Quyết định 627/QĐ-BNN-TC

Quyết định 627/QĐ-BNN-TC năm 2011 về dự toán kinh phí Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Cục Bảo vệ thực vật năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 627/QĐ-BNN-TC dự toán kinh phí Kiểm tra an toàn vệ sinh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 1) cho Cục Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị tại công văn số 703/BVTV-TC ngày 11/5/2011 của Cục Bảo vệ thực vật về việc duyệt dự toán nhiệm vụ Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Cục Bảo vệ thực vật năm 2011 theo nội dung sau:

- Tổng kinh phí: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn);

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp (kinh phí không thường xuyên), Loại 010 - 014;

- Thời gian thực hiện: Năm 2011.

Điều 2. Căn cứ dự toán được duyệt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giao và phê duyệt dự toán chi tiết cho các đơn vị trực thuộc nhưng không vượt quá 90% số kinh phí trên (tiết kiệm 10%), tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN Đống Đa;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

PHỤ BIỂU

DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KIỂM TRA ATTP THEO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NĂM 2011
LOẠI 010 - KHOẢN 014
(Kèm theo Quyết định số 627/QĐ-BNN-TC ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT

Tên đơn vị

Nhiệm vụ

Số tiền

1

Văn phòng Cục (Thanh tra Cục)

380.000

 

 

- Kiểm tra tháng hành động theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 08TW

55.000

 

 

- Tập huấn về quy trình kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng …

10.000

 

 

- Thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến ATTP & chất lượng thuốc BVTV

250.000

 

 

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất

65.000

2

Trung tâm BVTV phía Bắc

 

237.000

 

 

- XD mô hình SX gắn với tiêu thụ rau theo hướng GAP

120.000

 

 

- Tập huấn về quản lý thuốc BVTV

75.000

 

 

- Tập huấn về quy trình kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng …

42.000

4

Trung tâm BVTV khu IV

 

223.000

 

 

- XD mô hình SX gắn với tiêu thụ rau theo hướng GAP

120.000

 

 

- Tập huấn về quản lý thuốc BVTV

75.000

 

 

- Tập huấn về quy trình kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng …

28.000

5

Trung tâm BVTV phía Nam

 

237.000

 

 

- XD mô hình SX gắn với tiêu thụ quả theo hướng GAP

120.000

 

 

- Tập huấn về quản lý thuốc BVTV

75.000

 

 

- Tập huấn về quy trình kiểm tra sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng …

42.000

6

Trung tâm KĐ và KN thuốc BVTV phía Bắc

Thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến ATTP & chất lượng thuốc BVTV

100.000

7

Trung tâm KĐ và KN thuốc BVTV phía Nam

Thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến ATTP & chất lượng thuốc BVTV

100.000

 

Tổng số

 

1.500.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 627/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu627/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2011
Ngày hiệu lực19/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 627/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 627/QĐ-BNN-TC dự toán kinh phí Kiểm tra an toàn vệ sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 627/QĐ-BNN-TC dự toán kinh phí Kiểm tra an toàn vệ sinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu627/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành19/05/2011
        Ngày hiệu lực19/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 627/QĐ-BNN-TC dự toán kinh phí Kiểm tra an toàn vệ sinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 627/QĐ-BNN-TC dự toán kinh phí Kiểm tra an toàn vệ sinh

            • 19/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực