Quyết định 621/QĐ-UBND-HC

Quyết định 621/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 621/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính lao động Sở Lao động Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 11/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 621/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 03 thủ tục.

2. Thủ tục hành chính cấp huyện: 01 thủ tục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Trung tâm hành chính công Tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, SLĐTBXH, KSTTHC
(Trí).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-UBND-HC ngày 07/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

* Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

An toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội

2

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

An toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội

3

Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

An toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-UBND-HC ngày 07/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

* Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

An toàn, vệ sinh lao động

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu621/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2018
Ngày hiệu lực07/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 621/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 621/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu621/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành07/06/2018
        Ngày hiệu lực07/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 621/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 621/QĐ-UBND-HC 2018 công bố thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động Đồng Tháp