Quyết định 6281/QĐ-UBND

Quyết định 6281/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Điều 2 Quyết định 2582/QĐ-UBND về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 6281/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2582/QĐ-UBND quản lý vật tư nông nghiệp Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6281/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2582/QĐ-UBND NGÀY /6/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của UBND Thành phố về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Xét đề ngh của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tại Tờ trình số 273/TT- SNN ngày 30/10/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 2 Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của UBND Thành phố về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của UBND Thành phố về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội, như sau:

“...2. Cấp quận, huyện, thị xã: Cơ sở sản xuất có đăng ký kinh doanh do UBND quận, huyện, thị xã cấp và cơ sở sản xuất không có đăng ký kinh doanh đóng trên địa bàn: do Phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã quản lý và là đầu mối tham mưu, tổng hp.”

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Công thương, Thông tin Truyền thông, Công an thành ph; Chủ tịch UBND quận, huyn, thị xã; Th trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT
;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đài PTTH HN, B
áo HN mi, KTĐT;
- CVP/PCVP NN Sơn;
- TH, NNNT, CT,
VX, KT;
- Lưu: VT, NNNT (Ngân)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6281/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6281/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2015
Ngày hiệu lực19/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6281/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6281/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2582/QĐ-UBND quản lý vật tư nông nghiệp Hà Nội 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6281/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2582/QĐ-UBND quản lý vật tư nông nghiệp Hà Nội 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6281/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýTrần Xuân Việt
       Ngày ban hành19/11/2015
       Ngày hiệu lực19/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6281/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2582/QĐ-UBND quản lý vật tư nông nghiệp Hà Nội 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6281/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2582/QĐ-UBND quản lý vật tư nông nghiệp Hà Nội 2015

           • 19/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực