Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT

Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ban hành quy chế công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT quy chế công nhận danh hiệu gia đình,văn hóa,tổ dân phố văn hóa đã được thay thế bởi Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ và được áp dụng kể từ ngày 24/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT quy chế công nhận danh hiệu gia đình,văn hóa,tổ dân phố văn hóa


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 62/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở, Giám đốc các Sở Văn hóa Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Bộ trưởng
Phạm Quang Nghị

 

 

QUY CHẾ

CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”,“LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn cụ thể, thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 2. Các gia đình, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, bao gồm:

1. Các gia đình Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

2. Làng (thôn, ấp, bản, buôn, sóc.... trực tiếp dưới cấp xã, gọi chung là Làng).

3. Tổ dân phố (khối phố, khu phố, cụm dân cư... trực tiếp dưới cấp phường, gọi chung là Tổ dân phố).

Điều 3. Việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng thủ tục, có kỳ hạn.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Điều 4. Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Thi đua, khen thưởng với những nội dung cụ thể như sau:

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:

a. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và quy ước, hương ước cộng đồng;

b. Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng;

c. Không sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; không mắc các tệ nạn xã hội; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

d. Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng và bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan của địa phương.

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:

a. Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau, có trách nhiệm nuôi dạy con cái; con cháu hiểu thảo với bố mẹ, ông bà;

b. Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên;

c. Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con, không sinh con thứ ba;

d. Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao;

đ. Đoàn kết xóm giềng, tham gia các hoạt động: hòa giải, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ở cộng đồng.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả:

a. Kinh tế gia đình ổn định, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên;

b. Các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập.

Điều 5. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận

1. Điều kiện công nhận:

a. Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này;

b. Thời gian đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 01 năm.

2. Hồ sơ đề nghị gồm có:

a. Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

b. Biên bản họp bình xét ở khu dân cư kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (có từ 50% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).

3. Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm.

4. Khu dân cư tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” vào dịp “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm (ngày 18/11) và ghi “Sổ vàng Gia đình văn hóa” ở khu dân cư.

5. Đối với gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trao Giấy chứng nhận 03 năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Mục 2: Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Điều 6. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” đối với vùng đồng bằng (cận đô thị) thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi đua, khen thưởng, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a. Có từ 85% hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định; nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; dưới 5% hộ nghèo, không có hộ đói;

b. Có từ 80% hộ trở lên có nhà xây mái bằng hoặc lợp ngói, xóa nhà tranh tre dột nát;

c. Trên 85% đường làng, ngõ xóm được đổ bêtông, lát gạch hoặc làm bằng vật liệu cứng;

d. Trên 90% số hộ được sử dụng điện.

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a. Có các thiết chế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, giáo dục, y tế phù hợp, hoạt động thường xuyên;

b. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng;

c. Không có người mắc tệ nạn xã hội, tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành;

d. Có từ 75% trở lên số hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu dân cư hoặc trên 70% số khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” 3 năm liên tục trở lên;

đ. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên; không có người mù chữ;

e. Không có dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm hàng năm 1,5% tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy định, phụ nữ có thai được khám thai định kỳ.

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ; rác thải phải được thu gom xử lý;

b. Có từ 85% hộ trở lên được sử dụng nước sạch, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh;

c. Tôn tạo, bảo vệ, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

a. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân;

b. Thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng đồng;

c. Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện tập thể vượt cấp kéo dài;

d. Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể được xếp loại khá trở lên;

đ. Chăm lo các dối tượng chính sách, đảm bảo có mức sống trung bình trở lên ở cộng đồng;

e. Không có trọng án hình sự.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng:

a. Hoạt động hòa giải có hiệu quả; những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng;

b. Có phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Điều 7. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” đối với vùng miền núi (vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo) thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi đua, khen thưởng, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a. Đã định canh, định cư; có từ 60% số hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên hàng năm, không có hộ đói;

b. Có từ 60% số hộ trở lên có nhà ở được xây dựng hoặc làm bền vững, giảm tỷ lệ nhà tạm từ 5% trở lên hàng năm;

c. Có từ 50% trở lên số hộ được sử dụng điện;

d. Đường làng, ngõ xóm được tu bổ, nâng cấp hàng năm.

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a. Có tụ điểm sinh hoạt văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao, vui chơi giải trí ở cộng đồng; duy trì các sinh hoạt văn hóa - thể thao truyền thống của dân tộc;

b. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c. Không có tệ nạn xã hội phát sinh; không trồng, buôn bán và sử dụng thuốc phiện; không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành;

d. Có từ 60% số hộ trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu dân cư hoặc trên 70% số khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” liên tục 2 năm trở lên;

đ. Có từ 70% trở lên số trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, không có người tái mù chữ;

e. Không có dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi; phụ nữ có thai được khám định kỳ.

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Đường làng, ngõ xóm, nơi sinh hoạt cộng đồng sạch sẽ; bảo vệ nguồn nước sạch;

b. Có từ 60% số hộ trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh, đưa chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở;

c. Bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

a. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân;

b. Thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng đồng;

c. Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện tập thể vượt cấp;

d. Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể được xếp loại khá trở lên;

đ. Chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo có mức sống trung bình trở lên ở cộng đồng;

e. Không có trọng án hình sự.

Điều 8. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi đua, khen thưởng, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a. Có từ 90% hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định; nhiều hộ giàu, dưới 5% hộ nghèo, không có hộ đói;

b. Có từ 80% hộ trở lên có nhà ở được xây bền vững, xóa nhà tranh tre dột nát.

2. Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a. Có các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế; có điểm sinh hoạt văn hóa vui chơi giải trí; có hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên;

b. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không có tệ nạn xã hội; không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành;

c. Có từ 80% hộ trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu dân cư hoặc trên 70% số khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” liên tục 3 năm trở lên;

d. Không có dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; giảm hàng năm 1,5% tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy định, phụ nữ có thai được khám thai định kỳ.

3. Có môi trường cảnh quan sạch đẹp:

a. Đường giao thông được trải nhựa hoặc bêtông; có hệ thống đèn chiếu sáng; đường phố, nơi sinh hoạt công cộng sạch đẹp; thực hiện tốt pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đô thị;

b. Có 100% số hộ được sử dụng nước sạch; vệ sinh môi trường được đảm bảo;

c. Tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

4. Thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a. Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và Quy chế dân chủ ở cơ sở;

c. Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể được xếp loại khá trở lên;

d. 100% trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên;

e. Có phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.

Điều 9. Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận.

1. Điều kiện công nhận:

a. Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 (đối với danh hiệu “Làng văn hóa” thuộc vùng đồng bằng); Điều 7 (đối với danh hiệu “Làng văn hóa” thuộc vùng miền núi); Điều 8 (đối với danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”) của Quy chế này.

b. Đối với một số làng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, có thể áp dụng một số tiêu chí với tỷ lệ thấp hơn so với quy định tại Điều 7 của Quy chế này (khi công nhận lần đầu) như: tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế; tỷ lệ hộ có đủ 03 công trình vệ sinh; tỷ lệ hộ sử dụng điện; tỷ lệ đường sử dụng vật liệu cứng....

c. Thời gian đăng ký xây dựng hoặc được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” từ 3 năm trở lên.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” gồm:

a. Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

b. Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

c. Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường, thị trấn (gửi về Ban Chỉ đạo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh);

d. Biên bản phúc tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc trực thuộc tỉnh (vào năm thứ ba).

3. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” , phòng văn hóa - thông tin phối hợp với cơ quan thi đua - khen thưởng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ra quyết định công nhận hoặc công nhận lại kèm theo Giấy chứng nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo định kỳ 3 năm 1 lần (kể từ thời gian đăng ký xây dựng hoặc được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Việc khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo Hướng dẫn số 2062/HD-BCĐ ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 11. Tiền thưởng công nhận, khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; đồng thời căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa để tăng nguồn chi hỗ trợ cho các “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Điều 12. Căn cứ kết quả bình xét, đánh giá hàng năm, các gia đình, làng, tổ dân phố đã đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” vi phạm những quy định của Quy chế này sẽ không được công nhận lại; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu. Cấp ra quyết định công nhận danh hiệu, có trách nhiệm ra quyết định thu hồi danh hiệu.

Điều 13. Việc bình xét, công nhận, thu hồi quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” được tổ chức hàng năm vào quý IV; bình xét, công nhận và thu hồi quyết định công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được tổ chức vào quý IV năm thứ 3.

Điều 14. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, làng văn hóa, Khu phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Điều 15. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, phản ánh về Bộ Văn hóa - Thông tin để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2006/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2006
Ngày hiệu lực20/07/2006
Ngày công báo05/07/2006
Số công báoTừ số 4 đến số 5
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/11/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT quy chế công nhận danh hiệu gia đình,văn hóa,tổ dân phố văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT quy chế công nhận danh hiệu gia đình,văn hóa,tổ dân phố văn hóa
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu62/2006/QĐ-BVHTT
      Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
      Người kýPhạm Quang Nghị
      Ngày ban hành23/06/2006
      Ngày hiệu lực20/07/2006
      Ngày công báo05/07/2006
      Số công báoTừ số 4 đến số 5
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/11/2011
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT quy chế công nhận danh hiệu gia đình,văn hóa,tổ dân phố văn hóa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT quy chế công nhận danh hiệu gia đình,văn hóa,tổ dân phố văn hóa