Quyết định 62/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2023/QĐ-UBND sửa đổi 44/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2023/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM D KHOẢN 5 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2021/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2021 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 Điều 1 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình như sau:

“d) Chi cục Thủy sản

- Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng

- Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật;

+ Phòng Kiểm ngư.

- Trạm Thủy sản

Lãnh đạo Trạm: Trạm trưởng và 02 Phó Trạm trưởng.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Website Chính phủ; Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, VP2, VP3, VP7.
LQ_VP7_TCBM.2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(08/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2023/QĐ-UBND sửa đổi 44/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/2023/QĐ-UBND sửa đổi 44/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Quang Ngọc
        Ngày ban hành29/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (08/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 62/2023/QĐ-UBND sửa đổi 44/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2023/QĐ-UBND sửa đổi 44/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Ninh Bình

              • 29/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực