tra, thành viên Đội mặc trang phục theo quy định của ngành mình (trừ trường hợp cần ngụy trang theo yêu cầu công tác); các thành viên của Đội đi công tác, học tập dài hạn (từ 3 tháng trở lên), hoặc có thay đổi về nhân sự phải báo Đội trưởng để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Thành viên Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ kiểm tra thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Mối quan hệ công tác

1. Khi tiến hành kiểm tra, Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện việc kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh có thể hỗ trợ cán bộ chuyên môn, cho Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện.

2. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm cử lực lượng chức năng phối hợp, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Điều 9. Chế độ làm việc của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh

1. Đội trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ của Đội.

2. Đội trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện. Phó Đội trưởng giúp việc cho Đội trưởng. Khi Đội trưởng vắng mặt, một Phó Đội trưởng được ủy quyền bằng văn bản có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức hoạt động kiểm tra. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh thực hiện việc kiểm tra theo sự phân công của Đội trưởng, Phó Đội trưởng.

Điều 10. Kinh phí và phương tiện hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh được bố trí vào dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chế độ hiện hành của nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách.

2. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh được chi trả chế độ công tác phí, phụ cấp làm thêm giờ, chi hội họp và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh được thanh toán tiền điện thoại hàng tháng theo ngân sách cấp hàng năm.

3. Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh được trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình: máy quay phim, máy chụp hình, máy đo âm thanh, máy đo ánh sáng và các thiết bị khác theo quy định. Được sử dụng xe ô tô để phục vụ hoạt động kiểm tra. Giao Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo quản các trang thiết bị, phương tiện được cấp cho Đội. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức và cá nhân, các thành viên Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, kiểm tra và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, du lịch, các dịch vụ khác dễ phát sinh tệ nạn xã hội thì được xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng. Tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải do tập thể Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh thống nhất đề nghị bằng văn bản.

Điều 12. Kỷ luật

Thành viên Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt thẩm quyền quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc điều hành hoạt động của Đội, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế, bổ sung thành viên của Đội; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí, đảm bảo cho các hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công an tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia các hoạt động của Đội. Trường hợp thay đổi cán bộ phải báo cáo cơ quan thường trực, trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Đội.

Điều 14. Trách nhiệm thành viên

Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành VH, TT&TNXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quy chế do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tham khảo ý kiến các cơ quan có liên quan./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 617/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu617/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 617/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 617/QĐ-UBND 2019 về Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa thông tin tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 617/QĐ-UBND 2019 về Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa thông tin tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu617/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 617/QĐ-UBND 2019 về Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa thông tin tỉnh Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 617/QĐ-UBND 2019 về Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa thông tin tỉnh Bắc Giang

            • 23/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực