Quyết định 626/QĐ-UBND

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 01 được sửa đổi, bổ sung và 03 bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Sở Lao động Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 42/TTr-SLĐTBXH ngày 24/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 626/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

01

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy số 3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai),

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

02

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy số 3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai),

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

03

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy số 3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai),

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

04

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

17 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy số 3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai), Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

05

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy số 3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai), 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

II. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

STT

Tên thủ tục hành chính

Đa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định một số nội dung sa đi, b sung, thay thế

01

Đăng ký nội quy lao động

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy số 3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai),

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 626/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

01

BLĐ-TBVXH-GLA-286138

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

02

BLĐ-TBVXH-GLA-286139

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

03

BLI-GLA-287776

BLĐ-TBVXH-GLA-286140

Báo cáo thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 626/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu626/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 626/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Sở Lao động Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Sở Lao động Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu626/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýHuỳnh Nữ Thu Hà
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Sở Lao động Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Sở Lao động Gia Lai

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực