Quyết định 628/QĐ-TTg

Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 628/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU ĐẠI HỌC NAM CAO TỈNH HÀ NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014; ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại công văn số 1147/BNV-TCBC ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

1. Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp với Khu Đại học Nam Cao; tổ chức và quản lý các hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến đầu tư, xây dựng và hoạt động của Khu Đại học Nam Cao.

2. Ban quản lý có tư cách pháp nhân, trụ sở làm việc tại tỉnh Hà Nam, con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển Khu Đại học Nam Cao theo thẩm quyền.

2. Tham mưu với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu Đại học Nam Cao.

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, cơ chế một cửa để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Tiếp nhận đăng ký đầu tư, tổ chức thẩm tra, cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

5. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đại học Nam Cao (có quyền thuê tư vấn) trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thẩm định và phê duyệt.

6. Được lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu Khu Đại học; có trách nhiệm quản lý, kiểm tra giám sát việc xây dựng các công trình theo quy hoạch và theo tiến độ được duyệt, bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật.

7. Thực hiện các quy định về chính sách xã hội, lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong Khu Đại học Nam Cao.

8. Xây dựng và thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chí, điều kiện lựa chọn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu quy hoạch trong Khu Đại học Nam Cao để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hà Nam phê duyệt; có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và quản lý việc xây dựng trong Khu Đại học Nam Cao theo quy định

9. Ban hành các quy định và quản lý hoạt động kinh doanh các dịch vụ phát triển hạ tầng, dịch vụ dân sinh thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, kinh doanh và cung ứng các dịch vụ trong Khu Đại học Nam Cao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Lãnh đạo Ban, gồm: Trưởng ban và không quá 02 Phó trưởng ban

Trưởng ban và các Phó trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm và quy định các chế độ, chính sách liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

a) Các tổ chức hành chính gồm: Văn phòng và một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức theo nguyên tắc tinh, gọn, hiệu quả; do Trưởng ban Ban Quản lý ra quyết định thành lập sau khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt, thống nhất.

b) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ra quyết định thành lập

Việc thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý phải được thực hiện trên cơ sở phê duyệt Đề án do Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thuộc tỉnh xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam theo đúng trình tự, thủ tục và căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý và phát triển Khu Đại học Nam Cao trong từng giai đoạn.

3. Biên chế

- Biên chế hành chính của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định trong tổng biên chế được giao gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, biên chế của Văn phòng và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Biên chế sự nghiệp của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Trưởng ban Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành;

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Trưởng ban Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- BQL Khu ĐH Nam Cao tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TCCV, KTN, KTTH, V.III, TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 628/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu628/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 628/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu628/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

            • 28/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực