Quyết định 620/QĐ-BTTTT

Quyết định 620/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 620/QĐ-BTTTT năm 2013 danh sách xã thuộc chương trình đưa thông tin về cơ sở


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI ĐỊA BÀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ, MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 (Chi tiết như danh sách các xã và các tiêu chí kèm theo).

Điều 2. Bản danh sách kèm theo Quyết định này là cơ sở để Nhà nước xem xét phân bổ kinh phí hàng năm theo các tiêu chí của Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục: Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại, Xuất bản, Báo chí; Các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban: Tài chính và Ngân sách, Kinh tế của Quốc hội;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Quản lý CTMTQG (Bộ TTTT);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 620/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu620/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2013
Ngày hiệu lực31/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 620/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 620/QĐ-BTTTT năm 2013 danh sách xã thuộc chương trình đưa thông tin về cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 620/QĐ-BTTTT năm 2013 danh sách xã thuộc chương trình đưa thông tin về cơ sở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu620/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành31/05/2013
        Ngày hiệu lực31/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 620/QĐ-BTTTT năm 2013 danh sách xã thuộc chương trình đưa thông tin về cơ sở

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 620/QĐ-BTTTT năm 2013 danh sách xã thuộc chương trình đưa thông tin về cơ sở

            • 31/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực