Quyết định 622/QĐ-UBND

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 622/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 152/TTr-STP ngày 10/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 12/03/2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 và Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý và cho người dân nói chung, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân khi tham gia vào các quan hệ pháp luật, quan hệ xã hội.

2. Yêu cầu

a. Triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh.

b. Xây dựng Đề án, xác định lộ trình để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, cơ quan phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn 2014 - 2015

a. Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý

Xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại 80% trụ sở tiếp dân của UBND, cơ quan thanh tra, cơ quan hành chính cấp huyện và UBND cấp xã; 100% trụ sở tiếp dân của các cơ quan tố tụng cấp tỉnh và huyện, trại tạm giam, nhà tạm giữ; cơ quan thanh tra quân đội các cấp; thông tin về trợ giúp pháp lý trên 50% đài truyền thanh cấp xã; xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình và các thông tin về trợ giúp pháp lý trên 100% đài phát thanh cấp huyện và đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, báo địa phương; lồng ghép với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn tờ gấp, cẩm nang và các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trợ giúp pháp lý

- Kiện toàn mạng lưới của Trung tâm theo các mục tiêu được đề ra trong Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ).

- Huy động, khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức xã hội đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, bảo đảm 50% - 70% tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia).

c. Tăng cường nguồn nhân lực trợ giúp pháp lý

- Rà soát, đánh giá trình độ và năng lực của trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phát triển 20 trợ giúp viên pháp lý và khoảng 250 cộng tác viên, chú trọng xây dựng đội ngũ trợ giúp viên, cộng tác viên chất lượng, uy tín, tâm huyết với công tác trợ giúp pháp lý (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp).

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý hành chính nhà nước, tin học bảo đảm 100% trợ giúp viên pháp lý được luân phiên bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tương đương ngạch chuyên viên; bồi dưỡng ngạch Trợ giúp viên pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý chính; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, hòa giải, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù như: Trẻ em, phụ nữ ly hôn, phụ nữ bị bạo hành gia đình, người tàn tật, người bị nhiễm HIV (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp).

d. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và tăng cường trợ giúp pháp lý ở cơ sở

- Khảo sát, đánh giá dự báo nhu cầu trợ giúp pháp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý theo định kỳ hàng năm nhằm bảo đảm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân; tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan).

- Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý ở cơ sở (trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, sinh hoạt chuyên đề pháp luật... ), bảo đảm 100% các xã, thị trấn tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và vùng bãi ngang ven biển; thành lập và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động mỗi năm 02 đợt đối với các xã thuộc huyện nghèo; 01 đợt đối với các xã bãi ngang vùng ven biển, xã đặc biệt khó khăn miền núi, thôn, bản đặc biệt khó khăn; 20% các xã đồng bằng còn lại. Bảo đảm 100% số người được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đều được thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức (Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động).

đ. Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý

- Bảo đảm kinh phí để trang bị trang thiết bị đảm bảo yêu cầu phục vụ cho công việc, bố trí phương tiện làm việc, đi lại, phục vụ hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Chuẩn bị các bước thủ tục để tiến hành xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân và người được trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng.

e. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát, báo cáo việc tổ chức thực hiện Chiến lược

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát, báo cáo việc tổ chức thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

a. Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý

Thông tin về trợ giúp pháp lý trên 100% đài phát thanh cấp xã; xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình và các chuyên trang, chuyên mục, thông tin về trợ giúp pháp lý trên 100% đài phát thanh cấp huyện và đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo địa phương; lồng ghép với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động xét xử lưu động của Tòa án; biên soạn tờ gấp, cẩm nang và các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng có liên quan.

b. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trợ giúp pháp lý

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực cán bộ của cơ quan làm công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý ở địa phương, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý của Nhà nước và của xã hội (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan).

- Củng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước bảo đảm tính độc lập trong hoạt động và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động trợ giúp pháp lý (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan).

- Huy động, khuyến khích tối đa các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý, bảo đảm trên 80% tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; huy động sự tham gia trợ giúp pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan báo chí, truyền thông (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh).

c. Tăng cường nguồn nhân lực trợ giúp pháp lý

- Phát triển khoảng 30 người thực hiện trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp và khoảng 300 cộng tác viên, chú trọng phát triển các cộng tác viên trợ giúp pháp lý là phụ nữ, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các tổ chức đoàn thể có liên quan).

- Bảo đảm 100% người thực hiện trợ giúp pháp lý được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, trình độ chính trị, tin học (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp).

d. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và tăng cường trợ giúp pháp lý ở cơ sở

- Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý ở cơ sở, bảo đảm 100% cấp xã thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, được trợ giúp pháp lý lưu động ít nhất 01 đợt/năm, đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân ngay tại cơ sở (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các tổ chức có liên quan).

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở, củng cố, kiện toàn, đổi mới các mô hình thực hiện trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng phong phú và đa dạng của người được trợ giúp pháp lý (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp).

đ. Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý

- Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cán bộ. Đảm bảo đáp ứng có chất lượng các nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân. Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm và các Chi nhánh theo hướng đáp ứng nhu cầu về trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện theo lộ trình của Đề án củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng và các tổ chức có liên quan).

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức và cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

e. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá, báo cáo việc tổ chức thực hiện Chiến lược

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá, báo cáo việc thực hiện Chiến lược trong phạm vi tỉnh; tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chiến lược.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Giai đoạn 2020 - 2030

a. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trợ giúp pháp lý

- Trên cơ sở mô hình quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, bảo đảm Nhà nước tập trung vào hoạt động quản lý, giám sát cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý của xã hội; trực tiếp thực hiện và giải quyết các vấn đề, vụ việc khó khăn, vướng mắc về trợ giúp pháp lý tại địa phương (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan).

- Tăng cường năng lực và cơ bản hiện đại hóa mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo hướng xã hội hóa và chuyên nghiệp. Tăng cường tự quản nghề nghiệp và đạo đức, trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội trên cơ sở phát triển và kiện toàn hội nghề nghiệp của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, Đoàn Luật sư).

b.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trợ giúp pháp lý

Kiện toàn đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý (Luật sư nhà nước) theo hướng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp, hiện đại; bảo đảm 100% người thực hiện trợ giúp pháp lý đáp ứng về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm quyền lựa chọn người thực hiện trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

c. Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý

- Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm và các Chi nhánh theo quy định, đồng thời tăng cường xã hội hóa trong việc huy động và thu hút sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước vào các hoạt động trợ giúp pháp lý (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan).

- Khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và xác định ngân sách phù hợp với yêu cầu phát triển trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính).

d. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo việc tổ chức thực hiện Chiến lược

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược để đánh giá toàn diện về mô hình tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước và xã hội và khả năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân sau 10 năm thực hiện Chiến lược.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức có liên quan, tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Là cơ quan chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn và trực tiếp theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược; nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp với Kế hoạch này và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

b. Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý và các đơn vị có liên quan thuộc Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

c. Tổng hợp và báo cáo theo định kỳ hàng năm, sơ kết 05 năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Chiến lược.

2. Sở Tài chính

a.Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, nghiên cứu và xác định định mức ngân sách phù hợp với yêu cầu phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

b. Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại và kinh phí hoạt động cho Trung tâm trợ giúp pháp lý tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu Kế hoạch đề ra.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, nghiên cứu và xác định, định mức biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với nhu cầu phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, theo từng giai đoạn tương ứng của Kế hoạch.

4. Sở thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện truyền thông về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan tiến hành tố tụng khác

Tích cực phối hợp hoạt động trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; phối hợp thực hiện tốt hướng dẫn áp dụng các quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của liên Ngành Trung ương (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao).

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Trong phạm vi hoạt động của các Đoàn thể, tổ chức đã được phê duyệt tạo điều kiện hỗ trợ và có kế hoạch cụ thể, tích cực thực hiện Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý trên địa bàn cấp huyện, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện Kế hoạch, các sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 622/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 622/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu622/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 622/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 622/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Bình Định

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực