Quyết định 618/QĐ-BTNMT

Quyết định 618/QĐ-BTNMT năm 2015 về chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 618/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Môi trường về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận "Trung tâm Quan trắc môi trường", thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 067 (Giấy chứng nhận kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Thông tin chi tiết về lĩnh vực và phạm vi chứng nhận tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trung tâm Quan trắc môi trường phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Trung tâm Quan trắc môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: VT, VP1C, TCMT, ĐL (06)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

PHỤ LỤC

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN)
(Kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Nước:

1.1. Nước mặt    S

1.1.1. Quan trắc hiện trường:

- Thông số (đo tại hiện trường):

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

pH

TCVN 6492:2011

2 ¸ 12

2

Nhiệt độ

SMEWW 2550B:2012

4 ¸  50 °C

3

Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

TCVN 7325:2004

0 ¸ 16 mg/L

4

Độ dẫn điện (EC)

SMEWW 2510B:2012

0 ¸ 50 mS/cm

5

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

HD.TBHT.02

0 ¸  1.999 mg/L

HD. TBHT: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc tại hiện trường.

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước mặt

TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2008, TCVN 5994-1995, TCVN 6663-3:2008

1.1.2. Phân tích môi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

TCVN 6625:2000

5,0 mg/L

2

Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5)

SMEWW 5210B:2012

1,0 mg/L

3

Nhu cầu ôxy hóa học (COD)

SMEWW 5220C:2012

1,5 mg/L

4

Amoni (NH4+)

SMEWW 4500-NH3.F:2012

0,02 mg/L

5

Clorua (Cl)

SMEWW 4500-Cl.B:2012

5,0 mg/L

6

Nitrit (NO2)

SMEWW 4500-NO2.B:2012

0,003 mg/L

7

Nitrat (NO3)

TCVN 6180:1996

0,04 mg/L

8

Sunphat (SO42-)

SMEWW 4500-SO42-E:2012

1,5 mg/L

9

Photphat (PO43-)

SMEWW 4500-P.D:2012

0,02 mg/L

10

Tổng Nitơ

TCVN 6638:2000

3,0 mg/L

11

Tổng Photpho

SMEWW 4500-P.B&D:2012

0,03 mg/L

12

Natri (Na)

SMEWW 3111B:2012

0,10 mg/L

13

Kali (K)

SMEWW 3111B:2012

0,05 mg/L

14

Sắt (Fe)

SMEWW 3500Fe.B:2012

0,04 mg/L

15

Đồng (Cu)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

16

Chì (Pb)

SMEWW 3113B:2012

1,5 mg/L

17

Kẽm (Zn)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

18

Cadimi (Cd)

SMEWW 3113B:2012

1,0 mg/L

19

Thủy ngân (Hg)

TCVN 7877:2008

0,3 mg/L

20

Asen (As)

TCVN 6626:2000

0,6 mg/L

21

E.Coli

TCVN 6187-2:2009

3 MPN/100 mL

22

Coliform

TCVN 6187-2:2009

3 MPN/100 mL

1.2. Nước thải

1.2.1. Quan trắc hiện trường:

- Thông số (đo tại hiện trường):

TT

Tên thông s

Tên/số hiu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

pH

TCVN 6492:2011

2 ¸ 12

2

Nhiệt độ

SMEWW 2550B:2012

4 ¸ 50 °C

3

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

HD.TBHT.02

0 ¸ 1.999 mg/L

HD. TBHT: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc tại hiện trường.

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước thải

TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, TCVN 6663-3:2008

1.2.2. Phân tích môi trường:

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

TCVN 6625:2000

5,0 mg/L

2

Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5)

SMEWW 5210B:2012

1,0 mg/L

3

Nhu cầu ôxy hóa học (COD)

SMEWW 5220C:2012

1,5 mg/L

4

Amoni (NH4+)

SMEWW 4500-NH3-B&C:2012

0,20 mg/L

5

Clorua (Cl)

SMEWW 4500-Cl.B:2012

5,0 mg/L

6

Photphat (PO43-)

SMEWW4500-P.D:2012

0,02 mg/L

7

Tổng Nitơ

TCVN 6638:2000

3,0 mg/L

8

Tổng Photpho

SMEWW 4500-P.B&D:2012

0,03 mg/L

9

Sắt (Fe)

SMEWW 3500Fe.B:2012

0,04 mg/L

10

Đồng (Cu)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

11

Chì (Pb)

SMEWW 3113B:2012

1,5 mg/L

12

Kẽm (Zn)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

13

Cadimi (Cd)

SMEWW 3113B:2012

1,0 mg/L

14

Thủy ngân (Hg)

TCVN 7877:2008

0,3 mg/L

15

Asen (As)

TCVN 6626:2000

0,6 mg/L

16

Coliform

TCVN 6187-2:2009

3 MPN/100mL

1.3. Nước dưới đất    T

1.3.1. Quan trắc hiện trường:

- Thông số (đo tại hiện trường):

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

pH

TCVN 6492:2011

2 ¸ 12

2

Nhiệt độ

SMEWW2550B:2012

4 ¸ 50 °C

3

Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

TCVN 7325:2004

0 ¸ 16 mg/L

4

Độ dẫn điện (EC)

SMEWW 2510B:2012

0 ¸ 50 mS/cm

5

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

HD.TBHT.02

0 ¸  1.999mg/L

HD. TBHT: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc tại hiện trường.

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước dưới đất

TCVN 6663-1:2008, TCVN 6663-11:2011, TCVN 6663-3:2008

1.3.2. Phân tích môi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

TCVN 6625:2000

5,0 mg/L

2

Chất rắn tổng số (TS)

SMEWW2540B:2012

10 mg/L

3

Độ cứng

SMEWW 2340C:2012

10 mg/L

4

Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5)

SMEWW 5210B:2012

1,0 mg/L

5

Chỉ số Pemanganat

TCVN 6186:1996

0,5 mg/L

6

Nhu cầu ôxy hóa học (COD)

SMEWW 5220C:2012

1,5 mg/L

7

Amoni (NH4+)

SMEWW 4500-NH3-F:2012

0,02 mg/L

8

Nitrit (NO2)

SMEWW 4500-NO2.B:2012

0,003 mg/L

9

Nitrat (NO3)

TCVN 6180:1996

0,04 mg/L

10

Sunphat (SO42-)

SMEWW 4500-SO42-.E:2012

1,5 mg/L

11

Photphat (PO43-)

SMEWW 4500-P.D:2012

0,02 mg/L

12

Clorua (Cl)

SMEWW 4500-Cl.B:2012

5,0 mg/L

13

Natri (Na)

SMEWW 3111B:2012

0,10 mg/L

14

Kali (K)

SMEWW 3111B:2012

0,05 mg/L

15

Sắt (Fe)

SMEWW 3500Fe.B:2012

0,04 mg/L

16

Đồng (Cu)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

17

Chì (Pb)

SMEWW 3113B:2012

1,5 mg/L

18

Kẽm (Zn)

SMEWW 3111B-2012

0,03 mg/L

19

Cadimi (Cd)

SMEWW 3113B-2012

1,0 mg/L

20

Thủy ngân (Hg)

TCVN 7877:2008

0,3 mg/L

21

Asen (As)

TCVN 6626:2000

0,6 mg/L

22

E.Coli

TCVN 6187-2:2009

3 MPN/100 mL

23

Coliform

TCVN 6187-2:2009

3 MPN/100 mL

1.4. Nước biển    S

1.4.1. Quan trắc hiện trường:

- Thông số (đo tại hiện trường):

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

pH

TCVN 6492:2011

2 ¸ 12

2

Nhiệt độ

SMEWW 2550B:2012

4 ¸ 50 °C

3

Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

TCVN 7325:2004

0 ¸ 16 mg/L

4

Độ dẫn điện (EC)

SMEWW 2510B:2012

0 ¸ 100 mS/cm

5

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

HD.TBHT.02

0 ¸ 100 g/L

6

Độ mặn

SMEWW 2540B:2012

0 ¸ 70

HD. TBHT: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc tại hiện trường.

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước biển

TCVN 6663-1:2011, TCVN 5998:1995, TCVN 6663-3:2008

1.4.2. Phân tích môi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

TCVN 6625:2000

5,0 mg/L

2

Amoni (NH4+)

SMEWW 4500-NH3-F:2012

0,02 mg/L

3

Nitrit (NO2)

SMEWW 4500-NO2.B:2012

0,003 mg/L

4

Photphat (PO43-)

SMEWW 4500-P.D:2012

0,02 mg/L

5

Tổng Nitơ

TCVN 6638:2000

3,0 mg/L

6

Tổng Photpho

SMEWW 4500-P.B&D:2012

0,03 mg/L

7

Sắt (Fe)

SMEWW 3500Fe.B:2012

0,04 mg/L

8

Coliform

TCVN 6187-2:2009

3 MPN/100mL

2. Khí:

Không khí xung quanh và môi trường lao động  S

2.1.1. Quan trắc hiện trường:

- Thông số (đo tại hiện trường):

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

Nhiệt độ

QCVN 46:2012/BTNMT

0 ¸ 70 °C

2

Độ ẩm

QCVN 46:2012/BTNMT

10 ¸ 100 %RH

3

Tốc độ gió

QCVN 46:2012/BTNMT

0,4 ¸ 40 m/s

4

Hướng gió

QCVN 46:2012/BTNMT

0 ¸ 360°

5

Tiếng n

TCVN 7878-2:2010

30 ¸ 130 dBA

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Bụi lơ lửng tổng số (TSP)

TCVN 5067:1995

2

Chì bụi

TCVN 5067:1995

3

CO

HD.5.4.PP.HL.34/01

4

SO2

TCVN 5971:1995

5

NO2

TCVN 6137:2009

HD.5.4.PP.HL.34/01: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc lấy mẫu CO tại hiện trường.

2.1.2. Phân tích môi trường:

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Bụi lơ lửng tổng số (TSP)

TCVN 5067:1995

20 mg/m3

2

CO

HD-TMBQK 01

1.500 mg/m3

3

SO2

TCVN 5971:1995

15 mg/m3

4

NO2

TCVN 6137:2009

5 mg/m3

HD-TMBQK 01: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc phân tích CO trong phòng thí nghiệm.

2.2. Khí thải

Quan trắc hiện trường:

- Thông số (đo tại hiện trường):

TT

Tên thông s

Tên/số hiu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

Nhiệt độ

HD 5.5.TB.HL.25

0 ¸ 800 °C

2

Áp suất

HD 5.5.TB.HL.25

600 ¸ 1.250 hPa

3

Ôxy (O2)

HD 5.5.TB.HL.25

0 ¸ 21%

4

Vận tốc

EPA Method 2

0 ¸ 40 m/s

HD 5.5.TB.HL.25: Quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện công việc đo đạc tại hiện trường.

3. Đất    S

3.1. Quan trắc hiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu đất

TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985

3.2. Phân tích môi trường:

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

pH (H20; KCl)

TCVN 5979:2007

2 ¸12

2

Asen (As)

EPA Method 3051A + TCVN 6626:2000

0,05 mg/kg

3

Cadimi (Cd)

EPA Method 3051A + SMEWW 3113B:2012

0,2 mg/kg

4

Đồng (Cu)

EPA Method 3051A + SMEWW 3111B

5 mg/kg

5

Chì (Pb)

EPA Method 3051A + SMEWW 3113B

0,2 mg/kg

6

Kẽm (Zn)

EPA Method 3051A + SMEWW 3111B

4mg/kg

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 618/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu618/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2015
Ngày hiệu lực24/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 618/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 618/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 618/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu618/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýBùi Cách Tuyến
        Ngày ban hành24/03/2015
        Ngày hiệu lực24/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 618/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 618/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

            • 24/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực