Quyết định 624/QĐ-BTC

Quyết định 624/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 624/QĐ-BTC đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 624/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 09/2011/TT-BTC NGÀY 21/01/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung nêu tại Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như sau:

Tại điểm b, khoản 2, Điều 9 đã in là:

"Khi thu phí bảo hiểm, từng doanh nghiệp đồng bảo hiểm cấp hoá đơn GTGT cho khách hàng theo phần phí bảo hiểm nhận được và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp ủy quyền cho một doanh nghiệp thu hộ phí bảo hiểm hoặc chỉ có một doanh nghiệp đứng tên trong hợp đồng thì thực hiện như đối với trường hợp thu hộ phí bảo hiểm hướng dẫn tại tiết d, khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

Khi mua hàng hoá, dịch vụ để bồi thường hoặc thanh toán các khoản chi khác liên quan đến hợp đồng đồng bảo hiểm, hoá đơn GTGT mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí theo quy định chung. Trường hợp doanh nghiệp đồng bảo hiểm ủy quyền cho doanh nghiệp đứng tên trên hợp đồng chi thì thực hiện như đối với trường hợp chi hộ hướng dẫn tại tiết d, khoản 2, Điều 9 Thông tư này".

Nay sửa thành:

"Khi thu phí bảo hiểm, từng doanh nghiệp đồng bảo hiểm cấp hoá đơn GTGT cho khách hàng theo phần phí bảo hiểm nhận được và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp ủy quyền cho một doanh nghiệp thu hộ phí bảo hiểm hoặc chỉ có một doanh nghiệp đứng tên trong hợp đồng thì thực hiện như đối với trường hợp thu hộ phí bảo hiểm hướng dẫn tại điểm c, khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

Khi mua hàng hoá, dịch vụ để bồi thường hoặc thanh toán các khoản chi khác liên quan đến hợp đồng đồng bảo hiểm, hoá đơn GTGT mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí theo quy định chung. Trường hợp doanh nghiệp đồng bảo hiểm ủy quyền cho doanh nghiệp đứng tên trên hợp đồng chi thì thực hiện như đối với trường hợp chi hộ hướng dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 9 Thông tư này".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ thời điểm Thông tư số 09/2011/TT-BTC có hiệu lực và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 09/2011/TT-BTC./.

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP QH, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Viện kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP, CST.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Đức Chi

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 624/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu624/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực07/03/2011
Ngày công báo01/04/2011
Số công báoTừ số 165 đến số 166
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 624/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 624/QĐ-BTC đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 624/QĐ-BTC đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu624/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýNguyễn Đức Chi
      Ngày ban hành18/03/2011
      Ngày hiệu lực07/03/2011
      Ngày công báo01/04/2011
      Số công báoTừ số 165 đến số 166
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 624/QĐ-BTC đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 624/QĐ-BTC đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng

          • 18/03/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/04/2011

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/03/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực