Quyết định 618/QĐ-BHXH

Quyết định 618/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 618/QĐ-BHXH nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tng Giám đốc) có chức năng tham mưu, giúp Tng Giám đốc tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, hướng dẫn và quản lý thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bt buộc, bảo him xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo him xã hội) theo quy định của pháp luật.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tham gia với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, điều chỉnh mức hưởng các chế độ bảo him xã hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo him xã hội.

3. Trình Tổng Giám đốc về việc từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội không đúng quy định và giải quyết cho các trường hợp hưởng tiếp chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết, thực hiện các chế độ bảo him xã hội đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh), Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân.

5. Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng giải quyết chưa đúng do Trung tâm Lưu trữ chuyển đến để kiểm tra và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân điu chỉnh lại cho đúng quy định của chính sách.

6. Tham gia, phi hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tính toán các quỹ bảo hiểm xã hội để phục vụ công tác quản lý.

7. Quản lý đối tượng và mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng (bao gồm cả đi tượng tăng, giảm và di chuyn hưởng lương hưu, trợ cp bảo hiểm xã hội) của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo him xã hội: Bộ Quc phòng, Công an nhân dân.

8. Hàng năm tổng hợp dự kiến số đối tượng và số tiền hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của năm sau, chuyển Vụ Tài chính - Kế toán và Vụ Kế hoạch và Đu tư để xây dựng kế hoạch chung toàn Ngành.

9. Trả lời thư, đơn, công văn của tổ chức, cá nhân đề nghị hướng dẫn về nội dung liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.

10. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân trong việc hướng dn, kim tra việc thực hiện các chế độ bảo him xã hội của các đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo him xã hội.

11. Phối hợp với Vụ Thanh tra - Kiểm tra trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện các chế độ bảo him xã hội theo quy định.

12. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, điu chỉnh mức hưởng các chế độ bảo him xã hội theo quy định và quản lý đi tượng hưởng bảo him xã hội.

13. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo him xã hội.

14. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, cải cách hành chính theo quy định.

15. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản của đơn vị.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

2. Trưởng ban ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệng tác và lề li làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thm quyn của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyn giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Hưu trí;

c) Phòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn;

d) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng ban xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trường phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Biên chế của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo Quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, ca quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhim khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Ngành để thực hin nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết đnh số 1234/QĐ-BHXH ngày 19/11/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo him xã hội.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo him xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;

- Lưu: VT, TCCB (3b)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 618/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu618/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 618/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 618/QĐ-BHXH nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 618/QĐ-BHXH nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu618/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành22/04/2016
       Ngày hiệu lực22/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 618/QĐ-BHXH nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 618/QĐ-BHXH nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực