Quyết định 625/QĐ-BYT

Quyết định 625/QĐ-BYT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 625/QĐ-BYT 2014 thủ tục hành chính sửa đổi phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 42/2013/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn bảo đảm chất lượng kỹ thuật xét nghiệm HIV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Cổng Thông tin điện tử-Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

PHỤ LỤC I:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 625/QĐ-BYT, ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I-

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV

Phòng, chống HIV/AIDS

Sở Y tế các tỉnh

TTHC Công bố theo TT số 15/2013/TT-BYT(sửa đổi bổ sung bởi TT số 42/2013/TT-BYT)

II-

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV

Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

TTHC Công bố theo TT số 42/2013/TT-BYT

2

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

TTHC Công bố theo TT số 15/2013/TT-BYT

(sửa đổi bổ sung bởi TT số 42/2013/TT-BYT)

3

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

4

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV trong trường hợp thay đổi người phụ trách hoặc nhân viên trực tiếp thực hiện kỹ thuật HIV

Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

5

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV trong trường hợp hết hạn, bổ sung kỹ thuật xét nghiệm HIV, bị thu hồi giấy chứng nhận

Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

6

Thủ tục chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV

Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 625/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu625/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 625/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 625/QĐ-BYT 2014 thủ tục hành chính sửa đổi phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 625/QĐ-BYT 2014 thủ tục hành chính sửa đổi phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu625/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 625/QĐ-BYT 2014 thủ tục hành chính sửa đổi phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 625/QĐ-BYT 2014 thủ tục hành chính sửa đổi phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực