Quyết định 62/2006/QĐ-UBND

Quyết định 62/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm y tế dự phòng huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2006/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN, THỊ XÃ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/TTLB-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Xét Đề án của Sở Y tế tại Tờ trình số 712/TTr-SYT ngày 04/5/2006 (kèm theo Đề án số 713/ĐA-SYT ngày 04/5/2006) về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 27/6/2006 về việc đề nghị phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, gồm:

1. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Na Hang;

2. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Chiêm Hoá;

3. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hàm Yên;

4. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Sơn;

5. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Dương;

6. Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Tuyên Quang.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã:

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện, thị xã. Chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở, chịu sự quản lý nhà nước về y tế của UBND huyện, thị xã và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh; các trung tâm chuyên ngành y tế tuyến tỉnh.

Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn; các cơ sở y tế trên địa bàn.

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện, thi giao.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm, gồm có: Giám đốc và một (01) Phó Giám đốc.

3.2. Phòng hành chính tổng hợp: Gồm có:

- 01 Trưởng phòng;

- Các viên chức gồm các chức danh: Kế toán; văn thư; lái xe.

3.3. Các phòng, khoa chuyên môn, gồm có:

- 01 Trưởng phòng, khoa;

- Các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Biên chế:

- Biên chế của các Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã được Uỷ ban nhân dân giao hàng năm, nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế.

- Biên chế năm 2006 được giao như sau:

+ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Na Hang:

27 người

+ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Chiêm Hoá:

27 người

+ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hàm Yên:

27 người

+ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Sơn:

27 người

+ Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương:

27 người

+ Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Tuyên Quang:

05 người

Điều 3. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các Trung tâm Y tế dự phòng, ban hành quyết định thành lập các phòng, khoa chuyên môn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện Quyết định này bảo đảm đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2006
Ngày hiệu lực25/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành15/09/2006
        Ngày hiệu lực25/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 62/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Tuyên Quang

            • 15/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực