Quyết định 63/2004/QĐ-UB

Quyết định 63/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 63/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức đã được thay thế bởi Quyết định 58/2006/QĐ-UBND tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2004/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 20 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ ĐIỂM VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 23/11/2003;
- Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2003) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 568/NV ngày 15/6/ 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ quyết định này và các văn bản có liên quan để tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong toàn tỉnh

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính cấp tỉnh, hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TVTU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh Ủy;
- Lưu VP.

T/M UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

MỘT SỐ ĐIỂM VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2004 của UBND tỉnh)

I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1: Đối tượng điều chỉnh

- Công chức dự bị (được tuyển dụng) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, được quy định tại Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003;

- Viên chức sự nghiệp (được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động vào biên chế được giao hoặc phê duyệt) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, được quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003;

- Công chức hành chính (được tuyển dụng,tiếp nhận, điều động và luân chuyển) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, được quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003;

Điều 2: Các loại biên chế gồm

- Biên chế hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong tổng số biên chế được trung ương phân bổ;

- Biên chế công chức dự bị do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong tổng số biên chế được trung ương phân bổ;

- Biên chế sự nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá – thông tin - thể thao và sự nghiệp khác, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nguồn thu sự nghiệp, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo phê chuẩn của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Biên chế sự nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá – thông tin - thể thao và sự nghiệp khác, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên hoặc khoán thực hiện hoạt động dịch vụ công, được Sở Nội vụ phê duyệt.

Điều 3: Trong bản quy định này, các thuật ngữ sau đây được hiểu là:

- “Cơ quan hành chính cấp tỉnh” là các văn phòng, sở, ban, ngành, chi cục và cơ quan khác có chức năng quản lý Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- “Đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh” là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- “Hội cấp tỉnh” là các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp cấp tỉnh được giao biên chế trong tổng số biên chế sự nghiệp cấp tỉnh;

- “Tổ chức trực thuộc cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh” là các chi cục, trung tấm, trạm, trại, bệnh viện, trường và đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc cơ quan hành chính cấp tỉnh hoặc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh;

- “Ủy ban nhân dân cấp huyện” là Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

- “Cơ quan hành chính cấp huyện” là các văn phòng, phòng, ban và các cơ quan khác có chức năng quản lý Nhà nước trực thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

-“Đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh” là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- “Hội cấp huyện” là tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp huyện được giao biên chế trong tổng số biên chế của huyện.

-“ Tổ chức trực thuộc cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp cấp huyện” là các trung tâm, trạm, trại, trường và đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc cơ quan hành chính cấp huyện hoặc đơn vị sự nghiệp cấp huyện.

-“Ủy ban nhân dân cấp xã” là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- “Cơ quan chủ quản trực tiếp” là cơ quan có thẩm quyền quản lý hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ đối với tổ chức trực thuộc.

- “Cơ quan sử dụng công chức, viên chức” là cơ quan được giao quyền quản lý về hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp đối với công chức viên chức.

Điều 4: Các quy định trong tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch:

Việc tuyển dụng công chức dự bị phải qua thi tuyển, được thực hiện đối với ngạch Chuyên viên, cán sự và tương đương.

Việc tuyển dụng công chức hành chính phải qua thi tuyển, được thực hiện đối với ngạch Chuyên viên và tương đương trở xuống (các ngạch: Nhân viên phục vụ, Lái xe cơ quan, Nhân viên bảo vệ thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000).

Việc tuyển dụng công chức hành chính, công chức dự bị bằng hình thức xét tuyển chỉ thực hiện đối với các chỉ tiêu biên chế bố trí tại các địa bàn được Nhà nước công nhận là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng nhu cầu xây dựng đội ngũ công chức ở vùng dân tộc ít người; người được tuyển dụng tình nguyện làm việc ở các địa bàn đó ít nhất là 5 năm (60 tháng).

Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp phải qua thi tuyển hoặc xét tuyển, được thực hiện đối với ngạch tương đương Chuyên viên trở xuống (các ngạch: Nhân viên phục vụ, Lái xe cơ quan, Nhân viên bảo vệ thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000).

Việc nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao đối với công chức hành chính, viên chức sự nghiệp phải qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

Công chức hành chính, viên chức sự nghiệp trước khi chuyển ngạch phải được kiểm tra sát hạch theo quy định.

II. QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH, TIẾP NHẬN, THUYÊN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

Điều 5: Đối với công chức dự bị:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phê duyệt chỉ tiêu công chức dự bị cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong tổng chỉ tiêu công chức dự bị của tỉnh được Bộ Nội vụ quyết định;

- Thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển (sau đây gọi là Hội đồng tuyển dụng) của tỉnh để tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển công chức dự bị;

- Phê duyệt kết quả trúng tuyển do Hội đồng tuyển dụng của tỉnh đề nghị.

2. Sở Nội vụ:

- Căn cứ quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh để giao cụ thể chỉ tiêu công chức dự bị cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; quy định nội dung, tiêu chuẩn thi tuyển, xét tuyển và sơ tuyển theo đặc điểm của địa phương;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng tuyển dụng của tỉnh tổ chức thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển để quyết định tuyển dụng và bố trí công chức dự bị đến làm việc tại cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức hoặc hỦy bỏ quyết định tuyển dụng khi hết thời gian thực hiện chế độ dự bị.

3. Cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức sơ tuyển và đề nghị danh sách thí sinh (kèm hồ sơ) dự tuyển theo quy định;

- Bố trí làm việc, phân công người hướng dẫn, thực hiện việc nhận xét, đánh giá và đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức hoặc hỦy bỏ quyết định tuyển dụng khi hết thời gian thực hiện chế độ dự bị;

- Điều động công chức dự bị giữa các tổ chức trực thuộc. Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể điều động công chức dự bị đến làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã khi cần thiết theo yêu cầu của vị trí công tác.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Bố trí làm việc, phân công người hướng dẫn, thực hiện việc nhận xét, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Sở Nội vụ bổ nghiệm chính thức vào ngạch công chức hoặc hỦy bỏ quyết định tuyển dụng khi hết thời gian thực hiện chế độ dự bị.

Điều 6: Đối với công chức hành chính;

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Thành lập Hội đồng sơ tuyển, cử công chức dự bị thi nâng ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên. Căn cứ kết quả thi nâng ngạch và giấy chứng nhận ngạch, quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo phân cấp;

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Hội đòng thi nâng ngạch của tỉnh để tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển, thi nâng ngạch công chức từ ngạch Chuyên viên và tương đương trở lên.

- Phê duyệt kết quả trúng tuyển, kết quả thi nâng ngạch do Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi nâng ngạch của tỉnh đề nghị.

2. Sở Nội vụ:

- Hàng năm, lập kế hoạch thi nâng ngạch công chức trình báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ quản lý ngạch;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng sơ tuyển của tỉnh tổ chức việc sơ tuyển công chức dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng tuyển dụng và Hội đồng thi nang ngạch của tỉnh tổ chức thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển, thi nâng ngạch công chức.

- Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển để quyết định tuyển dụng công chức;

- Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức hoặc hỦy bỏ quyết định tuyển dụng khi hết thời gian tập sự, chuyển ngạch công chức, điều động công chức giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định tiếp nhận công chức vào hoặc thuyên chuyển công chức ra khỏi tỉnh;

- Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thi nâng ngạch, đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Bộ quản lý ngạch cấp giấp chứng nhận ngạch; căn cứ giấy chứng nhận ngạch, quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương công chức theo quy định.

3. Cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Hàng năm, đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức gửi Sở Nội vụ tập hợp;

- Căn cứ nhu cầu vị trí công tác và chỉ tiêu được phân bổ, thành lập hội đồng để tổ chức sơ tuyển, cử công chức dự thi nâng ngạch;

- Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính của cơ quan và các tổ chức trực thuộc, đăng ký số lượng các chức danh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tập hợp) tổ chức tuyển dụng công chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí công tác;

- Thực hiện việc nhận xét, đánh giá, sát hạch công chức; đề nghị Sở Nội vụ: bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc hỦy bỏ quyết định tuyển dụng khi hết thời gian tập sự, chuyển ngạch, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động công chức;

- Điều động công chức giữa các tổ chức trực thuộc;

Điều 7: Đối với viên chức trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Thành lập Hội đồng sơ tuyển, cử viên chức dự thi nâng ngạch tương đương Chuyên viên chính trở lên. Căn cứ kết quả thi nâng ngạch và giấy chứng nhận ngạch, quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo phân cấp.

- Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch của tỉnh để tổ chức việc thi nâng ngạch viên chức từ ngạch tương đương Chuyên viên trở xuống;

- Phê duyệt kết quả do Hội đồng thi nâng ngạch của tỉnh đề nghị.

2. Sở Nội vụ:

- Hàng năm, lập kế hoạch thi nâng ngạch viên chức trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bội Nội vụ và Bộ quản lý ngạch;

- Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thi nâng ngạch, đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Bộ quản lý ngạch cấp giấy chứng nhận ngạch; căn cứ giấy chứng nhận ngạch, quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương viên chức theo quy định;

- Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển viên chức do cơ quan hành chính cấp tỉnh, hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị;

- Thuyên chuyển viên chức ra ngoài tỉnh hoặc ra khỏi cơ quan, đơn vị sự nghiệp; tiếp nhận viên chức từ ngoài tỉnh vào các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo đề nghị của cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

3. Cơ quan hành chính cấp tỉnh, hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Hàng năm, đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch viên chức gửi Sở Nội vụ tập hợp;

- Căn cứ nhu cầu vị trí công tác và chỉ tiêu được phân bổ để cử viên chức tham dự các kỳ thi nâng ngạch;

- Xây dựng và đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức cho cơ quan, đơn vị các tổ chức trực thuộc. Thành lập Hội đồng để tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức theo đề án được phê duyệt;

- Căn cứ quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của Sở Nội vụ để thông báo người trúng tuyển, bố trí và giao cho các tổ chức trực tiếp sử dụng ký hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định;

- Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc khi hết thời gian thử việc, chuyển ngạch, điều động viên chức giữa các tổ chức trực thuộc. Quyết định tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cáp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi tỉnh quản lý.

4. Tổ chức trực thuộc cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh:

- Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, đăng ký số lượng các chức danh, đề nghị cơ quan chủ quản trực tiếp tổ chức tuyển dụng viên chức đáp ứng điều kiện, tiều chuẩn và yêu cầu vị trí công tác;

- Căn cứ thông báo trúng tuyển, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định;

- Thực hiện việc nhận xét, đánh giá,sát hạch viên chức. Đề nghị cơ quan chủ quản trực tiếp: bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc khi hết thời gian thử việc, chuyển ngạch, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động viên chức;

5. Cơ quan hành chính, hội, đơn vị sự nghiệp cấp huyện:

- Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao cho cơ quan, đơ vị và tổ chức trực thuộc, đăng ký số lượng các chức danh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Tổ chức-Xã hội tập hợp) tổ chức tuyển dụng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí công tác;

- Căn cứ thông báo trúng tuyển, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định; đối với viên chức sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo do Trưởng phòng Tổ chức-Xã hội huyện ký hợp đồng làm việc;

- Thực hiện việc nhận xét, đánh giá, sát hạch viên chức. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện: bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc khi hết thời gian thử việc, chuyển ngạch, tiếp nhận, thuyên chuyển , điều động viên chức;

- Điều động viên chức giữa các tổ chức trực thuộc;

Điều 8: Đối với viên chức trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên hoặc chỉ tiêu biên chế khoán thực hiện hoạt động dịch vụ công, được Sở Nội vụ phê duyệt:

1. Sở Nội vụ:

- Phê duyệt đề án thi nâng ngạch, phê duyệt kết quả thi nâng ngạch viên chức do cơ quan hành chính cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị.

2. Cơ quan hành chính cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch để tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ ngạch tương đương Chuyên viên trở xuống theo đề án được duyệt;

- Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển do cơ quan, đơn vị trực thuộc đề nghị; giao cho tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức ký hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định.

3. Tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức (có tư cách pháp nhân):

- Căn cứ nhu cầu vị trí công tác và chỉ tiêu được phân bổ để cử viên chức dự thi nâng ngạch;

- Căn cứ quyết định phê duyệt kết quả thi nang ngạch để bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương viên chức theo quy định;

- Thành lập Hội đồng và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển ) viên chức theo đề án được phê duyệt;

- Ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc khi hết thời gian thử việc, nâng lương, xếp lương viên chức theo quy định;

- Tiếp nhận viên chức vào hoặc thuyên chuyển viên chức ra khỏi đơn vị sự nghiệp;

- Tổ chức sát hạch và quyết định chuyển ngạch viên chức theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 9: Quản lý công chức, viên chức:

- Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý số lượng và chất lượng công chức hành chính, công chức dự bị, viên chức sự nghiệp trong chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan, đơn vị nào có thẩm quyền tổ chức việc tuyển dụng loại công chức, viên chức nào thì thực hiện quản lý loại công chức, viên chức đó. Mọi quyết định (hoặc hợp đồng) về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động công chức, viên chức quy định tại Điều 7 và Điều 8 của bản quy định này, cơ quan có thẩm quyền sau khi thực hiện phải báo cáo danh sách đến Sở Nội vụ theo dõi.

- Nội dung quản lý công chức hành chính, công chức dự bị, viên chức sự nghiệp thực hiện theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2003); các văn bản của trung ương hướng dẫn thi hành Pháp lệnh cán bộ, công chức, các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, tổ chức bộ máy của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Quảng Bình.

Điều 10: Thủ trưởng các cơ quan hành chính cấp tỉnh, hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ bản Quy định này và các quy định có liên quan để triển khai thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức hành chính, công chức dự bị, viên chức sự nghiệp đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

T/M UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2004
Ngày hiệu lực20/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 63/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 63/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu63/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành20/09/2004
        Ngày hiệu lực20/09/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 63/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức