Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH về hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề đã được thay thế bởi Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH hồ sơ sổ sách trong đào đạo trình độ trung cấp trình độ cao đẳng và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

 Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU, SỔ SÁCH QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề để áp dụng thống nhất đối với các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, doanh nghiệp, cơ sở khác có hoạt động dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) trong phạm vi cả nước, bao gồm:

1. Biểu mẫu dùng chung trong các cơ sở dạy nghề:

a)

Tiến độ đào tạo

Mẫu số 1

b)

Kế hoạch giáo viên

Mu số 2

c)

Sổ lên lớp

Mẫu số 3

d)

Sổ tay giáo viên

Mẫu số 4

đ)

Sổ giáo án lý thuyết

Mẫu số 5

e)

Sổ giáo án thực hành

Mẫu số 6

g)

Sổ giáo án tích hợp

Mẫu số 7

 

2. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề

a)

Kế hoạch đào tạo

Mẫu số 8

b)

Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

Mẫu số 9

c)

Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp nghề từ sổ gốc

Mẫu số 10

d)

Sổ quản lý học sinh trình độ sơ cấp nghề

Mẫu số 11

 

3. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

a)

Kế hoạch đào tạo

Mẫu số 12

b)

Sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề

Mẫu số 13

c)

Sổ cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

Mẫu số 14

d)

Sổ quản lý học sinh trình độ trung cấp nghề

Mẫu số 15

đ)

Sổ quản lý sinh viên trình độ cao đẳng nghề

Mẫu số 16

e)

Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề từ sổ gốc

Mẫu số 17

g)

Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề từ sổ gốc

Mẫu số 18

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo  và thay thế Quyết định số 830/1999/QĐ- BLĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong các cơ sở dạy nghề.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương các Tổ chức chính trị – xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Người đứng đầu cơ sở dạy nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL ( Bộ Tư pháp);
- Công báo ;
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, TCDN (20 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2008
Ngày hiệu lực14/12/2008
Ngày công báo29/11/2008
Số công báoTừ số 618 đến số 619
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/2008/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐàm Hữu Đắc
        Ngày ban hành04/11/2008
        Ngày hiệu lực14/12/2008
        Ngày công báo29/11/2008
        Số công báoTừ số 618 đến số 619
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề