Quyết định 621/QĐ-UBND

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 621/QĐ-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 25/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 621/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

Nội dung Kế hoạch phải gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh, bám sát chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

II. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu đến năm 2020

- Hệ thống các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phi hợp chặt chẽ; trong đó tập trung vào các huyện, thành phố trọng điểm hình thành các ngành công nghiệp văn hóa.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Cơ bản các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

2. Phấn đấu đến năm 2025

- 100% các huyện, thành phố có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

- Các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a) Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đm tính khả thi, hiệu quả, phù hp với điều kiện của địa phương và thông lệ quốc tế.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, đưa tin tuyên truyền về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

d) Biên soạn, phát hành cẩm nang, tờ gấp, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

e) Tư vấn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

2. Giải pháp

a) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi để kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các chủ sở hữu, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đại diện về quyền tác giả và quyền liên quan trên cả nước, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

d) Tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2017 - 2020

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn, phát hành cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Giai đoạn từ năm 2021 - 2025

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu.

- Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở cấp tỉnh và cơ sở.

- Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi để kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nướccác nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, rà soát, nghiên cứu, đề xuất kiến nghị các cơ quan liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức biên soạn, phát hành cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan.

- Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 06 tháng, 01 năm.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hằng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch của tỉnh theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách về quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các Phòng, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn.

- Định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu621/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2017
Ngày hiệu lực09/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 621/QĐ-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 621/QĐ-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu621/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành09/05/2017
        Ngày hiệu lực09/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 621/QĐ-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 621/QĐ-UBND 2017 quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Bắc Kạn

            • 09/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực