Quyết định 622/QĐ-TTg

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2009 sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg năm 2009 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 622/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất khoản vay Ngân hàng chính sách xã hội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 579/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 1139/NHCS-TD ngày 12 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“2. Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ người vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009”.

2. Bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:

“5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích từ nguồn của gói kích cầu 17.000 tỷ đồng chuyển cho Bộ Tài chính để hàng quý cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát TCQG;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu622/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2009
Ngày hiệu lực17/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 622/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất khoản vay Ngân hàng chính sách xã hội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 622/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất khoản vay Ngân hàng chính sách xã hội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu622/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành17/05/2009
     Ngày hiệu lực17/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 622/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất khoản vay Ngân hàng chính sách xã hội

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 622/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 579/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất khoản vay Ngân hàng chính sách xã hội