Quyết định 620/QĐ-UBND.HC

Quyết định 620/QĐ-UBND.HC năm 2014 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 620/QĐ-UBND.HC phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đồng Tháp 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 142/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 603/SXD-KTQHHTKT ngày 30 tháng 6 năm 2014 về việc báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch:

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Đồng Tháp với tổng diện tích tự nhiên 3.376,95 km2, bao gồm thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và 09 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung và Châu Thành. Có ranh giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp Campuchia (có biên giới dài 50,5 km);

- Phía Đông giáp tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang;

- Phía Nam giáp thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long;

- Phía Tây giáp tỉnh An Giang.

3. Tính chất và mục tiêu phát triển:

3.1. Tính chất vùng:

- Là đầu mối giao thương quốc tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

- Là trung tâm phát triển nông nghiệp chuyên canh về lúa, trái cây và nông nghiệp công nghệ cao về hoa kiểng của vùng và quốc gia. Là trung tâm đánh bắt nuôi trồng thủy sản nước ngọt của vùng ĐBSCL.

- Là trung tâm công nghiệp chế biến và phụ trợ nông nghiệp của vùng ĐBSCL.

- Là trung tâm du lịch sinh thái đặc trưng Đồng Tháp Mười (vườn quốc gia Tràm Chim và rừng tràm), du lịch văn hóa lịch sử của vùng và quốc gia, du lịch cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái và cù lao trên sông.

- Là trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học của quốc gia và quốc tế.

- Có vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng an ninh của vùng ĐBSCL và cả nước.

3.2. Mục tiêu phát triển:

- Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Tích hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 làm cơ sở để chỉ đạo các ngành, các cấp trong việc lập các dự án quy hoạch chuyên ngành, các chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển. Làm công cụ quản lý kiểm soát phát triển hài hòa và bền vững, tạo cơ hội thu hút đầu tư.

4. Các dự báo phát triển vùng:

4.1. Về dân số:

- Đến năm 2020: dân số toàn vùng khoảng 1.850.000 - 1.900.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 670.000 - 710.000 người, với tỉ lệ đô thị hóa khoảng 36 - 38%.

- Đến năm 2030: dân số toàn vùng khoảng 2.050.000 - 2.100.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 950.000 - 990.000 người, với tỉ lệ đô thị hóa khoảng 45 - 48%.

4.2. Về đất xây dựng đô thị và công nghiệp:

- Quy mô đất đai xây dựng đô thị: đến năm 2020 khoảng 9.300 - 9.900 ha.; đến năm 2030 khoảng 14.000 - 15.000 ha.

- Quy mô đất đai xây dựng công nghiệp tập trung: đến năm 2020 khoảng 2.600 ha; đến năm 2030 khoảng 3.000 ha.

5. Định hướng phát triển không gian vùng, tổ chức không gian vùng, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật:

Thống nhất theo báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại công văn số 603/SXD-KTQHHTKT ngày 30 tháng 06 năm 2014.

6. Chương trình dự án ưu tiên đầu tư:

- Xây dựng đường vành đai thành phố Cao Lãnh; xây dựng tuyến Quốc lộ từ thành phố Cao Lãnh đi Quốc lộ 1A; xây dựng tuyến QL30B, QL80B; xây dựng tuyến Quốc lộ N1 từ thị xã Hồng Ngự đi thị trấn Thường Thới (dự kiến).

- Đầu tư cải tạo chỉnh trang cảnh quan ven sông đối với các nhánh sông, kênh rạch đi qua đô thị; xây dựng dự án kè sông Tiền, sông Hậu tại các khu vực đô thị; từng bước đầu tư xây dựng các bến cảng tại các đô thị dọc sông Tiền nơi có mật độ tập trung dân cư cao và là đầu mối giao thương buôn bán của vùng.

- Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng cho các đô thị từ loại III trở lên và tại các đô thị là trung tâm vùng và các tiểu vùng. Từng bước đầu tư hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng cho các nơi khác.

- Xây dựng các trạm 110/22Kv đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các tiểu vùng. Cải tạo nâng công suất các trạm biến thế 220/110 KV, 110/22KV hiện hữu, xây dựng mới trạm 220kV cho các đô thị và khu công nghiệp tập trung.

- Dự án nhà máy cấp nước tại thị xã Hồng Ngự, thị trấn Mỹ An. Đầu tư nâng cấp nhà máy nước tại thành phố Cao Lãnh. Xây dựng các tuyến ống phân phối nước sạch cho các đô thị.

- Xây dựng tuyến ống nước thải và xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, thị trấn Mỹ An. Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại vùng Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự. Đầu tư xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch hệ thống nghĩa trang của Tỉnh.

- Chương trình khôi phục và phát triển rừng phòng hộ biên giới. Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn. Bảo tồn rừng Quốc gia Tràm Chim, khu di tích Gò Tháp, các khu vực rừng đặc dụng.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức việc thực hiện Quy hoạch theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát điều chỉnh hoặc triển khai lập quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác theo nội dung của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KTN.nhthu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 620/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu620/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 620/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 620/QĐ-UBND.HC phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đồng Tháp 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 620/QĐ-UBND.HC phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đồng Tháp 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu620/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 620/QĐ-UBND.HC phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đồng Tháp 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 620/QĐ-UBND.HC phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đồng Tháp 2014

            • 04/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực