Quyết định 629/QĐ-BTP

Quyết định 629/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 629/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thanh niên Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629 /QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THANH NIÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015;

Trên cơ sở Công văn số 709/BNV-CTTN ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Nội vụ (để b/cáo);
- Đảng uỷ BTP; các tổ chức CT-XH thuộc Bộ (để p/hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THANH NIÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 629 /QĐ-BTP ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai một cách cơ bản, hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên của Bộ Tư pháp, phù hợp với Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2015 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong quản lý công tác thanh niên của các đơn vị, lồng ghép và gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của Ngành, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho công chức, viên chức thanh niên của Bộ.

a) Đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bảo đảm có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho công chức, viên chức thanh niên. Giáo dục truyền thống cách mạng của Ngành, tạo niềm tin, sự tâm huyết và khuyến khích tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, cống hiến của công chức, viên chức thanh niên đối với Bộ, Ngành

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Đề nghị Đảng uỷ, Đoàn TNCS HCM Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Khuyến khích các đơn vị báo chí, xuất bản, tuyên truyền của Bộ Tư pháp xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình Phát triển thanh niên và các hoạt động quản lý công tác thanh niên của Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nhà xuất bản Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Thường xuyên quán triệt việc thực hiện các Quyết định số 468/QĐ-BTP ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp; Quyết định số: 2659 /QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý công tác thanh niên tại Bộ Tư pháp

a) Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, trong đó quy định nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý công tác thanh niên tại Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.

b) Rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ làm đầu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị quản lý công tác thanh niên của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên.

c) Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp kiện toàn các tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn

- Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Bộ.

a) Xây dựng Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và tổ chức triển khai thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn hoàn thành:

+ Phê duyệt Quy hoạch: Quý II/2014;

+ Tổ chức thực hiện: Sau khi Quy hoạch được phê duyệt và theo Kế hoạch tổ chức thực hiện.

b) Chú trọng đưa công chức, viên chức thanh niên, có trình độ, năng lực vào Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; ưu tiên bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đối với những công chức, viên chức thanh niên thể hiện được sự phấn đấu, nỗ lực trong công việc, trong học tập và tu dưỡng bản thân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch luân chuyển, biệt phái, thực tập đối với công chức, viên chức thanh niên của Bộ, đặc biệt là đối với các cơ quan thi hành án dân sự để tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và khả năng bao quát công việc, từ đó bố trí, sắp xếp vào các vị trí công tác theo quy hoạch

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động, biệt phái công chức, viên chức thanh niên có năng lực, trình độ tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược hoặc đột xuất của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Khẩn trương xây dựng hệ thống vị trí việc làm, thực hiện phân công, bố trí công chức, viên chức thanh niên phù hợp với ngành nghề, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh để phát huy tiềm năng của thanh niên và động viên, khuyến khích công chức, viên chức thanh niên yên tâm công tác, gắn bó với Bộ; tạo môi trường làm việc công bằng, dân chủ, khoa học, khuyến khích thanh niên phấn đấu, phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Quý II+III+IV/2014.

e) Triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015 theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để lựa chọn người có đức, tài.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Quý I/2014 tổ chức thi tuyển vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; Quý II+III+IV tiếp tục triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch.

g) Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014, trong đó tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức thanh niên Bộ Tư pháp; chú trọng chọn cử công chức, viên chức là thanh niên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện:

+ Mở Lớp bồi dưỡng chính trị: Quý II/2014

+ Chọn cử công chức, viên chức là thanh niên đi đào tạo, bồi dưỡng: Thường xuyên.

h) Xây dựng Đề án đưa công chức trẻ đi thực tế ở địa phương và các tổ chức hành nghề Luật sư

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đưa công chức trẻ đi thực tế ở địa phương và các tổ chức hành nghề Luật sư

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2014.

i) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật trẻ của đất nước: Tiếp tục triển khai các Đề án “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh đào tạo đối với các Trường Trung cấp luật thuộc Bộ, nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở cho các địa bàn khó khăn về nguồn nhân lực pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các Trường Trung cấp luật thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Sơ kết 03 năm triển khai Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014, trong đó tổ chức Hội nghị sơ kết trong toàn cơ quan Bộ vào tháng 12/2014.

5. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thanh niên và công tác thanh niên năm 2014 tại Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

a) Chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên theo sự phân công của Chính phủ

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh niên nhất là đội ngũ thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số thông qua việc lồng ghép thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Theo chương trình, kế hoạch của Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, có chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên năm 2014; báo cáo Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên năm 2014 trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và cuối năm, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Nội vụ về tình hình kết quả thực hiện.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ căn cứ Kế hoạch này bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện quản lý công tác thanh niên theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và Đoàn thanh niên CSHCM Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên năm 2014 của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 629/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu629/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 629/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 629/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thanh niên Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 629/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thanh niên Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu629/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 629/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thanh niên Bộ Tư pháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 629/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thanh niên Bộ Tư pháp

         • 21/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực