Quyết định 621/QĐ-UBND

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2011 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ

Nội dung toàn văn Quyết định 621/QĐ-UBND 2011 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 24/02/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Chương trình và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 24/02/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo ra sự thống nhất của các cấp, các ngành, đồng thuận của nhân dân trong việc quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, nhằm đạt được 03 mục tiêu: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Quyết tâm thực hiện tốt các nhóm giải pháp chỉ đạo của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2011 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/01/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2011 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Kịp thời cụ thể hóa đầy đủ, rõ ràng các nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ bằng chương trình hành động cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo ngành, lĩnh vực và địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/01/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2011 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, triển khai thực hiện chính sách của Chính phủ, ngành để kiềm chế lạm phát; Điều hành và kiểm soát để bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15 - 16%; Tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

Trước mắt, triển khai thực hiện nghiêm lãi suất huy động tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT ngày 14/12/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện đa dạng hóa các biện pháp huy động vốn tại chỗ, quan tâm huy động nguồn vốn trung, dài hạn. Khai thác tốt các dòng vốn của các công ty trong Khu công nghiệp, các nguồn vốn nước ngoài, nguồn vốn xây dựng hạ tầng đường cao tốc, cầu, cảng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Lãi suất cho vay ở mức hợp lý, phù hợp với khả năng hoàn trả nợ của khách hàng vay.

Tham mưu với UBND tỉnh về việc thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành (Gồm Công an, Tài chính, Quản lý Thị trường, Ngân hàng) thực hiện việc kiểm tra tình hình vay trả, sử dụng ngoại tệ; Xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ theo quy định tại Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, nghiêm cấm mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo bằng ngoại tệ trừ những trường hợp được phép. Thực hiện kiểm tra hoạt động của các Đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn.

Điều chỉnh cơ cấu đầu tư, tập trung vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi giải quyết được nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; Giảm tỷ trọng vốn tín dụng đối với khu vực phi sản xuất (Cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiêu dùng, chứng khoán…) những nhu cầu này cần phải thắt chặt.

Thực hiện ấn định tỷ giá mua, bán của đồng Việt Nam đối với Đô la Mỹ theo đúng Quyết định số 230/QĐ-NHNN ngày 11/02/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Kiểm soát chặt chẽ huy động và cho vay bằng ngoại tệ, không để rủi ro thanh khoản và lãi suất bằng ngoại tệ, tỷ giá, đảm bảo khả năng thu hồi nợ; Cho vay bằng ngoại tệ theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 455/NHNN-ĐNA1 ngày 17/5/2010 về việc cho vay bằng ngoại tệ, Công văn số 544/NHNN-ĐNA1 ngày 14/6/2010 về việc cho vay để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa.

Các Ngân hàng Thương mại rà soát, kiểm soát việc sử dụng ngoại tệ, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Thực hiện các biện pháp tăng cường thu hút kiều hối, tiền gửi từ bên ngoài vào Việt Nam, giám sát việc sử dụng và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo đúng quy định.

2. Về thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước

a) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước từ 11 - 12% so với dự toán ngân sách năm 2011 đã được Chính phủ giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình quản lý thu thuế; Tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới.

- Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa thực hiện ngay việc tiết giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước. Chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 09 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 (Không bao gồm chi tiền lương và các khoản có tính chất lương, chi chế độ chính sách cho con người và tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm). Không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, trừ các trường hợp thực hiện theo chính sách, chế độ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Xử lý nghiêm, kịp thời, công khai những sai phạm; Các địa phương tiếp tục thực hiện giảm bội chi ngân sách Nhà nước năm 2011.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng mua sắm xe ô tô các loại, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu… Không bố trí kinh phí cho việc chưa thật sự cấp bách. Trường hợp các cơ quan, đơn vị đã ký hợp đồng mua xe trước ngày Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ mà trong hợp đồng có điều khoản quy định bên mua phải ứng trước một phần tiền và thực tế bên mua đã ứng cho bên bán hoặc quy định bên mua phải bồi hoàn trong trường hợp không thực hiện hợp đồng, thì được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát và thanh toán tiền mua xe đối với các trường hợp này nếu cơ quan, đơn vị có đủ giấy tờ, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Các trường hợp còn lại đều tạm dừng hợp đồng cho đến khi Chính phủ có chỉ đạo mới về vấn đề này.

- Phối hợp đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm tra việc đăng ký giá, kê khai giá, khi phát hiện có những yếu tố gây tăng giá không hợp lý, kiên quyết yêu cầu các tổ chức phải giải trình và kê khai, đăng ký lại cho phù hợp. Xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc kê khai, đăng ký giá, niêm yết giá theo quy định của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra các yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Thẩm định chặt chẽ các phương án giá hàng hóa, dịch vụ… Thuộc Nhà nước quy định giá hoặc Nhà nước đặt hàng, thanh toán từ ngân sách Nhà nước, kiên quyết loại trừ các yếu tố không hợp lý, không hợp lệ trong giá thành sản phẩm theo quy chế tính giá do Nhà nước quy định.

- Cùng với Sở Công Thương theo dõi diễn biến giá cả thị trường, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh các biện pháp nhằm thực hiện bình ổn giá cả khi thị trường biến động về giá.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có biện pháp đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án, các nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành, kịp thời làm thủ tục gửi đến Kho bạc để thanh toán; Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản để thúc đẩy tiến độ giải ngân, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và thanh toán vốn đầu tư đảm bảo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2011.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án, cắt giảm các dự án không có khả năng thực hiện để bổ sung cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo hướng cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án đến hết tháng 6 năm 2011 chủ đầu tư chưa đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản và các dự án đến hết tháng 9 năm 2011 chưa thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2011.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các giải pháp sau:

- Không thực hiện đấu thầu hoặc lựa chọn nhà thầu theo phương thức ứng trước vốn thi công các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách.

- Chủ trì rà soát kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch. Tổng hợp đề xuất các dự án chưa bảo đảm điều kiện thực hiện dự án, các dự án triển khai chậm, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện năm 2011; Thu hồi hoặc điều chuyển các khoản đã bố trí nhưng chưa cấp bách, không đúng mục tiêu, các dự án chưa thực sự cấp bách để đề xuất ngưng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện năm 2011, tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, hoàn thành trong năm 2011.

- Tham mưu UBND tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tập trung rà soát các dự án do UBND cấp huyện trực tiếp giao kế hoạch năm 2011 theo hướng cắt giảm vốn các dự án chưa đảm bảo hồ sơ theo quy định, các dự án chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án chưa cấp bách để tập trung vốn cho các dự án đảm bảo hồ sơ, thủ tục, mặt bằng thi công, dự án có tiến độ thực hiện nhanh. Trong đó, đặc biệt tập trung vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng xã điểm nông thôn mới và dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học giai đoạn 02.

- Hạn chế bổ sung danh mục dự án khởi công mới (Khi có nguồn vốn đầu tư bổ sung) để tập trung vốn cho các dự án đã có trong kế hoạch năm 2011 còn thiếu vốn để tạo điều kiện sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, phối hợp UBND các huyện và các ngành liên quan rà soát đôn đốc giải ngân đúng tiến độ các dự án đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn.

- Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị các Tổng công ty, Công ty Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các dự án thuộc đơn vị mình theo hướng tập trung vốn cho các dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành sớm để đưa vào hoạt động, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, không đầu tư dàn trải.

3. Về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng

a) Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác theo dõi, nắm sát tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, đề xuất tháo gỡ kịp thời về cơ chế chính sách, vốn, thị trường, lao động, đặc biệt là tình hình thiếu điện cho sản xuất.

Chủ trì phối hợp Cục Hải quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đơn vị liên quan, đánh giá tình hình xuất nhập khẩu và nhập siêu giai đoạn từ năm 2006 - 2010 trên địa bàn Đồng Nai và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập siêu cho năm 2011 và những năm tiếp theo.

Rà soát, đánh giá tình hình cung cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, trước hết là các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn. Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng trình UBND tỉnh kế hoạch bình ổn giá cả thị trường các hàng hóa thiết yếu năm 2011 và những năm tiếp theo.

Phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiết kiệm năng lượng, chi tiêu hợp lý; Thực hiện quyết liệt các biện pháp thanh tra doanh nghiệp, kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, sử dụng ngoại tệ; Chống đầu cơ, găm hàng, nâng giá, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu và gian lận thương mại.

b) Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Cục thuế Đồng Nai, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý về thuế, phí để điều tiết lợi nhuận do kinh doanh xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực trên địa bàn, thu được từ việc được sử dụng một số yếu tố đầu vào giá hiện còn thấp hơn giá thị trường. Phối hợp Hải quan Đồng Nai xem xét, miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế nguyên liệu đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu đối với những ngành hàng trong nước còn thiếu nguyên liệu như dệt may, da giày, thủy sản, hạt điều, gỗ, dược phẩm… Tiếp tục thực hiện tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong năm 2011.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và trong tiêu dùng, tập trung tiết kiệm năng lượng điện, nước, xăng dầu khí đốt, tiết kiệm chi tiêu trong các đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp.

c) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

Chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại, Ngoại thương bảo đảm nguồn ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng; Hạn chế cho vay nhập khẩu hàng hóa thuộc diện không khuyến khích nhập khẩu theo danh mục do Bộ Công Thương ban hành. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình lãi suất vay, huy động trong hệ thống tín dụng, Ngân hàng địa phương.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng xuất khẩu, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm nguồn lương thực, nông sản thực phẩm. Biện pháp ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

Căn cứ tình hình sản xuất, tiêu dùng tại địa phương, chỉ đạo sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt, trước hết là các hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu... Phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện hỗ trợ đời sống công nhân, tăng cường quản lý vụ việc phát sinh việc đình công, lãn công trong các doanh nghiệp trên địa bàn; Tăng cường quản lý hàng hóa lưu thông, phát hiện hàng gian, hàng giả, buôn lậu, găm hàng, nâng giá, quản lý giá cả hàng hóa, bình ổn giá trên địa bàn.

e) Các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước:

Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi tiêu, đổi mới quản lý doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ở mức chi phí hợp lý; Tập trung vốn cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính.

g) Các sở, ban, ngành, địa phương:

Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm sử dụng điện 10% theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ; Đồng thời, áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp để khuyến khích, khuyến cáo các doanh nghiệp, nhân dân sử dụng tiết kiệm năng lượng (Điện, xăng dầu), sử dụng các công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch, công nghệ tiết kiệm điện.

4. Về điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo

a) Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương, xây dựng chương trình kế hoạch, đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Tổ chức thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải theo kế hoạch, theo dõi sản lượng thực hiện để giảm tối đa tần suất và thời gian cắt điện, đảm bảo các nguyên tắc luân phiên, công bằng, thông báo cho khách hàng đúng quy định của Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện để các doanh nghiệp chủ động bố trí sản xuất phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại do bị cắt điện đột xuất.

Phối hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, lập phương án và kế hoạch cấp điện cho sản xuất công nghiệp, xây dựng lịch cắt điện luân phiên và dự báo khu vực dự kiến bị cắt điện (Trường hợp do thiếu hụt công suất của hệ thống điện Quốc gia) do Điều độ Quốc gia (A0) thực hiện, để thông báo trước cho các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa, các khu công nghiệp, các khách hàng sử dụng điện, theo đúng quy định. Thực hiện công tác thỏa thuận với khách hàng về lịch cắt điện, tuyên truyền vận động khách hàng tự điều hòa tiết giảm sản lượng và thỏa thuận với khách hàng huy động tối đa các nguồn phát điện khác của khách hàng.

Xây dựng danh mục khách hàng quan trọng trình UBND tỉnh phê duyệt để ưu tiên cấp điện. Đối với khách hàng quan trọng nằm trên tuyến đường dây có khả năng bị cắt, ngành điện xây dựng phương án sang cấp điện từ những tuyến khác có điện. Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, triển khai thực hiện khối lượng đầu tư ngành điện năm 2011 theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn 2010 và Văn bản số 8434/UBND-CNN ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế cho các xã anh hùng, đồng bào dân tộc năm 2010.

Theo dõi và nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, để tham mưu đối phó với việc thiếu hụt công suất nguồn của hệ thống điện Quốc gia và các phát sinh khác.

Phối hợp với ngành Điện lực, các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng đề xuất tỉnh có kiến nghị Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư và triển khai thu hút các dự án đầu tư nhà máy điện tại các khu công nghiệp theo chỉ đạo. Tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị tiết kiệm điện, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu việc triển khai thực hiện lộ trình điều hành giá xăng dầu, điện theo cơ chế thị trường. Chủ động kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm giá bán xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 về kinh doanh xăng dầu của Chính phủ.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành, địa phương, bám sát thực hiện chỉ đạo của bộ, ngành, trung ương về chính sách hỗ trợ hộ nghèo sau khi điều chỉnh giá điện. Xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo dùng điện trên địa bàn, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề đối với người lao động.

5. Về việc tăng cường bảo đảm an sinh xã hội

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương

- Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội theo các chương trình, kế hoạch; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

- Tập trung chỉ đạo hỗ trợ giảm nghèo tại các địa phương, nhất là tại các xã, phường, thị trấn, vùng đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ các hộ nghèo, địa phương nghèo xuất khẩu lao động; Cho vay học sinh, sinh viên,...

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Già yếu cô đơn, không nơi nương tựa...).

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ đạo việc triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ hộ nghèo khi giá điện được điều chỉnh.

b) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo chuẩn nghèo hiện hành của tỉnh.

6. Về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và nội dung của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Chương trình hành động này, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, nhất là các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo trực tiếp chịu tác động của việc thực hiện điều chỉnh giá điện để nhân dân hiểu, đồng thuận.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm. Đồng thời chỉ đạo mở các chuyên mục, câu chuyện truyền thanh, viết tin, bài phóng sự, tăng cường số lượng và chất lượng thông tin, tuyên truyền ở địa phương.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tăng cường tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, tăng số lượng, thời lượng phát sóng, mở các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề với nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền 03 mục tiêu, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và định kỳ báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ngoài ra, trong các cuộc họp giao ban định kỳ của ngành thông tin truyền thông, thông báo trực tiếp đối với các Đài Truyền thanh huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền các hành vi đưa tin sai sự thật, không đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, chịu trách nhiệm triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Chương trình hành động này; Định kỳ, kết hợp hàng tháng, có báo cáo kết quả Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/01/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2011, báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động của Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp và đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của các sở, ban, ngành, địa phương; Tổng hợp, lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động vào báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, báo cáo về UBND tỉnh.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ, tham gia tích cực, thiết thực, đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, thực hiện chương trình hành động. Các hội, hiệp hội ngành nghề tổ chức để cộng đồng doanh nghiệp tích cực thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội dung của nghị quyết.

d) Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 bằng chương trình hành động cụ thể.

đ) Do yêu cầu cấp bách, UBND tỉnh yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và doanh nghiệp tập trung rà soát danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình, dự án, chương trình đề tài, theo hướng: Dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện năm 2011; Thu hồi hoặc điều chuyển các khoản đã bố trí nhưng chưa cấp bách, không đúng mục tiêu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/3/2011, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính. Giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương, để kiểm tra, rà soát, thực hiện theo quy định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quyết định.

- Sở Tài chính kiểm tra, rà soát lại đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp xử lý, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, đầu tư dàn trải, có báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/3/2011. Phối hợp sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và động viên nhân dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Tiết kiệm năng lượng điện, nước, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý hành chính sự nghiệp (Đi lại, họp hội, mua sắm, chi tiêu hành chính khác, điện, nước, văn phòng phẩm…) có báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2011.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, triển khai kế hoạch, cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu dân cư trên địa bàn; Có báo cáo đề xuất gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/3/2011. Phối hợp ngành điện, nước xây dựng chương trình kế hoạch trình UBND tỉnh quyết định để thông báo kịp thời đến các đối tượng ảnh hưởng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách trợ cấp theo chính sách của Chính phủ, các quy định của bộ ngành, trung ương, để trình UBND tỉnh xem xét quyết định chỉ đạo thực hiện về hỗ trợ hộ nghèo khi giá điện được điều chỉnh; Có báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/3/2011.

- Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh, xây dựng chương trình hành động về thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, về các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, đời sống, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, những tác động của việc thực hiện điều chỉnh giá điện, xăng dầu, để nhân dân hiểu, đồng thuận. Có báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/3/2011.

- Chi Nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp sở, ngành, địa phương xây dựng chương trình tín dụng trên địa bàn theo hướng dẫn của bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Trung ương, báo cáo về UBND tiến độ triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, tổng hợp các chương trình hành động, thực hiện các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng; Tham mưu đề xuất các giải pháp phù hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các Hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn quyết tâm, chủ động triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, tạo nền tảng để hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Đồng Nai năm 2011./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu621/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2011
Ngày hiệu lực11/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 621/QĐ-UBND 2011 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 621/QĐ-UBND 2011 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu621/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành11/03/2011
        Ngày hiệu lực11/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 621/QĐ-UBND 2011 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 621/QĐ-UBND 2011 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP Đồng Nai

         • 11/03/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/03/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực