Quyết định 628/QĐ-UBND

Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2014 về dự trữ, quản lý, sử dụng và hỗ trợ lãi suất vay để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt bão do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 628/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ lãi suất vay dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DỰ TRỮ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY ĐỂ DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000;

Xét đề nghị tại Công văn số 1316/SCT-TM ngày 04/12/2013 của Sở Công Thương; Công văn số 170/STC-TCDN ngày 21/02/2014 của Sở Tài chính; Công văn số 04/PCLB-TKCN ngày 03/3/2014 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về việc Quy định hỗ trợ lãi suất vay dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về dự trữ, quản lý, sử dụng và hỗ trợ lãi suất vay để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt bão”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Thoại

 

QUY ĐỊNH

VỀ DỰ TRỮ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY ĐỂ DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
(Ban hành theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1. Quy định chung

Quy định này quy định về dự trữ, quản lý, sử dụng và hỗ trợ lãi suất vay để dự trữ hàng hóa phục vụ phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian hỗ trợ lãi suất vay cho công tác dự trữ hàng hóa phục vụ phòng, chống lụt bão ngày từ 05/5 đến ngày 30/11 hàng năm (theo quy định tại Mục 2 Khoản b Điều 1 Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương).

Ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất vay cho công tác dự trữ hàng hóa phục vụ phòng, chống lụt bão hàng năm.

Điều 2. Điều kiện tham gia đối với các đơn vị dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão:

- Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã, có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng.

- Có chức năng sản xuất, kinh doanh phù hợp với các loại hàng hóa tham gia dự trữ phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.

- Tình hình tài chính lành mạnh, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định.

- Có hệ thống kho, phương tiện vận chuyển đảm bảo phục vụ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đối với công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố.

- Cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hóa tham gia dự trữ phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão đúng chủng loại, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và thời gian dự trữ.

Điều 3. Quyền lợi của các đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão:

- Được hỗ trợ lãi suất tiền vay trong thời gian dự trữ hàng hóa (lãi suất ngân hàng được tính theo thời điểm dự trữ hàng hóa).

- Trường hợp thành phố sử dụng hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt, bão thì giá thanh toán của hàng hóa được tính tại thời điểm mua vào phục vụ công tác dự trữ.

- Hết thời hạn dự trữ hàng hóa phòng chống lụt, bão Doanh nghiệp chủ động tiêu thụ hàng hóa nói trên. Trường hợp phát sinh lỗ (nếu có), ngân sách thành phố không cấp hỗ trợ.

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão:

- Đơn vị phải có cam kết dự trữ hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng, thời gian dự trữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung cam kết.

- Đơn vị dự trữ hàng hóa theo số lượng đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao để sẵn sàng cung ứng khi Ủy ban nhân dân thành phố có yêu cầu.

- Đơn vị chủ động phương tiện, vận chuyển hàng hóa tới các địa phương bị ảnh hưởng lụt, bão khi Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có yêu cầu.

Điều 5. Cơ chế lựa chọn đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão:

- Sở Công Thương chủ trì cùng Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện về tài chính, phù hợp với ngành nghề kinh doanh, cơ sở vật chất để tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.

- Các đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt, bão phải có hồ sơ tham dự gồm:

+ Công văn đề nghị dự trữ hàng hóa;

+ Xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt, bão;

+ Cam kết thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt, bão;

+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 02 năm gần nhất;

+ Có xác nhận không nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với ngân sách của cơ quan thuế và không nợ tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Điều 6. Thời gian dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão:

- Các đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt, bão phải đảm bảo thời gian dự trữ hàng hóa, vật tư trong thời gian từ ngày 05/5 đến ngày 30/11 hàng năm.

Điều 7. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát:

- Các đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa phục công tác phòng chống lụt, bão chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý hàng hóa, vật tư.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố kiểm tra, giám sát các đơn vị dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt, bão.

Điều 8. Công tác quyết toán:

Hết thời hạn dự trữ hàng hóa theo quy định, Sở Tài chính cùng Sở Công Thương, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố quyết toán tài chính theo chế độ quy định. Trường hợp vi phạm quy định dự trữ hàng hóa, Doanh nghiệp phải hoàn trả lại số tiền đã được hỗ trợ cho ngân sách nhà nước và bồi thường các phí tổn có liên quan.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xét chọn các đơn vị có điều kiện để tham gia thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.

- Phối hợp Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão của các đơn vị.

2. Sở Tài chính:

- Thực hiện, hướng dẫn thủ tục cho các đơn vị nhận hỗ trợ lãi suất để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.

- Kiểm tra giá các loại hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố quyết toán kinh phí hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão theo quy định của pháp luật.

3. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

- Phối hợp với Sở Công Thương lựa chọn các mặt hàng dự trữ phù hợp cho công tác phòng, chống lụt, bão.

- Xây dựng cơ chế điều động hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tổng hợp danh sách các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của lụt bão do Ủy ban nhân dân cấp xã lập và có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố để đề nghị hỗ trợ (qua Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố); đôn đốc và phê duyệt quyết toán do Ủy ban nhân dân xã lập.

- Cùng với các Sở, ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phân phát hàng hóa phục vụ phòng chống lụt, bảo đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Rà soát, lên danh sách các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của lụt bão cần được hỗ trợ hàng hóa.

- Thực hiện hỗ trợ tới các hộ dân một cách kịp thời theo quy định; thực hiện quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chưa phù hợp cần sửa đổi bổ sung các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 628/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 628/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 628/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ lãi suất vay dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 628/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ lãi suất vay dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu628/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýĐỗ Trung Thoại
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 628/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ lãi suất vay dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão Hải Phòng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 628/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ lãi suất vay dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão Hải Phòng

         • 17/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực