Quyết định 62/2006/QĐ-BTC

Quyết định 62/2006/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 84/2005/QĐ-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 62/2006/QĐ-BTC chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển,lệ phí đăng ký,bằng,chứng chỉ sửa đổi 84/2005/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 189/2016/TT-BTC phí lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2006/QĐ-BTC chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển,lệ phí đăng ký,bằng,chứng chỉ sửa đổi 84/2005/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/2005/QĐ-BTC NGÀY 28/11/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MUA, BÁN TÀU BIỂN VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN, CẤP BẰNG CHỨNG CHỈLIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÀU BIỂN VÀ CÔNG BỐ CẢNG BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Bộ luật Hàng hải ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (tại Công văn số 5242/BGTVT-TC ngày 31/8/2006);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, khoản 2, Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển, như sau:

“a) Đăng ký vào sổ đăng ký thuyền viên”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc
  nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2006
Ngày hiệu lực05/12/2006
Ngày công báo20/11/2006
Số công báoTừ số 21 đến số 22
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 62/2006/QĐ-BTC chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển,lệ phí đăng ký,bằng,chứng chỉ sửa đổi 84/2005/QĐ-BTC


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 62/2006/QĐ-BTC chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển,lệ phí đăng ký,bằng,chứng chỉ sửa đổi 84/2005/QĐ-BTC
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu62/2006/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành06/11/2006
     Ngày hiệu lực05/12/2006
     Ngày công báo20/11/2006
     Số công báoTừ số 21 đến số 22
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 62/2006/QĐ-BTC chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển,lệ phí đăng ký,bằng,chứng chỉ sửa đổi 84/2005/QĐ-BTC

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2006/QĐ-BTC chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển,lệ phí đăng ký,bằng,chứng chỉ sửa đổi 84/2005/QĐ-BTC