Quyết định 624/QĐ-UBND-HC

Quyết định 624/QĐ-UBND-HC năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 624/QĐ-UBND-HC 2012 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 683/QĐ-UBND-HC 2013 bỏ 624/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 624/QĐ-UBND-HC 2012 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 25/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 25 thủ tục hành chính mới ban hành; 39 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 06 thủ tục hành chính được bãi bỏ; 03 thủ tục hành chính thay thế và 11 thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Kèm theo Phụ lục I, II, III, IV, V).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Niêm yết công khai tại tr s các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

- T chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày thay thế Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Các phòng nghiên cứu;
- Lưu: VT.
KSTTHC. (XV).

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 624/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu624/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 624/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 624/QĐ-UBND-HC 2012 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 624/QĐ-UBND-HC 2012 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu624/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýLê Minh Hoan
       Ngày ban hành02/08/2012
       Ngày hiệu lực02/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 624/QĐ-UBND-HC 2012 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 624/QĐ-UBND-HC 2012 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp