Quyết định 628/QĐ-UBND

Quyết định 628/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2014 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Xết đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2014 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 (Nghị quyết số 10 ngày 24/4/2012 của Chính phủ), là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Tổ chức các hình thức hoạt động để triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình, trên địa bàn tỉnh;

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ;

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp và toàn xã hội để gắn kết sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia đẩy mạnh công tác gia đình, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống lành mạnh; xây dựng gia đình văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể; phù hợp với Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác của tỉnh;

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình và Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình;

- Lồng ghép phổ biến Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ trong các hội nghị chuyên đề; hội nghị sơ kết, tổng kết; đào tạo, tập huấn về công tác gia đình;

- Đăng tải, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ trên Website của UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các Đài truyền thanh cơ sở;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Báo Bình Định tổ chức thực hiện các hoạt động năm 2014 theo nội dung “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động năm 2014 của tiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Triển khai thực hiện công tác gia đình trong năm 2014.

- Chỉ đạo triển khai Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20/3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục Chỉ đạo hoàn tất việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình cấp huyện, xã; bố trí cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác gia đình của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11;

- Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố;

- Chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm hướng dẫn về công tác tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp các nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học;

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Nội vụ về việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp;

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Tư pháp về công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình;

- Chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia các tổ chức hoạt động công tác gia đình, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; công tác thu thập số liệu, dữ liệu về gia đình ở cơ sở;

- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động hợp tác, tài trợ về phòng, chống bạo lực gia đình trong và ngoài tỉnh.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và công tác gia đình.

- Rà soát, đánh giá thực trạng các chỉ số, chỉ báo về gia đình, nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin về số liệu gia đình trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống các chỉ số, chỉ báo về gia đình;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và công tác gia đình, đảm bảo phục vụ việc ban hành, đề xuất các chủ trương, chính sách, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành ở các cấp, ngành, và chính quyền địa phương, cơ sở;

- Cần xem xét sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của địa phương (UBND huyện, thị xã, thành phố) để cung cấp cho cán bộ phụ trách công tác gia đình ở xã, phường, thị trấn một bộ máy vi tính nhằm thu thập, lưu trữ số liệu cơ bản, cập nhật, và xử lý các thông tin về gia đình.

4. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ.

a. Tổ chức các hoạt động kiểm tra.

- Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức từ 1 đến 2 đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ;

- Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức từ 1 đến 2 đợt kiểm tra thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ.

b. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết 02 năm (vào năm 2015) và tổng kết 05 năm (vào năm 2018) việc triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ; đồng thời, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc sơ kết, tổng kết theo thời gian tiến độ phù hợp.

5. Chế độ báo cáo.

Các sở, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình của đơn vị mình về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán kinh phí ngân sách hằng năm của các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và địa phương, cần chủ động huy động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh).

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản, chính sách và pháp luật về gia đình và công tác gia đình;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác gia đình cấp huyện, cấp xã và cơ sở;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch nhân rộng các mô hình, đề án công tác gia đình đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả;

- Hướng dẫn và phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 các cấp; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và công tác gia đình;

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương và khả năng cân đối của ngân sách; hướng dẫn thực hiện kinh phí triển khai Kế hoạch đúng với quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan lồng ghép và đưa các chính sách về công tác gia đình vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hằng năm và 05 năm; phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách cho các sở, ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

4. Sở Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác gia đình trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao;

- Hướng dẫn công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ và tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong khối cán bộ công chức, viên chức.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lồng ghép phù hợp các nội dung giáo dục về gia đình vào chương trình giáo dục các cấp học.

6. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trong công tác tuyên truyền về gia đình;

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình;

- Phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển;

- Chỉ đạo đăng tải, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ trên Website, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các Đài Truyền thanh cơ sở.

10. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện việc phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện cho các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ thống kê về gia đình.

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan: Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ đã được giao, xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hằng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề về gia đình trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại cơ quan mình.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địa phương;

- Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác gia đình gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Hằng năm bố trí nguồn ngân sách phù hợp cho công tác gia đình trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ.

13. Công tác phối hợp tham gia quản lý Nhà nước về công tác gia đình của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện và bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tham gia quản lý Nhà nước về công tác gia đình theo quy định của pháp luật;

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung thực hiện Kế hoạch cho cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, cần có văn bản phản ảnh cụ thể gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 628/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 628/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu628/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình Bình Định

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực