Quyết định 62/QĐ-UBND

Quyết định 62/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 62/QĐ-UBND 2018 kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

a) Đánh giá việc tuân thủ quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

b) Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

c) Giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh.

d) Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

a) Công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Đánh giá đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giám sát tài chính của doanh nghiệp, tránh trùng lắp, chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

1. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm:

a) 08 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đơn Dương, Tam Hiệp, Di Linh, Bảo Thuận, Bảo Lâm, Lộc Bắc, Đạ Huoai và Đạ Tẻh;

b) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng;

c) Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng (đang thực hiện cổ phần hóa).

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, gồm:

a) Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

b) Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

c) Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ II Lâm Đồng;

d) Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

3. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ: Công ty cphần Du lịch Lâm Đồng.

III. NỘI DUNG GIÁM SÁT

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

1.1. Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Điều 6 Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bao gồm:

a) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.

b) Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:

- Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, gồm: Nguồn vốn huy động, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư;

- Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp;

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu;

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu;

- Tình hình lưu chuyn tiền tệ của doanh nghiệp.

c) Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch;

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA);

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

- Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

d) Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.

đ) Giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết.

e) Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.

1.2. Thời điểm giám sát: Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

1.3. Tổ chức giám sát:

a) Về báo cáo: Các công ty lập báo cáo đánh giá tình hình tài chính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính theo đúng nội dung tại Tiết 1.1 Điểm 1 Mục III nêu trên và Biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. Thời gian gửi báo cáo được quy định như sau:

- Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2017: Trước ngày 31/3/2018.

- Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018: Trước ngày 31/7/2018.

b) Thực hiện giám sát: Căn cứ báo cáo đánh giá tình hình tài chính của các công ty để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tình hình thanh khoản và khả năng trả nợ của doanh nghiệp nhằm phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính. Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý (nếu có) đối với kết quả giám sát của từng doanh nghiệp.

2. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

2.1. Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, bao gồm:

a) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

b) Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:

- Hoạt động đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (nguồn vốn huy động gắn với dự án đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư);

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu;

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu;

- Tình hình lưu chuyn tiền tệ của doanh nghiệp.

c) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tng tài sản (ROA);

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

d) Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, ctức được chia từ doanh nghiệp.

2.2. Thời điểm giám sát: Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

2.3. Tổ chức giám sát: Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty lập báo cáo giám sát tài chính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính theo các nội dung quy định nêu tại Tiết 2.1 Điểm 2 Mục III nêu trên và các biu mẫu liên quan (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. Thời gian gửi báo cáo được quy định như sau:

a) Đối với báo cáo giám sát tài chính năm 2017: Trước ngày 31/3/2018;

b) Đối với báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018: Trước ngày 31/7/2018.

2.4. Thực hiện giám sát: Việc giám sát tài chính thực hiện gián tiếp thông qua báo cáo của Người đại diện, Sở Tài chính tiến hành giám sát các nội dung nêu tại Tiết 2.1 Điểm 2 Mục III và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giám sát. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp theo quy định.

3. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều l:

3.1. Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, bao gồm:

a) Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Giám sát tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động;

c) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA);

d) Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, ctức được chia từ doanh nghiệp.

3.2. Thời điểm giám sát: Năm 2017.

3.3. Tổ chức giám sát: Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty lập báo cáo giám sát tài chính, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính theo các nội dung quy định nêu tại Tiết 3.1 Điểm 3 Mục III nêu trên và các biu mẫu liên quan (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 31/3/2018.

3.4. Thực hiện giám sát: Việc giám sát tài chính thực hiện gián tiếp thông qua báo cáo của Người đại diện, Sở Tài chính tiến hành giám sát các nội dung nêu tại Tiết 3.1 Điểm 3 Mục III nêu trên và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giám sát. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp theo quy định.

IV. PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT

1. Giám sát trực tiếp: Trong năm 2018, thực hiện giám sát trực tiếp đối với 01 doanh nghiệp, cụ thể:

a) Đơn vị được giám sát: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh.

b) Thời điểm giám sát: Năm 2017.

c) Thời gian giám sát: Trong tháng 4/2018.

d) Địa điểm giám sát: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh.

e) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giám sát gián tiếp: Trong năm 2018, thực hiện giám sát gián tiếp về tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đối với 09 doanh nghiệp nhà nước và 05 doanh nghiệp có vốn nhà nước, cụ thể:

a) Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm:

- 07 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đơn Dương, Di Linh, Bảo Thuận, Bảo Lâm, Lộc Bắc, Đạ Huoai và Đạ Tẻh;

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng;

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.

b) Công ty cổ phần có vốn nhà nước, gồm:

- Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

- Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ II Lâm Đồng;

- Công ty cphần cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

- Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài chính:

a) Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát định kỳ 6 tháng và hàng năm đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng, báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung nội dung giám sát đối với các doanh nghiệp, Sở Tài chính chủ động rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Giao các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng căn cứ kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 được phê duyệt nêu trên chủ động phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn đlập và gửi các báo cáo phục vụ công tác giám sát tài chính theo quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, khuyến nghị của Sở Tài chính trong báo cáo giám sát.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/QĐ-UBND 2018 kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/QĐ-UBND 2018 kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 62/QĐ-UBND 2018 kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/QĐ-UBND 2018 kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lâm Đồng

         • 11/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực