Quyết định 62/2008/QĐ-BTC

Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư 134/2007/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 8  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 8 MỤC III PHẦN C THÔNG TƯ SỐ 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC NGÀY 23/11/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;
Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch nước; VP CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2008/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/08/2008
Ngày hiệu lực 29/08/2008
Ngày công báo 14/08/2008
Số công báo Từ số 449 đến số 450
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư 134/2007/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư 134/2007/TT-BTC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 01/08/2008
Ngày hiệu lực 29/08/2008
Ngày công báo 14/08/2008
Số công báo Từ số 449 đến số 450
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư 134/2007/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư 134/2007/TT-BTC

 • 01/08/2008

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/08/2008

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/08/2008

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực