Quyết định 624/QĐ-HQBĐ

Quyết định 624/QĐ-HQBĐ năm 2017 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Cục Hải quan tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 624/QĐ-HQBĐ 2017 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia Bình Định


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/QĐ-HQBĐ

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ xác nhận của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo ISO Cục Hải quan tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định phù hợp Tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, Trưởng Ban chỉ đạo ISO của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và cán bộ, công chức thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Hải quan (để báo cáo);
- Cục trưởng, các Phó cục trưởng;
- Lưu: VT, BCĐ ISO.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đông

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 624/QĐ-HQBĐ tháng 12 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định).

STT

Tên tài liệu

Ghi chú

I.

Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng

 

II.

S tay chất lượng

 

III.

Quy trình

 

 

CÁC QUY TRÌNH CHUNG VÀ BẮT BUỘC

 

1.

Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

 

2.

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

 

3.

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa

 

 

CÁC QUY TRÌNH, QUY CH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1.

Quy trình quản lý nguồn nhân lực

 

2.

Quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ

 

3.

Quy trình thực hiện thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 

4.

Quy trình thực hiện đăng ký, điều chỉnh, thu hồi và cấp lại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế

 

5.

Quy trình thực hiện phối hợp quản lý doanh nghiệp ưu tiên

 

6.

Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện tuần tra trên bin

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 624/QĐ-HQBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu624/QĐ-HQBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 624/QĐ-HQBĐ

Lược đồ Quyết định 624/QĐ-HQBĐ 2017 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 624/QĐ-HQBĐ 2017 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu624/QĐ-HQBĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Đông
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 624/QĐ-HQBĐ 2017 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 624/QĐ-HQBĐ 2017 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia Bình Định

            • 22/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực