Quyết định 62/QĐ-BGTVT

Quyết định 62/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng Cảng vụ Hàng hải Hồ Chí Minh


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA CÁC CẢNG VỤ HÀNG HẢI: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, QUẢNG NINH, CẦN THƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ BGVT;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Công văn số 101/BTC-QLCS ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các cảng vụ hàng hải;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 4254/CHHVN-KHĐT ngày 13/11/2019 và Công văn số 4116/CHHVN-KHĐT ngày 04/11/2019 về việc xây dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của một số cảng vụ hàng hải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ (theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nêu tại Điều 1 của Quyết định này làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mua sắm, quản lý và sử dụng trụ sở làm việc của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, các Giám đốc Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC 1

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số: 62/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Nội dung nhiệm vụ đặc thù

Diện tích tối đa (m2)

Ghi chú

1

Diện tích chuyên dùng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính

192

Gồm 04 phòng cho 04 nhiệm vụ của: Cảng vụ, Hải quan, Biên phòng và cơ quan Kiểm dịch (theo quy định tại mục 7.8.4.2 TCVN 4601:2012 )

2

Diện tích chuyên dùng tiếp dân

24

Theo quy định tại mục 7.8.4.3 TCVN 4601:2012

3

Diện tích quản trị hệ thống công nghệ thông tin

24

Theo quy định tại mục 7.8.8.2 TCVN 4601:2012

4

Diện tích hội trường lớn

260

Theo quy định tại mục 7.8.6.4 và mục 7.8.6.7 TCVN 4601:2012 ; Bảng số 6 TCVN 9210-2012

5

Diện tích kho chuyên ngành

208

 

5.1

Diện tích kho lưu trữ biên lai, chứng từ thu phí, lệ phí hàng hải, chứng từ thuế, kho bạc nhà nước, ngân hàng

80

Theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ

5.2

Diện tích kho lưu trữ tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải

80

Theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ

5.3

Diện tích kho công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chuyên ngành

24

Theo quy định tại mục 7.9.11 TCVN 4601:2012 ; đồng thời căn cứ vào phạm vi hoạt động của Cảng vụ

5.4

Diện tích kho lưu trữ và tạm giữ tang chứng, vật chứng

24

Theo quy định tại mục 7.9.11 TCVN 4601:2012 ; đồng thời căn cứ vào phạm vi hoạt động của Cảng vụ

6

Diện tích phục vụ hoạt động điều tra, xử lý sự cố, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính

35

 

7

Diện tích chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan

260

 

7.1

Diện tích phục vụ nhiệm vụ của hệ thống VTS

 

 

7.1.1

Diện tích điều phối lưu thông hàng hải của hệ thống VTS

113

 

7.1.2

Diện tích phục vụ lắp đặt trang thiết bị của hệ thống VTS

47

 

7 2

Diện tích phục vụ đào tạo, học tập, nghiên cứu

 

 

7.2.1

Diện tích phục vụ huấn luyện, đào tạo vận hành, khai thác hệ thống VTS

60

Theo quy định tại mục 5.2.1 Tiêu chuẩn trường dạy nghề TCVN 9210-2012

7.2.2

Diện tích phục vụ đào tạo, học tập, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành

40

Theo quy định tại mục 5.2.1 Tiêu chuẩn trường dạy nghề TCVN 9210-2012

8

Diện tích phục vụ trực ca

10m2/01 cán bộ trực ca

Tính tối đa 10m2/ 01 cán bộ trực ca; số cán bộ trực ca tính bằng 5% số biên chế của Cảng vụ được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

9

Diện tích thay trang phục

30

 

 

PHỤ LỤC 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số: 62/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Nội dung nhiệm vụ đặc thù

Diện tích tối đa (m2)

Ghi chú

1

Diện tích chuyên dùng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính

192

Gồm 04 phòng cho 04 nhiệm vụ của: Cảng vụ, Hải quan, Biên phòng và cơ quan Kiểm dịch (Theo quy định tại mục 7.8.4.2 TCVN 4601:2012 )

2

Diện tích chuyên dùng tiếp dân

24

Theo quy định tại mục 7.8.4.3 TCVN 4601:2012

3

Diện tích quản trị hệ thống công nghệ thông tin

24

Theo quy định tại mục 7.8.8.2 TCVN 4601:2012

4

Diện tích hội trường lớn

195

Theo quy định tại mục 7.8.6.4 và mục 7.8.6.7 TCVN 4601:2012 ; Bảng số 6 TCVN 9210-2012

5

Diện tích kho chuyên ngành

308

 

5.1

Diện tích kho lưu trữ biên lai, chứng từ thu phí, lệ phí hàng hải, chứng từ thuế, kho bạc nhà nước, ngân hàng

130

Theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ

5.2

Diện tích kho lưu trữ tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải

130

Theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ

5.3

Diện tích kho công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chuyên ngành

24

Theo quy định tại mục 7.9.11 TCVN 4601:2012 ; đồng thời căn cứ vào phạm vi hoạt động của Cảng vụ

5.4

Diện tích kho lưu trữ và tạm giữ

24

Theo quy định tại mục 7.9.11 TCVN 4601:2012 ; đồng thời căn cứ vào phạm vi hoạt động của Cảng vụ

6

Diện tích phục vụ hoạt động điều tra, xử lý sự cố, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính

35

 

7

Diện tích chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan

215

 

7.1

Diện tích phục vụ nhiệm vụ của hệ thống VTS

 

 

7.1.1

Diện tích điều phối lưu thông hàng hải của hệ thống VTS

75

 

7.1.2

Diện tích phục vụ lắp đặt trang thiết bị của hệ thống VTS

40

 

7.2

Diện tích phục vụ đào tạo, học tập, nghiên cứu

 

 

7.2.1

Diện tích phục vụ huấn luyện, đào tạo vận hành, khai thác hệ thống VTS

60

Theo quy định tại mục 5.2.1 Tiêu chuẩn trường dạy nghề TCVN 9210-2012

7.2.2

Diện tích phục vụ đào tạo, học tập, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành

40

Theo quy định tại mục 5.2.1 Tiêu chuẩn trường dạy nghề TCVN 9210-2012

8

Diện tích phục vụ trực ca

10m2/01 cán bộ trực ca

Tính tối đa 10m2/01 cán bộ trực ca; số cán bộ trực ca tính bằng 5% số biên chế của Cảng vụ được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

9

Diện tích thay trang phục

30

 

 

PHỤ LỤC 3

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số: 62/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Nội dung nhiệm vụ đặc thù

Diện tích tối đa (m2)

Ghi chú

1

Diện tích chuyên dùng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính

192

Gồm 04 phòng cho 04 nhiệm vụ của: Cảng vụ, Hải quan, Biên phòng và cơ quan Kiểm dịch (theo quy định tại mục 7.8.4.2 TCVN 4601:2012 )

2

Diện tích chuyên dùng tiếp dân

24

Theo quy định tại mục 7.8.4.3 TCVN 4601:2012

3

Diện tích quản trị hệ thống công nghệ thông tin

24

Theo quy định tại mục 7.8.8.2 TCVN 4601:2012

4

Diện tích kho chuyên ngành

172

 

4.1

Diện tích kho lưu trữ biên lai, chứng từ thu phí, lệ phí hàng hải, chứng từ thuế, kho bạc nhà nước, ngân hàng

62

Theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ

4.2

Diện tích kho lưu trữ tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải

62

Theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ

4.3

Diện tích kho công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chuyên ngành

24

Theo quy định tại mục 7.9.11 TCVN 4601:2012 ; đồng thời căn cứ vào phạm vi hoạt động của Cảng vụ

4.4

Diện tích kho lưu trữ và tạm giữ

24

Theo quy định tại mục 7.9.11 TCVN 4601:2012 ; đồng thời căn cứ vào phạm vi hoạt động của Cảng vụ

5

Diện tích phục vụ hoạt động điều tra, xử lý sự cố, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính

35

 

6

Diện tích chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan

211

 

6.1

Diện tích phục vụ nhiệm vụ của hệ thống VTS

 

 

6.1.1

Diện tích điều phối lưu thông hàng hải của hệ thống VTS

75

 

6.1.2

Diện tích phục vụ lắp đặt trang thiết bị của hệ thống VTS

36

 

6.2

Diện tích phục vụ đào tạo, học tập, nghiên cứu

 

 

6.2.1

Diện tích phục vụ huấn luyện, đào tạo vận hành, khai thác hệ thống VTS

60

Theo quy định tại mục 5.2.1 Tiêu chuẩn trường dạy nghề TCVN 9210-2012

6.2.2

Diện tích phục vụ đào tạo, học tập, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành

40

Theo quy định tại mục 5.2.1 Tiêu chuẩn trường dạy nghề TCVN 9210-2012

7

Diện tích phục vụ trực ca

10m2/01 cán bộ trực ca

Tính tối đa 10m2/ 01 cán bộ trực ca; số cán bộ trực ca tính bằng 5% số biên chế của Cảng vụ được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

8

Diện tích phục vụ thay trang phục

30

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2020
Ngày hiệu lực16/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 62/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng Cảng vụ Hàng hải Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng Cảng vụ Hàng hải Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành16/01/2020
        Ngày hiệu lực16/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng Cảng vụ Hàng hải Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng Cảng vụ Hàng hải Hồ Chí Minh

           • 16/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực