Quyết định 6207/QĐ-UBND

Quyết định 6207/QĐ-UBND năm 2017 về chuyển giao Trang thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Nội dung toàn văn Quyết định 6207/QĐ-UBND 2017 chuyển giao Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6207/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN GIAO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ tổ chức các cơ quan chun môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân thành phố về Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm k 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Văn phòng y ban nhân dân thành phố tại Công văn s 14551/VP-TTTH ngày 07 tháng 11 năm 2017 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình s 4564/TTr-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển giao Trang thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (HoChiMinh City Web) bao gồm 80 Trang thông tin điện tthành viên từ Sở Thông tin và Truyền thông v Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để tiếp tục qun lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cho các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức bàn giao Trang thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (HoChiMinh City Web) theo Kế hoạch số 14512/KH-VP ngày 04 tháng 11 năm 2017 ca Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để bộ máy tiếp tục hoạt động ổn định kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển giao Trang Thông tin điện t Thành ph HChí Minh cho Sở Thông tin và Truyền thông và các văn bn quy định khác của Ủy ban nhân dân thành phố trái với quyết định này.

Điu 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6207/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6207/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo15/01/2018
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6207/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6207/QĐ-UBND 2017 chuyển giao Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6207/QĐ-UBND 2017 chuyển giao Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6207/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Vĩnh Tuyến
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực27/11/2017
        Ngày công báo15/01/2018
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6207/QĐ-UBND 2017 chuyển giao Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6207/QĐ-UBND 2017 chuyển giao Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

            • 27/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2018

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực